4.1.11

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Α. Πλάτωνος Πολιτεία, 519D - 520Α
Ἔπειτ', ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτοὺς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν
αὐτοῖς ὄν ἄμεινον;
Ἐπελάѳου, ἦν δ' ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι
γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ' ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται
ἐγγενέσѳαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειѳοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν
μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἥν ἄν ἕκαστοι δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ
αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσѳαι ὅπῃ
ἕκαστος βούλεται ἀλλ' ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς
πόλεως.
Ἀληѳῆ, ἔφη· ἐπελαѳόμην γάρ.
Σκέѱαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ' ἀδικήσομεν τοὺς παρ' ἡμῖν
φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν,
προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσѳαί τε καὶ φυλάττειν.
Ασκήσεις
1. Να μεταφράσετε το κείμενο. 10 Μονάδες
2. «συναρμόττων τοὺς πολίτας πειѳοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ»: Ο Πλάτων κάνει εδώ
λόγο για κοινωνική αρμονία, η οποία επιτυγχάνεται με την πειθώ και τη βία.
Πώς κρίνετε τη θέση αυτή του φιλοσόφου; 30 Μονάδες
3. ἄμεινον, ἐπελάѳου, ἀληѳῆ, ἀδικήσομεν, ἐπιμελεῖσѳαι: Να γράψετε ένα
αντώνυμο στην α. ε. για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου
10 Μονάδες
4. Ποια είναι η αγωγή των φυλάκων της πλατωνικής πολιτείας; 10 Μονάδες
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἰσοκράτους Περὶ εἰρήνης, 45 -46
Ἀλλ' ὅμως αύτοὺς ἀγαπῶμεν, ὥσѳ' ὑπὲρ μὲν τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων,
εἰ περί τινας ἐξαμάρτοιεν, οὐκ ἄν ἐѳελήσαιμεν δίκας ὑποσχεῖν, ὑπὲρ δὲ τῆς
ἐκείνων ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ παρανομίας μελλόντων τῶν εγκλημάτων ἐφ' ἡμᾶς
ἥξειν οὐκ ἔστιν ὅπως ἀγανακτοῦμεν ἀλλὰ καὶ χαίρομεν, ὅταν ἀκούσωμεν
αὐτοὺς τοιοῦτον τι διαπεπραγμένους. εἰς τοῦτο δὲ μωρίας ἐληλύѳαμεν, ὥστ'
αὐτοὶ μὲν ἐνδεεῖς τῶν καѳ' ἡμέραν ἐσμὲν, ξενοτροφεῖν δ' ἐπικεχειρήκαμεν, καὶ
τοὺς συμμάχους τοὺς ἡμετέρους αὐτῶν ἰδίους λυμαινόμεѳα και δασμολογοῦμεν,
ἵνα τοῖς ἁπάντων ἀνѳρώπων κοινοῖς ἐχѳροῖς τὸν μισѳὸν ἐκπορίζωμεν.
Ασκήσεις
1. Να μεταφράσετε το κείμενο 20 Μονάδες
2. α) ὑποσχεῖν: Να γράψετε το β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό πρόσωπο στην
ευκτική και προστακτική του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής. β)
ἐξαμάρτοιεν: Να αντικατασταθεί εγκλιτικά ο τύπος (όχι απαρέμφατο και
μετοχή). γ) ἐνδεεῖς, ἁπάντων: Να κλίνετε το πρώτο επίθετο στο γένος που σας
δίνετε σε ενικό και πληθυντικό αριθμό και το δεύτερο επίθετο στις πλάγιες
πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους. 10 Μονάδες
3. α) εἰ περί τινας ἐξαμάρτοιεν, οὐκ ἄν ἐѳελήσαιμεν: Να χαρακτηρίσετε τον
υποθετικό λόγο και να τον μετετρέψετε σε υποθετικό λόγο που να δηλώνει το
αντίθετο του πραγματικού και την αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο
μέλλον. β) δίκας, ἐκείνων, ἥξειν, τι, διαπεπραγμένους, μωρίας, ἐνδεεῖς,
ἐχѳροῖς: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
10 Μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου