4.1.11

Πλάτωνος Πολιτεία
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ (σς 92-93, 96-102)
1. Ποια υπήρξε η στάση του Πλάτωνα απέναντι στους ολιγαρχικούς των
Αθηνών στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.;
2. Πώς δημιουργήθηκε η πεποίθηση στον φιλόσοφο ότι όλα τα πολιτεύματα
της εποχής του ήταν διεφθαρμένα;
3. Τι γνωρίζετε για τη συγγραφή της Πολιτείας και τη διαίρεσή της σε βιβλία;
4. Ποια είναι τα πρόσωπα του διαλόγου και με ποια αφορμή έλαβε αυτός
χώρα;
5. Ποιο είναι το θέμα του διαλόγου Πολιτεία;
6. Ποιες είναι οι τρεις κοινωνικές τάξεις στην πλατωνική Πολιτεία και τι
γνωρίζετε για αυτές;
7. Περιγράψτε τους τρόπους εκπαίδευσης των φυλάκων έως ότου αυτοί
καταστούν φύλακες-άρχοντες.
8. Πώς, κατά τον Πλάτωνα, ένας φιλόσοφος είναι ικανός να διοικήσει την
πόλη και να δώσει λύσεις σε πρακτικά προβλήματα;
9. Ποιες αρχές ενσαρκώνει η ιδεώδης Πολιτεία; Τι διασφαλίζει η δικαιοσύνη
στο άτομο;
10. Ποιες απόψεις για τη δικαιοσύνη καταβάλλονται στην αρχή του διαλόγου;
Ποια είναι η θέση του Σωκράτη;
11. Εξηγήστε την πλατωνική-σωκρατική γνώμη για τη δικαιοσύνη: «ο καθένας
οφείλει … πεφυκυῖα εἴη (433a)».
12. Να περιγράψετε τις βαθμίδες εκφυλισμού της ιδεώδους Πολιτείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου