4.1.11

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α
Ερωτήσεις
Ενότητα 11η
Να εξηγήσετε με βάση το κείμενο τι ακριβώς καλείται πόλις και
κοινωνία πολιτική.
Ενότητα 12η
Πώς ο Αριστοτέλης αποδεικνύει ότι η πόλις υπάρχει εκ φύσεως; Ποια
προοπτική προβάλλεται για τον άνθρωπο μέσω της πόλης;
Ενότητα 13η
α. Να αναλύσετε τον τρόπο με τον οποίο ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι
ο άνθρωπος είναι όν προορισμένο από τη φύση να ζει σε πόλη.
β. Πώς αποδεικνύεται ότι η πόλη, κατά την τάξη της φύσης, προηγείται
της οικογένειας και του ατόμου;
Ενότητα 14η
Η ύπαρξη της πόλεως συνετελέσθη μόνον εκ φύσεως; Πώς συνέβαλε
"εκείνος που πρώτος τη συγκρότησε" στη δημιουργία της;
Ενότητα 15η
Πώς διαμορφώνουν την έννοια της πόλης οι άρχοντες, οι πολιτικοί, οι
νομοθέτες και οι πολίτες σύμφωνα με το κείμενο της ενότητας;
Ενότητα 16η
Είναι εξίσου καθοριστικά στη συγκρότηση της έννοιας του πολίτη το
δικαίωμα που αυτός διαθέτει να εμφανίζεται στο δικαστήριο ως ενάγων
και εναγόμενος και η συμμετοχή του στην πολιτική και τη δικαστική
εξουσία;
Ενότητα 17η
α. Ποιο στοιχείο διακρίνει ένα πολίτευμα σε ορθό ή σε παρέκβαση;
β. Πώς μεταβάλλεται αυτό το στοιχείο στην περίπτωση των παρεκβάσεων
των πολιτευμάτων; Ποιοι πλέον ωφελούνται από τη διαχείριση της
εξουσίας;
Ενότητα 18η
Ποιος οφείλει να κυβερνά την πόλη, οι πολλοὶ ή οι ὀλίγοι αλλά ἄριστοι;
Να αναπτύξετε τα επιχειρήματα και για τις δύο περιπτώσεις.
Ενότητα 19η
Να συγκρίνετε τις μορφές της δημοκρατίας που προτείνει ο Αριστοτέλης
και να υποδείξετε αυτήν που υπερτερεί των υπολοίπων. Για ποιον
κυρίως λόγο συμβαίνει αυτό;
Ενότητα 20η
Ποιον χαρακτήρα προτείνει ο Αριστοτέλης για το εκπαιδευτικό σύστημα
μιας πόλης; Ποιος ο ρόλος του πολιτικού και του νομοθέτη στην
προσπάθεια αυτή;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου