19.11.10


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

·         μαρτυρέω-ῶ =βεβαιῶ, ὁμολογῶ.
ομόρρ.: μάρτυρας, μαρτυρία, μαρτύριο, μαρτυρικός, καταμαρτυρώ, ψευδομάρτυρας.
·         νομοθέτης < νόμος + τίθημι.
ομόρρ.: νέμομαι, νομαδικός, νομή, νομίζω, νομικός, νομοσχέδιο, νομοταγής.
·         βούλομαι: βουλή, βούλευμα, βουλευτής, σύμβουλος, κακόβουλος, πρωτοβουλία.
·         φθείρω = ἀπόλλυμι, ἀφανίζω, λυμαίνομαι # σώζω.
ομόρρ.: φθαρτός, φθείρω, άφθαρτος, αδιάφθορος, διαφθείρω, ψυχοφθόρος.
·         κακός = φαῦλος, κακοῦργος, μοχθηρός, πονηρός # ἀγαθός, χρηστός, καλός.
ομόρρ.: κακοκαιρία, κακοποιός, κακουχία, κακούργημα, κακομοίρης, κακόφωνος, κακόψυχος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου