25.11.10


ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  

Α. Κείμενο Κ.Α. Δημόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τον ημερήσιο Τύπο
Καθημερινά βιώνουμε τις προσπάθειες της χώρας μας να κατακτήσει μια ισότιμη θέση μεταξύ των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτός, όπως όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν, αποτελεί μονόδρομο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε ανταγωνιστικοί. Από το να πετύχουμε, δηλαδή, να οικοδομήσουμε μια υγιή οικονομία, από το να παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, από το να εξυγιάνουμε το δημόσιο τομέα, από το να δημιουργήσουμε κράτος ευέλικτο, χωρίς ωστόσο να υστερεί στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και της φροντίδας προς τις ενδεείς οικονομικά και κοινωνικά κατηγορίες πολιτών. Μόνον έτσι θα πάψουμε να είμαστε και να χαρακτηριζόμαστε «ουραγοί της Ευρώπης» και «υπηρέτες των Ευρωπαίων». Η επίτευξη των στόχων σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με τα ευρωπαϊκά οικονομικά μεγέθη δεν είναι μόνο θέμα αριθμών. Είναι και θέμα ουσίας. Διότι η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών μακροπρόθεσμα, αλλά σε ορισμένους τομείς και μεσοπρόθεσμα, οδηγεί στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, των υπηρεσιών, του κράτους πρόνοιας και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους μας.
Το όραμα, όμως, της Ενωμένης Ευρώπης δεν εξαντλείται στον οικονομικό τομέα. Δεν είναι μόνο όραμα σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα: θεσμών, αξιών, πολιτισμών. Είναι το όραμα της οικοδόμησης μιας ενιαίας Ευρώπης, όπου η παρουσία των συνόρων θα είναι ελάχιστα αισθητή. Οι λαοί, πέρα από τη δική τους ξεχωριστή εθνική συνείδηση, θα νιώθουν ότι έχουν μια κοινή πατρίδα, είναι πολίτες της Ευρώπης. Θα νιώθουν ότι είναι φορείς ενός ενιαίου πολιτισμού, κοινού γι’ όλους, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αυτού του πολύχρωμου, πλούσιου και λαμπερού ψηφιδωτού, όπου ο κάθε λαός τοποθετεί τη δική του ψηφίδα. Θα βιώνουν την Ευρώπη ως ενιαίο χώρο, ως σύνθετη ολότητα, ως χώρο συνάντησης και αλληλεπίδρασης πολιτισμών, που όλοι μαζί απαρτίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Πιστεύω πως η βάση και η αφετηρία για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η παιδεία. Γι’ αυτό και ο κύριος προσανατολισμός ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους πρέπει να κατατείνει στη θωράκιση του ανθρώπινου δυναμικού με την κατάλληλη εκπαίδευση, που θα του επιτρέπει να αποκτήσει ευρωπαϊκή συνείδηση και ευρύ τρόπο σκέψης. Θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ταχύτατες εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων, να είναι παραγωγικό και να προάγει τη γνώση και την έρευνα.
Αυτοί πρέπει να είναι και οι κύριοι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών: αφ’ ενός να παρέχεται στους νέους μια γενική παιδεία υψηλού επιπέδου και αφ’ ετέρου να τους δίνεται η δυνατότητα αποτελεσματικής επιστημονικής εξειδίκευσης, με επαρκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις ραγδαίες αλλαγές στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που σημειώνονται διεθνώς.
Για την ευόδωση του ευρωπαϊκού οράματος, πιστεύω πως είναι καθοριστική η συνεισφορά των ανθρώπων της επιστήμης και των γραμμάτων, της πνευματικής ηγεσίας του τόπου. Οι άνθρωποι του πνεύματος μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν υπολογίζουν το πολιτικό κόστος και γι’
ΜΑΝΤΩ ΜΠΑΡΚΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
αυτό μπορούν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο να ασκήσουν επιρροή στους πολιτικούς ηγέτες και να εργαστούν από κοινού για το ευρωπαϊκό όραμα.
Για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα, είναι απαραίτητη η συστράτευση όλων μας. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε εργαζόμενος, με τον τρόπο που σκέπτεται και δρα, βάζει καθημερινά από ένα μικρό λίθο για την ανύψωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Β. Ερωτήσεις ομάδας Α
1) Ποιοι, κατά το συγγραφέα, μπορούν να βοηθήσουν, ώστε να ευοδωθεί το ευρωπαϊκό όραμα, και ποιοι για να γίνει το όραμα αυτό πραγματικότητα; (μον. 1)
2) α) Να δοθεί τίτλος στο κείμενο. β) Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη και έναν στην πέμπτη παράγραφο του κειμένου. (α:1 μον. β: 1 μον.)
3) α) Να βρεθούν τα δομικά στοιχεία της πέμπτης παραγράφου του κειμένου. β) Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πέμπτη παράγραφος του κειμένου;
(α:1 μον. β:2 μον.) 4) Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο του κειμένου; (μον. 2) 5) α) Να δώσετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν στο κείμενο: αναγνωρίζουν, οικοδομήσουμε, υστερεί, επίτευξη, βελτίωση. β) Να δώσετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: ενώνω, σέβομαι, άμβλυνση, ευαισθησία, απαραίτητος. (α:1 μον. β:1 μον.)
Παραγωγή γραπτού λόγου
Να γράψετε ένα άρθρο στο περιοδικό του σχολείου σας σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κρατών. (μονάδες 10)
ΜΑΝΤΩ ΜΠΑΡΚΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
Β. Ερωτήσεις ομάδας Β
1) Σύμφωνα με το κείμενο, το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης είναι όραμα σύγκλισης μόνο οικονομικών και αριθμών; (μον. 1) 2) α) Να δοθεί τίτλος στο κείμενο. β) Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη και έναν στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου. (α:1 μον. β: 1 μον.) 3) α) Να βρεθούν τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου του κειμένου. β) Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πέμπτη παράγραφος του κειμένου; (α:1 μον. β:2 μον.) 4) Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πέμπτη και έκτη παράγραφο του κειμένου; (μον. 2)
5) α) Να δώσετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν στο κείμενο: Βιώνουμε, φροντίδας, ενδεείς, αισθητή, συνεισφορά. β) Να δώσετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: θνητός, αγνωμοσύνη, εμπιστοσύνη, απλή, πολυτέλεια. (α:1 μον. β:1 μον.)
Παραγωγή γραπτού λόγου
Να γράψετε ένα άρθρο στο περιοδικό του σχολείου σας σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κρατών. (μον. 10)
Καλή σας επιτυχία!!!
ΜΑΝΤΩ ΜΠΑΡΚΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου