22.10.10


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΑΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 12
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
 

εἰκός: ομόρρ.: εικάζω, εικασία, εικαστικός, εικόνα, εικονίζω, εικονικός, εικόνισμα, επιείκεια, ανδρείκελο, εικονοστάσι, απεικονίζω, εικονοληψία.
προλέγω: συν. α.ε. : ἀγορεύω, δημηγορῶ, φημί, φθέγγομαι, φράζω, λαλῶ
                   αντ. α.ε. : σιγῶ, σιωπῶ
ομόρρ.: λέω, λόγος, λογική, λογιστής, λογαριάζω, λέξη, ανείπωτος, αντιλέγω, διαλέγομαι, διάλεξη, προλέγω, πρόλογος, συλλογίζομαι.
ἀλήθεια: λήθη, λήθαργος, λάθος, λαθραίος, αληθεύω, λαθρομετανάστης, αλησμόνητος.
ἄπειρος: συν. α.ε.: ἀμαθής, ἀδαής.
                αντ. α.ε.: ἔμπειρος, εἰδήμων.
     ομόρρ.: πείρα, πείραμα, πειραματίζομαι, πειράζω, πείραγμα, άπειρος, απείραχτος, έμπειρος, εμπειρογνώμονας.
τέλος: ομόρρ.: τέλειος, τελειότητα, τελετή, τελευταίος, τελικός, τελειωτικός, αποτελώ, αποτέλεσμα, συντελώ, συντέλεια.
βίος: συν. α.ε.: ζωή / αντ. α.ε.: τελευτή, θάνατος.
          ομόρρ.: βιοτικός, βιώνω, βίωμα, βιογραφία, βιογραφικό, βιοτεχνία, βιότοπος, διαβίωση, έμβιος, βραχύβιος, μικρόβιο.
πράττω: συν. α.ε.: ποιῶ, τελῶ, δρῶ, ἐργάζομαι / αντ. α.ε.: ἀπρακτῶ, ἀργῶ, κάθημαι.
ἀφικνέομαι-οῦμαι: συν. α.ε.: ἔρχομαι, ἥκω, παραγίγνομαι, φθάνω / αντ. α.ε.: ἀπέρχομαι. ἂπειμι, ἀποχωρῶ.
ομόρρ.: ικανός, ικανότητα, ικετεύω, ικετευτικός, ικανοποίηση, ανικανοποίητος, άφιξη, ανέφικτος, εφικτός.
ὁράω-ῶ: συν.α.ε.: θεῶμαι, θεωρῶ, βλέπω, ἐξετάζω, σκοπῶ / αντ. α.ε.: τυφλώττω.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου