21.12.09

ΛΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
§§ 9 - 13

§§ 9 – 10

1. ἐν µὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι, «ἐν δὲ ταῖς δοκιµασίαις: Τι εννοεί µε τις φράσεις αυτές ο Μαντίθεος και ποια είναι η σχέση τους µε την πορεία του λόγου του;
2. Γιατί ο Μαντίθεος συνδέει την οικονοµική του κατάσταση µε τις συµφορές της πόλης;
3. Ο θεσµός της προίκας στην κοινωνία της αρχαίας Αθήνας και η επικράτησή του µέχρι πριν λίγα χρόνια ποια στάση της κοινωνίας απέναντι στη γυναίκα φανερώνει; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.
4. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα αντίθετο για τις παρακάτω λέξεις: βιόω-ῶ, φηµί, αἰσχρός, νεώτερος, ὁµολογῶ.
5. διατριβή: Ποια είναι η σηµασία της λέξης στην αρχαία και στη νέα ελληνικη; Να γράψετε µια πρόταση, όπου θα φαίνεται η σηµασία της στη νέα ελληνική.
6. Να συµπληρώσετε τα κενά µε σύνθετα ρήµατα και ουσιαστικά
οµόρριζα του ρ. βαίνω ακολουθώντας το παράδειγµα:
διά + βαίνω = διαβαίνω < διάβαση
ἀνά + βαίνω = ................................................................................................
ὑπέρ + βαίνω = ................................................................................................
ἀπό + βαίνω = ................................................................................................
ἐκ + βαίνω = ................................................................................................
πρός + βαίνω = ................................................................................................
µετά + βαίνω = ................................................................................................
παρά + βαίνω = ................................................................................................
κατά + βαίνω = ................................................................................................

§§ 11-12

1. Να εντοπίσετε το σηµείο του λόγου, όπου ο Μαντίθεος τονίζει ότι η ευπρεπής συµπεριφορά στην ιδιωτική ζωή αποτελεί εγγύηση για τη δηµόσια ζωή και να αξιολογήσετε το επιχείρηµά του αυτό.
2. Ποιες πληροφορίες σχετικά µε τη συµπεριφορά νεαρών Αθηναίων µπορούµε να συναγάγουµε από το συγκεκριµένο κείµενο;
3. λογοποιοῦντας καὶ ψευδοµένους περὶ ἐµοῦ: Ποιο αρνητικό κοινωνικό φαινόµενο θίγει ο Μαντίθεος και τι νοµίζετε ότι επιδιώκει µε την αναφορά του αυτή;
4. Να σχηµατίσετε στη νέα ελληνική προτάσεις µε τις ακόλουθες λέξεις: δοκιµασία, ακρόαση, τεκµήριο, πολέµιος, καθεστώς.
5. 5. Ποια είναι η σηµασία των παρακάτω ρηµάτων: ἀποδείκνυµι, ἐνδείκνυµι, ἐπιδείκνυµι ἐπιγίγνοµαι, προσγίγνοµαι, ἐκγίγνοµαι6. Να συµπληρώσετε τα κενά ακολουθώντας το παράδειγµα:
κατά + φηµί = κατάφαση, καταφατικός
Π.χ. η απάντησή του ήταν καταφατική.
πρό + φηµί = ................................................................................................
α (στερ.) + φηµί = ................................................................................................
ἀπό + φηµί = ................................................................................................
ἀντί + φηµί = ................................................................................................
ἀνά + λαµβάνω = ............................................................................................
πρό + λαµβάνω = ............................................................................................
πρό + κατά + λαµβάνω = ..........................................................................................
Β. Να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις που θα φτιάξετε σε σύντοµες προτάσεις

§§ 13

1. Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρεται ο Μαντίθεος στην § 13 και τι επιθυµεί να αποδείξει;
2. Σε ποιο σηµείο της § 13 η σκέψη του Μαντιθέου έχει γενικό κύρος;
3. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειµένου που είναι οµόρριζες µε τις παρακάτω: δόγµα, όψη, γηγενής, ευεξία, άβατος, δέηση, τύχη. (σε όλο το 9-13)
4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β, µε τις οποίες έχει κοινό θέµα (σε σύνθεση ή µη), γράφοντας µπροστά από κάθε αριθµό της στήλης Α το ή τα γράµµατα από τη στήλη Β28.
Α Β


1. φηµὶ

2. ἡγοῦµαι

3. ὁρῶ

4. γίγνοµαι

5. οἶδα

α) εισηγητής
β) αυτόπτης
γ) γενεά
δ) προφήτης
ε) προγενέστερος
στ) κατάφαση
ζ) όραση
η) όραµα
θ) ηγούµενος
ι) ιστορία
ια) ηγεµόνας
ιβ) κάτοπτρο
ιγ) είδηση

1 σχόλιο: