21.12.09

ΛΥΣΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ §§ 14-17


§§ 14-15

1. Πού απέβλεπε ο Μαντίθεος, όταν ο ίδιος παρείχε την οικονοµική βοήθεια των τριάντα δραχµών στους δύο άπορους συνδηµότες του;
2. Πώς εκδήλωναν τη φιλοπατρία τους όσοι από τους Αθηναίους πολίτες διέθεταν οικονοµική δύναµη;
3. Να επισηµάνετε τα σηµεία του κειµένου από τα οποία προκύπτει ο ανιδιοτελης χαρακτήρας του Μαντιθέου.

4. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα συνώνυµά τους στη στήλη Β.


α. µάχοµαι
β. ὀνειδίζω
γ. φοβοῦµαι
δ. νέµω
ε. σκοπῶ
στ. δεῖ
ζ. δέοµαι
η. βοηθῶ
θ. δίδωµι
ι. δύναµαι
ια. ἡγοῦµαι

πρέπει, προσήκει, χρή
ἱκετεύω, κελεύω
ἐπικουρῶ
παρέχω, προσφέρω
οἷός τ. εἰµί + απαρέµφατο
ὁδηγῶ / ἄρχω, κρατῶ / δοκῶ, κρίνω
βουλεύοµαι, λογίζοµαι, φρονῶ
διαµερίζω / βόσκω / ἀπολαύω, καρποῦµαι
δέδοικα, ὀκνῶ
ἐπιτιµῶ, ψέγω, αἰτιῶµαι
ἀγωνίζοµαι, πολεµῶ


5. α) Να συνδέσετε το ρήµα πέµπω µε τις προθέσεις: ἀνά-παρά-ἀπό-πρό-ἐκ-σύν-µετά-ἐκ
β) Να επιλέξετε τέσσερα από τα σύνθετα ρήµατα που σχηµατίσατε και να γράψετε στη νέα ελληνική µία πρόταση για το καθένα.§§ 16-17

1. εἴ τινες ὑµῶν ὀργίζονται τοῖς τὰ µὲν τῆς πόλεως ἀξιοῦσι πράττειν, ἐκ δὲ τῶν κινδύνων ἀποδιδράσκουσιν: Ποιες συνέπειες επέφερε στην αρχαία Αθήνα η άρνηση στρατιωτικής υπηρεσίας και η επίδειξη δειλίας ενώπιον των πολεµικών κινδύνων;

2. προσελθὼν ἐγὼ τὸν ταξίαρχον ἐκέλευον ἀκληρωτὶ τὴν ἡµετέραν τάξιν πέµπειν: Τι υποδηλώνει για τον Μαντίθεο η παράκλησή του να αποσταλεί η φυλή του ἀκληρωτὶ σε επικίνδυνες επιχειρήσεις;

3. Ποιους αντιθετικούς συλλογισµούς χρησιµοποιεί ο Μαντίθεος για να ενισχύσει τη θέση του ενώπιον του δικαστηρίου;

4. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική τα αντίθετα των λέξεων:
πρότερον,ἰσχυρὸς,πλείων,ἀδίκως, δειλία βελτίων, πολέµιος,ἡµέρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου