21.12.09

ΛΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ §§ 18-20

§§ 18-19

1. Ποιες πληροφορίες αντλούµε από το κείµενο για την εξωτερική εµφάνιση του Μαντιθέου;

2. Να αναφέρετε στοιχεία από το κείµενο τα οποία πείθουν για την καλή στρατιωτική συµπεριφορά του Μαντιθέου.

3. Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ. ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε µισεῖν οὐδένα, ἀλλ. ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν: Να αναλύσετε την αντίθεση που υπάρχει στην άποψη αυτή του Μαντιθέου.

4. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις αντίθετές τους στη στήλη Β.


βλάπτω
ἀναχωρῶ
φιλῶ
ἀµελῶ
κοσµίως
πολέµιος
ἀµπέχω ή ἀµπίσχω
πρῶτος
µείζων

ἐκδύω
µισῶ
ἀφικνοῦµαι
ὀνίνηµι, λυσιτελῶ, ὠφελῶ
ἐπιµέλοµαι
ἔσχατος
ἥττων
σύµµαχος, φίλος
ἀκόσµως


5. α) όψη, οδός: Να συνθέσετε τα ουσιαστικά µε τις προθέσεις:
πρός, σύν, κατά, επί
β) Να γράψετε µία πρόταση για κάθε σύνθετο ουσιαστικό µε τις υπογραµµισµένες προθέσεις.

§§ 20-21

1. Γιατί ο Μαντίθεος πήρε το λόγο στην Εκκλησία του Δήµου, αν και οι νέοι απέφευγαν να ανεβούν στο βήµα; (Στην απάντησή σας να λάβετε υπόψη και όσα ανέφερε ο Μαντίθεος στην § 10).

2. Πού οφείλεται η φιλοδοξία του Μαντιθέου και ποιο ήταν το στοιχείο που τον ώθησε περισσότερο στην ενασχόλησή του µε τις δηµόσιες υποθέσεις;

3. Να σχολιάσετε τη ρητορική ερώτηση µε την οποία ο Μαντίθεος κλείνει το λόγο του.

4. Να συνδέσετε τα επιτονισμένα ρήµατα µε τα παράγωγά τους.
δοκῶ, λέγω, αἴρω

ρήµα-δόξα-ρήτρα-άρση-ρήση-δόγµα-αορτή-ρήτορας-δοκίµιο-αντάρτης-αντίρρηση-δοκιµή-άδοξος-µετέωρος-ρητός


5. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα συνώνυµά τους στη στήλη Β.

Α ἄχθοµαι-αἴρω-λέγω-δοκῶ-ἐπιχειρῶ-ἐνθυµοῦµαι
Β ἀναλαµβάνω, ἐπιλαµβάνοµαι
νοµίζω, ὑπολαµβάνω, οἴοµαι, ἡγοῦµαι,
διανοοῦµαι, µνηµονεύω, λογίζοµαι
ἀνίστηµι, ἀνορθῶ, ἐγείρω
φηµί, φθέγγοµαι, ἀγορεύω
ἀγανακτῶ, ἀνιῶµαι, θλίβοµαι, λυποῦµαι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου