21.12.09

ΛΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ

Αναίρεση της κατηγορίας

§§ 4 – 8

§§ 4-5

1. Με ποια στοιχεία της προσωπικής του ζωής προσπαθεί ο Μαντίθεος να επηρεάσει τους βουλευτές;

2. Ποιος είναι ο κύριος και πρωταρχικός σκοπός του ρήτορα στη διήγηση;

3. ἤλθοµεν πρὶν … πένθ. ἡµέραις: Από ποια σκοπιµότητα νοµίζετε ότι υπαγορεύεται η δήλωση αυτή του Μαντιθέου;

4. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική ένα συνώνυµο για τις παρακάτω λέξεις:
µαρτυρῶ = .................................... πράττω = .....................................
ἔρχοµαι = .................................... γιγνώσκω = .....................................
βούλοµαι = .................................... σκοπῶ = .....................................
ἐξαµαρτάνω = ....................................

5. Να συµπληρώσετε τις προτάσεις µε παράγωγα των ρηµάτων που δίδονται:

καθαιρέω-ῶ: Η ....................................... του στρατηγού
ἐξαιρέω-ῶ: Έχει .................................. ήθος, γι αυτό αποτελεί ...…………στη διαφθορά που επικρατεί.
δίδωµι (δω/δο-): Πληρώνω τις ....................................................
Το βιβλίο είναι ένα καλό ..............................
Όποιος προσφέρει δώρα λέγεται ..........................
γιγνώσκω: Η .............. είναι δύναµη
Έχει πλήρη .................... του γεγονότος
Είναι επιστήµων ............................. κύρους


§§ 6-7

6. Ο Μαντίθεος χαρακτηρίζει την εγγραφή στο σανίδιον ως µη αξιόπιστη. Πώς αιτιολογεί το χαρακτηρισµό;

7. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον …. πιστεύτοιτε: Σε ποιο συµπέρασµα καταλήγει ο οµιλητής; Να διατυπώσετε αναλυτικά τα επιχειρήµατά του.

8. ῥᾴδιον ἦν, ἀναγκαῖον ἦν: Ποια είναι η σηµασία τους στην αποδεικτική διαδικασία;

9. Να γράψετε τη σηµασία των παρακάτω ρηµάτων:
ἀναδίδωµι ἀντιδίδωµι ἀποδίδωµι µεταδίδωµι διαδίδωµι ἐκδίδωµι ἐπιδίδωµι παραδίδωµι

10. Ποια είναι η σηµασία των ρηµάτων πυνθάνοµαι, µανθάνω και ἐπίσταµαι
§§ 8

11. ὥστε µηδὲν ... τὴν ἀπολογίαν: Να σχολιάσετε το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε ο Μαντίθεος σε συνδυασµό µε τα επιχειρήµατα που χρησιµοποίησε.

12. Με ποιο τρόπο ο Μαντίθεος αµβλύνει την κατηγορία του ιππέα;

13. Ποια εικόνα σχηµατίζετε για τον Μαντίθεο, από όσα αναφέρει στο απόσπασµα αυτό και από τον τρόπο µε τον οποίο τα παρουσιάζει;

14. Να σχηµατίσετε σύνθετα επίθετα ή ουσιαστικά µε α΄ συνθετικό το επίρρηµα εὖ και να γράψετε µε πέντε από αυτά προτάσεις στη νέα ελληνική:

εὖ + ἦθος = ευήθης = ο αφελής, ο ανόητος
εὖ + ἁλῶναι < ἁλίσκοµαι =........... εὖ + δαίµων = .....................................
εὖ + βουλή (σκέψη) =.................... εὖ + γλῶττα = .....................................
εὖ + γένος = .................................... εὖ + ἀκούω = .....................................

15. Να γράψετε παράγωγα ουσιαστικά από τα ρήµατα:
α) πέµπω: ........................ ........................ .................... ....................
β) δίδωµι: ........................ ........................ .................... ....................
γ) πάσχω: ........................ ........................ .................... ....................
δ) ἔχω: ........................ ........................ .................... ....................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου