21.12.09

Α´ : ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1. Να αποδώσετε το παρακάτω απόσπασμα στα νέα ελληνικά:
Ἡμᾶς γάρ ὁ πατήρ πρό τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τόν ἐν
τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε, καί οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων
<ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ' ἤλθομεν πρίν τούς
ἀπό Φυλῆς εἰς τόν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ' ἡμέραις. καίτοι οὔτε
ἡμᾶς εἰκός ἦν εἰς τοιοῦτον καιρόν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν
ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ' ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε
καί τοῖς ἀποδημοῦσι καί τοῖς μηδέν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς
πολιτείας, ἀλλά μᾶλλον ἠτίμαζον καί τούς συγκαταλύσαντας τόν δῆμον.
(10 μονάδες)
2. Ποια κατηγορία αντικρούει ο ρήτορας στις § 4-5 και με ποια
επιχειρήματα; Να τα αξιολογήσετε. (15 μονάδες)
3. Με ποια επιχειρήματα καταλήγει ο ρήτορας στο συμπέρασμα «ὥστε πολύ
ἄν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἤ τούτοις πιστεύοιτε» στις § 6-7;
Είναι πειστικά; (15 μονάδες)
ἔπειτα δέ ἐκ μέν τοῦ σανιδίου τούς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθες ἐστιν • ἐν
τούτῳ γάρ πολλοί μέν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δέ τῶν
ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐκεῖνος δ' ἐστίν ἔλεγχος μέγιστος •
ἐπειδή γάρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τούς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τούς
ἱππεύσαντας, ἵνα τάς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ' αὐτῶν. ἐμέ τοίνυν
οὐδείς ἄν ἀποδείξειεν οὔτ' ἀπενεχθέντα ὑπό τῶν φυλάρχων οὔτε
παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι
ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μή ἀποδείξειαν
τούς ἔχοντας τάς καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολύ ἄν
δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἤ τούτοις πιστεύοιτε • ἐκ μέν γάρ
τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δέ τούς
ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπό τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.
4. Τι ήταν οι λογογράφοι; (12 μονάδες)
5. Να βρείτε δύο ομόρριζα στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις: διαιτησομένους, ἠτίμαζον, ἀπενεγκεῖν, καταβαλόντα. (8 μονάδες)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἔπειτα ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν• ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐκεῖνος δ’ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος• ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας, ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ’ αὐτῶν. Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἄν ἀποδείξειεν οὔτ’ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. Καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. Ὥστε πολὺ ἄν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἤ τούτοις πιστεύοιτε. ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.
(Λυσία «Υπέρ Μαντιθέου» §§6-7)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το χωρίο «ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε …… ἀπενεχθῆναι».
Μονάδες 10
2. Να αναφέρετε και να ελέγξετε τα επιχειρήματα του Μαντίθεου στις §§6-7.
Μονάδες 20
3. α) Τι ήταν το «σανίδιον» και τι τα «γράμματα»;

β) Γιατί η αναγραφή του ονόματος του Μαντίθεου στο «σανίδιον» δεν ήταν αξιόπιστο στοιχείο ; Μονάδες 10
4. α)Τι ήταν οι δικανικοί λόγοι ; β) Να γίνει αναφορά στα δικαστήρια της αρχαίας Αθήνας. Μονάδες 10
5. α) κατήλθετε: Να δώσετε ένα ουσιαστικό στη νεοελληνική για το καθένα από τα παρακάτω θέματα: ελθ-, ελευ-, ι-. β) ἀπενεγκεῖν: Να δώσετε τρεις παράγωγες λέξεις απλές ή σύνθετες από το θέμα του ρηματικού τύπου. Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου