8.7.09

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-50

ΚΕΙΜΕΝΟ 21

· Galli everterunt Romam:

· Galli immensam pacuniam acceperunt:

· Camillus absens dictator est factus :

· Praeda Ceientana non aequo iure divisa est :

· Civitas Pisaurum appellatur :

ΚΕΙΜΕΝΟ 23

 • Quid ageret puer:
 • Arria milites orabat ut simul imponeretur:
 • Bene quievit libenter cibum sumpsit: Respondebat

ΚΕΙΜΕΝΟ 24

 • Quid postea Nasica fecerit:
 • Exclamavit Nasica se domi non esse:
 • …sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse :
 • Visne scire quid Nasica responderit ?: Rogavit
 • Ego non cognosco vocem tuam ?: Quaesivit ex eo
 • Tu mihi ipsi non credis ?: Quaesivit ex eo

ΚΕΙΜΕΝΟ 25

 • Interrogo vos quanto hanc ficum decerptam esse pytetis ex arbore:
 • Cum omnes recentem esse dixissent :
 • Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere :Moneo vos

Cato dixit

 • Interrogo vos quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore : Cato inquit
 • Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine : Inquit
 • Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem : Scriptor dixit

ΚΕΙΜΕΝΟ 27

 • Neque id me sane paenitet: Accius dixit
 • Meliora fore spero, quae deinceps scribam: Accius dixit
 • Tum Pacuvius dixit Sonora quidem esse ei grandia quae scripsisset:
 • Idem esse aiunt in ingeniis :

ΚΕΙΜΕΝΟ 28

 • Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit: Cicero narrat
 • Plato quidam Sardianus hominem comprehendit: Cicero narrat
 • Propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus: Cicero narrat
 • Noli spectare quanti homo sit : Oravit eum
 • Tu hominem investigas summaque diligentia vel Romam mitte vei Epheso rediens tecum deduc : Oro te

ΚΕΙΜΕΝΟ 29

 • Oleum et operam perdidi: Sutor dicebat
 • Sutor, cupidus pecuniae, corvum Caesari attulit: Scriptor narrat
 • Domi satis salutationum talium audio: Caesar dixit
 • Id exemplum sutirem quondam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem:

ΚΕΙΜΕΝΟ 30

 • Murenam laudare debemus:

Cicero dixit

 • Hic fuit in Asia: Cicero dixit

ΚΕΙΜΕΝΟ 31

 • Βello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit: Ille narrat
 • Consul adulescentem mrte multavit : Ille narrat
 • Ut omnes pugna abstinerent :
 • …quanto milites Latinus Romano virtute antecellat :
 • Congrediamur, ut… cernatur quanto … antecellat : Dux hostium ei persuasit

ΚΕΙΜΕΝΟ 32

 • Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas: Cicero dicebat
 • Quas ego semper mihi proponebam : Cicero dicebat

ΚΕΙΜΕΝΟ 34

 • Cum se ipsum captum venisse eos exestimasset…:
 • … virtutem eius admiratum se venisse:
 • … is fores reserari eosque intromitti iussit :

ΚΕΙΜΕΝΟ 36

 • Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt:

Legati dicuntur

Ille dixit

 • Narrate Samnitibus Manium Curium malle locumpletibus imperare quam ipsum fieri locumpletem: Manius Curius ministris dixit

 • Mementote me nec asie vinci nec pecunia corrumpi posse:

ΚΕΙΜΕΝΟ 37

 • In eum locum res deducta est: Cicero dixit
 • Tantus furor omnes invaserat: Cicero dixit
 • Ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae ad concordiam pertinerent: Cicero dixit
 • Ego clamabam nihil esse bello civili miserius :

ΚΕΙΜΕΝΟ 38

 • Caecilia uxor Metelli, fecit omen: Scriptor narrat
 • Ego libenter tibi mea sede cedo: Caecilia puellae dixit
 • Caecilia mortua est: Scriptor narrat
 • …ut sibi paulisper loco cederet:

ΚΕΙΜΕΝΟ 40

 • Licet mihi ostendas… circumsedisti… mortem miniterisnumquam tamen ego hostem iudicabo Marium: Dixit is Sullae

 • …simper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse:

ΚΕΙΜΕΝΟ 41

 • Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide cum suis locuti sunt: Scriptor narrat

 • Sic ergo vive, ut viri antiqui sed sic loquere ut viri aetatis nostrae : Hortatus est eos

 • Antiquitatem tibi placere dicis :
 • Qui primi coluisse Italiam dicuntur :

ΚΕΙΜΕΝΟ 43

 • Ego nihil iam pati posse nec diu miserrima future sum. At contra hos, si pergis, aut immature mors aut longa servitus manet: Mater dixit

 • Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ?:Mater rogavit filium
 • Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum ? Mater dixit

ΚΕΙΜΕΝΟ 44

 • Quis posit deligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet:

 • Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos infidos, cum iam nautris gratiam referre poteram : Is dixit

ΚΕΙΜΕΝΟ 45

 • Quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit:

 • …si adire non posit, epistulam…adliget et intra castra abiciat:

 • In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore :
 • …persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat:
 • …adhortatur ut salutem sperent:

ΚΕΙΜΕΝΟ 47

 • Iulia, Augusti filia, mature habere coeperat canos: Scriptor tradit

 • Ego, pater, cana esse malo: Iulia dixit
 • Non dubito quin calva esse nolis: Pater dicit
 • Tum interrogavit filiam utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva :

 • Quid ergo non times ne istae te calvam faciant ?: Augustus rogavit illam

ΚΕΙΜΕΝΟ 48

 • Sertorius omnibus persuasit cervam inventam esse… conloqui secum et docere quae utilia factu essent :

 • Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse :
 • Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esse :
 • …dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti :

 • …a cerva sese monitum esse praedicabat :

ΚΕΙΜΕΝΟ 49

 • Non est temenarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erg ate tale consilium molientem: Porcia dixit Bruti

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου