8.7.09

-->
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-50
ΚΕΙΜΕΝΟ 21
· Galli everterunt Romam:
· Galli immensam pacuniam acceperunt:
· Camillus absens dictator est factus :
· Praeda Ceientana non aequo iure divisa est :
· Civitas Pisaurum appellatur :
ΚΕΙΜΕΝΟ 23
 • Quid ageret puer:
 • Arria milites orabat ut simul imponeretur:
 • Bene quievit libenter cibum sumpsit: Respondebat
ΚΕΙΜΕΝΟ 24
 • Quid postea Nasica fecerit:
 • Exclamavit Nasica se domi non esse:
 • …sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse :
 • Visne scire quid Nasica responderit ?: Rogavit
 • Ego non cognosco vocem tuam ?: Quaesivit ex eo
 • Tu mihi ipsi non credis ?: Quaesivit ex eo
ΚΕΙΜΕΝΟ 25
 • Interrogo vos quanto hanc ficum decerptam esse pytetis ex arbore:
 • Cum omnes recentem esse dixissent :
 • Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere :Moneo vos
Cato dixit
 • Interrogo vos quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore : Cato inquit
 • Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine : Inquit
 • Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem : Scriptor dixit
ΚΕΙΜΕΝΟ 27
 • Neque id me sane paenitet: Accius dixit
 • Meliora fore spero, quae deinceps scribam: Accius dixit
 • Tum Pacuvius dixit Sonora quidem esse ei grandia quae scripsisset:
 • Idem esse aiunt in ingeniis :
ΚΕΙΜΕΝΟ 28
 • Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit: Cicero narrat
 • Plato quidam Sardianus hominem comprehendit: Cicero narrat
 • Propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus: Cicero narrat
 • Noli spectare quanti homo sit : Oravit eum
 • Tu hominem investigas summaque diligentia vel Romam mitte vei Epheso rediens tecum deduc : Oro te
ΚΕΙΜΕΝΟ 29
 • Oleum et operam perdidi: Sutor dicebat
 • Sutor, cupidus pecuniae, corvum Caesari attulit: Scriptor narrat
 • Domi satis salutationum talium audio: Caesar dixit
 • Id exemplum sutirem quondam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem:
ΚΕΙΜΕΝΟ 30
 • Murenam laudare debemus:
Cicero dixit
 • Hic fuit in Asia: Cicero dixit
ΚΕΙΜΕΝΟ 31
 • Βello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit: Ille narrat
 • Consul adulescentem mrte multavit : Ille narrat
 • Ut omnes pugna abstinerent :
 • …quanto milites Latinus Romano virtute antecellat :
 • Congrediamur, ut… cernatur quanto … antecellat : Dux hostium ei persuasit
ΚΕΙΜΕΝΟ 32
 • Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas: Cicero dicebat
 • Quas ego semper mihi proponebam : Cicero dicebat
ΚΕΙΜΕΝΟ 34
 • Cum se ipsum captum venisse eos exestimasset…:
 • … virtutem eius admiratum se venisse:
 • … is fores reserari eosque intromitti iussit :
ΚΕΙΜΕΝΟ 36
 • Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt:
Legati dicuntur
Ille dixit
 • Narrate Samnitibus Manium Curium malle locumpletibus imperare quam ipsum fieri locumpletem: Manius Curius ministris dixit
 • Mementote me nec asie vinci nec pecunia corrumpi posse:
ΚΕΙΜΕΝΟ 37
 • In eum locum res deducta est: Cicero dixit
 • Tantus furor omnes invaserat: Cicero dixit
 • Ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae ad concordiam pertinerent: Cicero dixit
 • Ego clamabam nihil esse bello civili miserius :
ΚΕΙΜΕΝΟ 38
 • Caecilia uxor Metelli, fecit omen: Scriptor narrat
 • Ego libenter tibi mea sede cedo: Caecilia puellae dixit
 • Caecilia mortua est: Scriptor narrat
 • …ut sibi paulisper loco cederet:
ΚΕΙΜΕΝΟ 40
 • Licet mihi ostendas… circumsedisti… mortem miniterisnumquam tamen ego hostem iudicabo Marium: Dixit is Sullae
 • …simper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse:
ΚΕΙΜΕΝΟ 41
 • Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide cum suis locuti sunt: Scriptor narrat
 • Sic ergo vive, ut viri antiqui sed sic loquere ut viri aetatis nostrae : Hortatus est eos
 • Antiquitatem tibi placere dicis :
 • Qui primi coluisse Italiam dicuntur :
ΚΕΙΜΕΝΟ 43
 • Ego nihil iam pati posse nec diu miserrima future sum. At contra hos, si pergis, aut immature mors aut longa servitus manet: Mater dixit
 • Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ?:Mater rogavit filium
 • Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum ? Mater dixit
ΚΕΙΜΕΝΟ 44
 • Quis posit deligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet:
 • Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos infidos, cum iam nautris gratiam referre poteram : Is dixit
ΚΕΙΜΕΝΟ 45
 • Quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit:
 • …si adire non posit, epistulam…adliget et intra castra abiciat:
 • In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore :
 • …persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat:
 • …adhortatur ut salutem sperent:
ΚΕΙΜΕΝΟ 47
 • Iulia, Augusti filia, mature habere coeperat canos: Scriptor tradit
 • Ego, pater, cana esse malo: Iulia dixit
 • Non dubito quin calva esse nolis: Pater dicit
 • Tum interrogavit filiam utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva :
 • Quid ergo non times ne istae te calvam faciant ?: Augustus rogavit illam
ΚΕΙΜΕΝΟ 48
 • Sertorius omnibus persuasit cervam inventam esse… conloqui secum et docere quae utilia factu essent :
 • Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse :
 • Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esse :
 • …dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti :
 • …a cerva sese monitum esse praedicabat :
ΚΕΙΜΕΝΟ 49
 • Non est temenarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erg ate tale consilium molientem: Porcia dixit Bruti

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου