6.3.18


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Αποτέλεσμα εικόνας για ασκήσειςΓραμματική:
1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους της ευκτικής:

α) Καὶ οἱ μὲν στρατηγοὶ ἐπυνθάνοντο περὶ του Σεύθου πότερα πολέμιος .............................. ἤ φίλος (εἰμὶ ενεστ.).
β) Οἱ δὲ στρατιῶται ἔλεγον ὅτι ἀδικώτατα ............................. (πάσχω, ενεστ.).
γ) Ὅ,τι ............................ οὐδὲ τοῦτοις εἶπε (πράττω, μελλ.).
δ) Ὁ ἄγγελος εἶπεν ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι ........................... τὴν Πύλον (τειχίζω, αόρ.).
ε) Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπεκρίναντο ὡς ............................. πρέσβεις (πέμπω, μελλ.).
στ) Ὁ μέντοι Ἀγησίλαος ἔλεγεν ὅτι, εἰ μὲν βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι .......................... δίκαιος ......................... ζημιοῦσθαι (= να τιμωρηθεί), (πράττω πρκ.,  εἰμὶ ενεστ.).
ζ) Ἐγεγράφειν μὲν ἤδη σοι καὶ πρότερον δηλῶν ἐν οἷς (=σε ποια κατάσταση)........................... καὶ ὡς πενίας ............................ μόνος ἄμοιρος (=αμέτοχος) εἶναι τῆς ἑορτῆς (εἰμὶ ενεσ., κινδυνεύω ενεστ.).

2. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τον κατάλληλο ρηματικό τύπο:
[μανθάνοιμι, ἔχοιεν, ἐντυγχάνοιεν (=συναντούν), φυλάσσοιεν, εἴη, μέλλοιεν]
α) Κῦρος τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τό στράτευμα κατά τό μέσον τῶν πολεμίων, ὅτι (=διότι) ἐκεῖ βασιλεύς……………………..
β) Εἴθε οἱ στρατιῶται εὖ……………………… τάς πύλας.
γ) Ἐξήγγελλόν τινες ὡς διαβαινόντων τήν γέφυραν …………….. ἐπιθήσεσθαι (να επιτεθούν) οἱ πολέμιοι.
δ) Διηρώτων αὐτούς, ἵνα τι καί……………….. ( α΄προσωπο)
ε) Ἔλεγον ὅτι οὐκ………………. τά ἐπιτήδεια (=τρόφιμα).
στ) Μετά δέ ταῦτα τῶν βαρβάρων τινες ἱππέων ὦ τινι (=όποιον)………………….. Ἕλληνι ἡ δούλῳ ἡ ἐλευθέρῳ, πάντας ἀπέκτειναν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου