23.2.18


ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ ΟΕΦΕ
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ


ΟΡΙΣΜΟΙ
1.      Τάγματα εργασίας [2011, 2007
ΑΠ: Από σχολικό βιβλίο σελ. 139 και σελίδα 253.
2.      Πατριαρχική Επιτροπή (1918) [2015, 2013 ΟΜΟ, 2011, 2007 Ε, 2004
ΑΠ: Από σχολικό βιβλίο σελ. 142 143 (Κεφ. 4 Παλιννόστηση)
3.      Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) [2017, 2016,2015 ΟΕΦΕ, 2011, 2003 Ε, ΟΕΦΕ 2008, 2005
ΑΠ: Από σχολικό βιβλίο σελ. 151 152 και σελίδες: 146,160.
4.      Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων.[2016 Ε, 2010 Ε, 2007, 2004 Ε
ΑΠ: σελ.140 του σχολικού βιβλίου “ Το Νοέμβριο του 1919 … υπογραφή της Συνθήκης)”.
5.      «Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας» [2009 Ε, 2004 ΟΕΦΕ
ΑΠ: σελ. 142
6.      Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών.[2013 ΟΕΦΕ, 2012 ΟΜΟ, 2009 ΟΕΦΕ, 2008 Ε,
ΑΠ: σελ. 160, «Το έργο της εκτίμησης … Γραφεία Ανταλλαγής πληθυσμών».
7.      Οργανισμός (Θεσσαλονίκη 1914). [2007 Ε, 2005 Ε, ΟΕΦΕ 2008
8.      Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.). [2014 ΟΜΟ, 2012 Ε, 2010 ΟΜΟ, 2006, 2006 ΟΕΦΕ
ΑΠ: σχ. βιβλίο σελ.153 «Η Ελληνική κυβέρνηση…οριστική στέγαση».
ΑΠ: σχ. βιβλίο σελ. 155 «Η ΕΑΠ λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930…είχε αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες». σχ. βιβλίο σελ.163 «Μεγάλο μέρος του έργου αυτού…τη σπουδαιότητα του έργου που επιτεύχθηκε».
9.      Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως. [2015 ΟΜΟ, 2011 ΟΜΟ, 2005
ΑΠ: Σχολ.βιβλίο,σελ.143:«Στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας...τις ασχολίες τους»
10.  Υπουργείο Περιθάλψεως [2017 ΟΕΦΕ, 2004 ΟΕΦΕ
ΑΠ: σελ. 141, 143, 148,
11.  Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών [2004 ΟΕΦΕ
ΑΠ: σελ. 162
 12. Συνθήκη του Νεϊγύ [2013
ΑΠ.:σελ 140 «Το Νοέμβριο του 1919 ..υπογραφή της συνθήκης»


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


1.      Να αναφερθείτε: α) Στο μεταναστευτικό ρεύμα των Ελλήνων από τη Βουλγαρία πριν τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (μονάδες 6) β) Στο μεταναστευτικό ρεύμα των Ελλήνων από τη Βουλγαρία μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου (μονάδες 9).[2017 ΟΕΦΕ
Απ.: α)σ. 137 «Οι πρώτοι Έλληνες που πέρασαν … (Μακεδονικός Αγώνας)».
β) σ. 141 «Το Νοέμβριο του 1919 … από την υπογραφή της συνθήκης).».

2.      Να αναφέρετε τους φορείς οργάνωσης της παλιννόστησης (μονάδες 7) και τις συνθήκες που βρήκαν οι πρόσφυγες του πρώτου διωγμού (1914-1918), όταν επέστρεψαν στις εστίες τους (μονάδες 6). [2016
Απ.: σ. 142-143 4. Η παλιννόστηση.

3.      Ποια εμπόδια αντιμετώπισε η αστική αποκατάσταση των προσφύγων κατά τη δεκαετία του 1920; [2016
Απ.: σ. 157 «Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο … επέκταση λιμανιών κ.α.)».

4.      Να αναφέρετε:
α. τα μέσα τα οποία διέθεσε το ελληνικό κράτος στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (μονάδες 8).
β. την παράμετρο της διάκρισης των προσφύγων σε αστούς και αγρότες, την οποία έλαβε υπόψη η Επιτροπή, για την αποκατάστασή τους (μονάδες 3).[2016 Ε
Απ.: α) σ. 153 «Η ελληνική κυβέρνηση μπροστά … Προνοίας και Αντιλήψεως». β) «Για την αποκατάσταση των προσφύγων … την Έδεσσα και αλλού».

5.      Να αναφερθείτε στις μετακινήσεις των πληθυσμών, εκτός από τη Μικρά Ασία, που σημειώθηκαν προς την Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αιώνα και πριν το 1922. [ΟΕΦΕ 2016
Απ. : σ. 137 «Ο αριθμός των προσφύγων … επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης», σ. 140 «Παράλληλα με την άφιξη … νησιά Αργοσαρωνικού».
6.      Να αναφέρετε τις ενέργειες της ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων) σχετικά με: α. την εγκατάσταση (μονάδες 7) β. τον παραχωρούμενο κλήρο (μονάδες 10) και γ. τη στέγαση των προσφύγων (μονάδες 8 ), σ το πλαίσιο της αγροτικής αποκατάστασής τους. [2015 ΟΜΟ
ΑΠ: α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 156 «Η αγροτική αποκατάσταση … συνοικισμούς.»
β. Σχολικό βιβλίο σελίδες 156-157 «Ο παραχωρούμενος κλήρος … λιπάσματα και ζώα.»

7.      Να απαντήσετε στα ερωτήματα:
α. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.), το σκοπό της και τα μέσα που της διατέθηκαν από την τότε ελληνική κυβέρνηση για την επίτευξη του σκοπού της; (μονάδες 1 5) β. Ποιο ήταν το βασικό της πλεονέκτημα έναντι οποιουδήποτε άλλου φορέα ασχολήθηκε με το ίδιο ζήτημα; [2015 Ε
ΑΠ: α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 153 «Η ελληνική κυβέρνηση ... Προνοίας και Αντιλήψεως.» Σχολικό βιβλίο σελίδα 155 «Η Ε.Α.Π. λειτούργησε ... πρόσφυγες.» β. σελ 163 «Η αποκατάσταση … που επιτεύχθηκε».

8.      Να αιτιολογήσετε με συντομία :
β . Την προτεραιότητα που δόθηκε στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. (μ 5 )2017 γ . Την καλλιέργεια του μίσους από την πλευρά των αντιβενιζελικών εναντίον των προσφύγων. (μ 5 ) [2015 Ε
ΑΠ: β. σελ 154 «Εξάλλου … παραμεθόριες περιοχές», γ. σελ 165 «Πριν ακόμη … εναντίον τους».

9.      α. Να αναφερθείτε στις ρυθμίσεις της Σύμβασης της Λοζάνης της 30ης Ιανουαρίου 1923 για την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, (μονάδες 13) β. να εξηγήσετε πώς η υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης συνδέεται με την πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, καθώς και με τις βλέψεις των ηγετών των δύο κρατών. (μονάδες 12) [2015
ΑΠ: σελ 149-152 «Στις 24 Ιουλίου … του ελληνικού κράτους».

10.  Να αναφερθείτε : α. στο μεταναστευτικό ρεύμα Ελλήνων από τη Ρωσία , μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (μ. 5 ) και β . στο προσφυγικό ρεύμα Ελλήνων από τη Ρωσία , το διάστημα 1919 –1921. (μ 5 ) [2015
ΑΠ: α. σελ 137: Μετά την υπογραφή της συνθήκης … επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης», β. σελ 140 «Την περίοδο 1919-1921 … Αρμένιοι και Ρώσοι».

11.  Να αναφερθείτε στις προσπάθειες διευθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών κατά την περίοδο 1925-1930, καθώς και στο πολιτικό σκεπτικό που καθόρισε τις επιλογές του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της περιόδου 1928-1930. [2015 ΟΕΦΕ
ΑΠ: 161-162 «Ο συμψηφισμός όμως … του 1933

12.  Τι προέβλεπε η Σύμβαση της Λωζάννης για την ανταλλαγή των πληθυσμών; [2014 ΟΜΟ
ΑΠ: Σελίδες 149-150: «Στις 24 Ιουλίου 1923 … Ανταλλαγής.» (προαιρετικά σελίδα 151 …επίμαχων περιοχών.»)

13.  Να αναφερθείτε: α) στη συμβολή των προσφύγων στη βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας (μονάδες 15) και β) στην ένταξη των γυναικών προσφύγων στον ενεργό πληθυσμό της χώρας. (μονάδες 10) [2014 ΕΣΠ
ΑΠ: α) Σχολικό βιβλίο σελίδες 168,169 «Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε … προσφύγων ή γηγενών». β) Σχολικό βιβλίο σελίδα 169 «Η άφιξη των προσφύγων … τη βιομηχανία των ετοίμων ενδυμάτων».

14.  Να αναφερθείτε: α) στις μεθοδεύσεις των Τούρκων εναντίον των Μικρασιατών Ελλήνων, κατά τον πρώτο διωγμό, το 1914. (μονάδες 15) β) στις συνθήκες που βρήκαν οι πρόσφυγες στην πατρίδα τους κατά την παλιννόστηση. (μονάδες 10) [2014 Ε
ΑΠ: α) Σχολικό βιβλίο σελίδες 138,139 «Τους πρώτους μήνες του 1914 … και όσοι συνελήφθησαν, εκτελέστηκαν». β) Σχολικό βιβλίο σελίδα 139 «Οι ενέργειες των Τούρκων … και την Ελλάδα». Σχολικό βιβλίο σελίδα 143 «Η παλιννόστηση έγινε τμηματικά … το δρόμο της προσφυγιάς».

15.  Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τον πίνακα και τα κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε: α) τις επιπτώσεις από την άφιξη και την εγκατάσταση των προσφύγων στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (μονάδες 13) και β) τη συμβολή τους στην αγροτική οικονομία της χώρας. (μονάδες 12) [2014
ΑΠ: α. Σχολικό βιβλίο σελ. 166/167 (ως πρόλογος): «Η Μικρασιατική καταστροφή … τομείς ζωής του νεοελληνικού έθνους» και «Ο πληθυσμός της Ελλάδας … ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό». β. Σχολικό βιβλίο σελ. 167-168: «Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων … σ’ αυτές τις ασχολίες στην πατρίδα τους».

16.  Γιατί προκλήθηκε θύελλα αντιδράσεων μεταξύ  των προσφύγων μετά τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες του 1930 και ποια παράπονα εξέφραζαν συχνά για την αντιμετώπιση τους από το κράτος και τους γηγενείς κατοίκους του; [2014 ΟΕΦΕ
ΑΠ: 161-162 «Ο συμψηφισμός όμως … του 1933» και 163-165 «Οι περισσότεροι πρόσφυγες …σε ευαγή ιδρύματα».

17.  Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:
α) να αναφερθείτε στα πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα που επηρέασαν τις εξελίξεις στο μικρασιατικό μέτωπο από το 1919 έως και το 1922. (Μονάδες 13) β) να αναφερθείτε στα προσφυγικά ρεύματα που καταφθάνουν στην Ελλάδα από το 1922 έως και το 1925 και στην αντιμετώπιση των Ελλήνων αιχμαλώτων από την τουρκική κυβέρνηση. (Μονάδες 12) [ΟΕΦΕ 2013
ΑΠ: α) Βιβλίο: σελ. 144, Η Μικρασιατική Καταστροφή, 1. Η έξοδος
«Οι εθνικές βλέψεις των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ...της περιοχής στην Ελλάδα».
(στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει αναφορά στην υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών: Βιβλίο: σελ 96 «Η Συνθήκη των Σεβρών.. .απτή πραγματικότητα»).
Βιβλίο: σελ. 96-97: —> «Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές...ειρηνική λύση»
Βιβλίο: σελ. 144:—► «Η εκλογική ήττα του Βενιζέλου… εσωτερικό της Τουρκίας».
Βιβλίο: σελ. 144: «Ο Μικρασιατικός πόλεμος έληξε… να φτάνουν στην Ελλάδα»
Βιβλίο: σελ. 144-146, Η Μικρασιατική Καταστροφή, 1. Η έξοδος σελ. 144,146: «Ήδη, πριν από τον Αύγουστο.. .Μοσχονήσια». «Στους κατοίκους...αργότερα».
Βιβλίο: σελ. 146 «Συνολικά το φθινόπωρο... Μικτής Επιτροπής»
Βιβλίο: σελ. 144-146: «Διώξεις σημειώθηκαν... ασιτία»

18.  Να αναφερθείτε στη συμβολή των Μικρασιατών προσφύγων στον πολιτισμό και στη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας.[2013 ΟΜΟ
ΑΠ: σελ. 169 : «Οι πρόσφυγες… ελληνικής ταυτότητας»

19.  Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα, να αναφέρετε τις αντιδράσεις των προσφύγων: α) στην υπογραφή της Σύμβασης της Ανταλλαγής (Ιανουάριος 1923) (μονάδες 15) και β) στην υπογραφή της Συμφωνίας της Άγκυρας (Ιούνιος 1930) (μονάδες 10). [Ε 2013
ΑΠ: α) «Όταν έγινε γνωστή … του ελληνικού κράτους», σ. 151. β) «Οι μεταγενέστερες εξελίξεις … και του 1933», σ. 161, 162. α+β) «Κατηγορούσαν το ελληνικό κράτος … δικαιώματά τους», σ. 163, (το συγκεκριμένο χωρίο θα μπορούσε να αναφερθεί και για τα δύο ερωτήματα)

20.  Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε: α) Την αστική στέγαση των προσφύγων, όπως αυτή ξεκίνησε, με πρωτοβουλία του κράτους και της ΕΑΠ, από την Αθήνα και τον Πειραιά, με τη δημιουργία νέων συνοικισμών (μονάδες 13) και β) τον τρόπο στέγασης των ευπόρων προσφύγων, καθώς και των απόρων που δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί (μονάδες 12).[2013
ΑΠ: σελ 158-159 «Η αστική στέγαση ξεκίνησε από την Αθήνα … να ζήσουν για πολλά χρόνια».

21.  Tι περιελάμβανε η μέριμνα για την περίθαλψη των προσφύγων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1917-1921; [2012 ΟΜΟ
ΑΠ: Σελ. 141-142 : «Η μέριμνα για τους πρόσφυγες περιελάμβανε: … προηγούμενης εγκατάστασης.»

22.  Να εξηγήσετε για ποιους λόγους η ΕΑΠ, κατά την αποκατάσταση των προσφύγων, έδωσε το βάρος στη γεωργία και προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. [2017, 2012 ΕΠΑΝ ΕΣΠ
ΑΠ Σχολικό βιβλίο, σελίδα 154. «Αντικειμενικές συνθήκες» «Η ΕΑΠ διέκρινε ... παραμεθόριες περιοχές»

23.  Τι προέβλεπε η ελληνοτουρκική Σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών της 30ής Ιανουαρίου 1923; [2012 ΕΣΠ
ΑΠ: Σχολικό βιβλίο, σελίδες 149 – 151 «Στις 24 Ιουλίου ... επίμαχων περιοχών»

24.  Να αναφερθείτε διεξοδικά στην αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων (σκοπός, εγκατάσταση, παροχή κλήρου και στέγαση). [2012 Ε
ΑΠ: Σελίδες 156 - 157 : «Η αγροτική αποκατάσταση … Αγροτική Τράπεζα.»


25.  Καταγράψετε τις σχετικές με το προσφυγικό ζήτημα διπλωματικές πράξεις (συνθήκες, συμφωνίες, σύμφωνα φιλίας), που υπέγραψε η Ελλάδα κατά την περίοδο 1924 –1930. (Να μην αναφερθείτε στις συνέπειές τους στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας.) Μονάδες 12 [2012 ΟΕΦΕ
ΑΠ: «Η σύμβαση της ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προέβλεπε... Γραφεία ανταλλαγής πληθυσμών», σχολικό βιβλίο σ. 160, «Μετά την υπογραφή της Σύμβασης... του άλλου κράτους» σ.161.

26.  Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά το πρώτο διάστημα της παραμονής τους στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή; Μονάδες 12 [2011 Ε
ΑΠ: σελ. 146-148 «Οι πρώτες απογραφές … όπου είχαν ζήσει».

27.  Να αναφερθείτε στις επιπτώσεις από την άφιξη των Μικρασιατών προσφύγων στον τομέα της ελληνικής βιομηχανίας.[2011
ΑΠ: « Η άφιξη των προσφύγων…..τη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων» , σελ. 168-169 .

28.  α. Ποιες εθνολογικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα από την άφιξη των προσφύγων; (μονάδες 16) β. Πώς αυτές συνέβαλαν στην ενίσχυση της εδαφικής ακεραιότητας και συνοχής της χώρας; (μονάδες 9) [2011 ΟΜΟ
ΑΠ: α.) Σελ.166: «Ο πληθυσμός της Ελλάδος … προσφύγων σε αυτά.» β.) Σελ. 167: «Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις … ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό.»

29.  Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που σας δίνεται, να αναφερθείτε στην αποζημίωση των Ελλήνων ανταλλάξιμων για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν και στις διαδικασίες προσδιορισμού αυτής. [2010
ΑΠ: Όπως προέβλεπε η Ελληνοτουρκική Σύμβαση Ανταλλαγής πληθυσμών της Λοζάνης (30  Ιανουαρίου 1923),  οι ανταλάξιμοι είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν στη νέα τους πατρίδα την κινητή τους περιουσία και να αποζημιωθούν για την ακίνητη περιουσία που είχαν εγκαταλείψει, βλ. σχολ. εγχειρ. σελ. 150: « είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν ... που εγκατέλειψαν φεύγοντας ».  Το έργο της εκ τίμησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίων ανέλαβε η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής , βλ. σχολ.  εγχειρ .  σελ , 151-152: « Με βάση ... των ανταλλαξίμων »  και σελ . 160: « Όπως είδαμε ...  η Μικτή Επιτροπή ».  Το Ελληνικό κράτος προχώρησε στην ίδρυση ειδικών υπηρεσιών που θα βοηθούσαν το έργο αυτό,  ενώ στη συνέχεια ,  επειδή  η διαδικασία της εκτίμησης των περιουσιών προχωρούσε αργά ,  από φασίστηκε η καταβολή μιας προκαταβολής στους πρόσφυγες –  δικαιούχους , βλ.σχολ. εγχειρ.  σελ , 160: « Για να βοηθήσει ... αποκατασταθεί ».

30.  Πώς υλοποιήθηκε η παλιννόστηση των προσφύγων στη Μικρά Ασία (1918-1920) και ποιες συνθήκες αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά την άφιξή τους εκεί; [2010 Ε
ΑΠ  142 – 143 Η παλιννόστηση

31.  α. Τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες που υπογράφηκαν το 1930 (μονάδες 8) και
β. Το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών (μονάδες 17). [2010 ΟΜΟ
ΑΠ: Σχολ. βιβλ. σελ. 161. : «Στις 10 Ιουνίου 1930 … στο έδαφος του άλλου κράτους».

32.  Με ποιους τρόπους πραγματοποιήθηκε η παλιννόστηση των προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη κατά τα έτη 1918-1920; Ποιες συνθήκες βρήκαν οι πρόσφυγες στην πατρίδα τους; Μονάδες 14 [2006 Ε
ΑΠ: σελ. 142-143 «Η παλιννόστηση»

33.  Ποια μέσα διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων) για την αποκατάσταση των προσφύγων; [2009 ΟΜΟ
ΑΠ: σχολ. βιβλ. σελ. 153 : «Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε … Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως.».

34.  Τι προέβλεπε η Σύμβαση της Λωζάννης (30 Ιανουαρίου 1923) για την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας; Μονάδες 12 [2009 Ε
ΑΠ: σελ. 149-151 «Στις 24 Ιουλίου 1923 … επίμαχων περιοχών».

35.  Παρουσιάστε τα προσφυγικά ρεύματα Ελλήνων κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα από: 1. Βουλγαρία 2. Ρωσία 3. Ρουμανία (Μονάδες 12) [2009 ΟΕΦΕ
ΑΠ: σελ. 137 , 1. «οι πρώτοι Έλληνες που πέρασαν…(Μακεδονικός αγώνας)» σελ. 137 «Μετά την υπογραφή…Ελλάδα», σελ. 140 «Το Νοέμβριο το 1919 … της συνθήκης». 2. σελ. 137 «Την εποχή αυτή έφθασε…ελληνικής κυβέρνησης», σελ. 140 «την περίοδο 1919 … Ρώσοι» 3. σελ. 137 «τον ίδιο χρόνο …3. σελ. 137 «τον ίδιο χρόνο … Ρουμανίας». Η φράση «τον ίδιο χρόνο» θα ήταν καλό να διευκρινιστεί ότι αναφέρεται στο 1906. Επίσης σελ.140 « Έλληνες πρόσφυγες ήλθαν από τη Ρουμανία το 1919 από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολεμικών συγκρούσεων».

36.  Με ποιους τρόπους υποκινήθηκε και μεθοδεύτηκε  πρώτος διωγμός του 1914 εναντίον των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; Μονάδες 15 [ 2008
ΑΠ: Α. 2.1. Σελ. 138, «Τους πρώτους μήνες του 1914… σε βάρος των Ελλήνων». Οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία και από την 2 παράγραφο «Η εθνική αφύπνιση… Ελλάδας - Τουρκίας»

37.  α. Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη; Μονάδες 10
β.Ποια μέτρα πήρε η ΕΑΠ για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων; Μονάδες 15 [2008
ΑΠ: α. Σελ. 153 , «Υπήρξε μέριμνα … και αλλού» και «Εξάλλου … περιοχές». Οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και την παράγραφο για τις αντικειμενικές συνθήκες (σελ: 154) «Η ΕΑΠ…εργατικού προλεταριάτου», που αναφέρεται στην προτεραιότητα που δόθηκε στην αγροτική αποκατάσταση από την ΕΑΠ. β. Ενότητα 2: Η αγροτική αποκατάσταση σελ:156-157 «Η αγροτική αποκατάσταση… η Αγροτική Τράπεζα»

38.  α. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίστηκαν οι πρώτες στοιχειώδεις ανάγκες των προσφύγων αμέσως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή; Μονάδες 12
β. Πώς αντιμετωπίστηκε ειδικότερα το πρόβλημα της προσωρινής στέγασης των προσφύγων; Μονάδες 18 [2008 Ε
ΑΠ: σελ. 148-149 α) «Στην αρχή το κράτος … πρώτης ανάγκης» β) «Με την άφιξη των προσφύγων … με τους πρόσφυγες».

39.  Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η αστική στέγαση των προσφύγων –εύπορων και άπορων– μέσω της δημιουργίας συνοικισμών και οικισμών. Μονάδες 25 [2007
ΑΠ: σχολικό βιβλίο σελ. 158-159: “ Η αστική στέγαση… για πολλά χρόνια”.

40.  10. Ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων μετά την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης; [2007 ΟΕΦΕ
ΑΠ: σελ. 149 («Μετά την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης… η ενσωμάτωση στη νέα πατρίδα») και στη σελ. 151 («Όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της Σύμβασης… στο βωμό των συμφερόντων του ελληνικού κράτους»)

41.  Χρησιμοποιώντας σχετικά χωρία από το πιο κάτω κείμενο και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τους στόχους του Ελευθερίου Βενιζέλου αναφορικά με την ελληνοτουρκική προσέγγιση κατά τα έτη 1928-30 (Μονάδες 12) και να αποτιμήσετε κατά πόσο οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν με τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες του 1930. (Μονάδες 13). Μονάδες 25 [2006
ΑΠ: Σχολικό βιβλίο σελ. 161 : « Τον Αύγουστο του 1928 το κόμμα των φιλελευθέρων…Αυτό ήταν και η βασική επιδίωξη του Έλληνα πρωθυπουργού».

42.  Λαμβάνοντας υπόψη σας τις σχετικές πληροφορίες του σχολικού βιβλίου και το περιεχόμενο των παραθεμάτων να προσδιορίσετε τη θετική επίδραση που άσκησε η έλευση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην οικονομική ζωή της Ελλάδας, μετά τη μικρασιατική καταστροφή.[2006 ΟΕΦΕ
ΑΠ: Σελίδα 53: 5 ενότητα, 1 παράγραφος (ως εισαγωγή) Σελίδα 54: «Αξιοποίησε… αποτελεσματικό τρόπο». Ενότητα 6 Σελίδες: 169 – 171, υποενότητα γ.

43.  Α. Ποια μέσα διέθεσε στην Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων) η ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των προσφύγων; Μονάδες 12
Β. Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930); Μονάδες 10 [2005
ΑΠ: Α. σελ. 155: «Η ελλ. Κυβέρνηση ... και Αντιλήψεως». Β. σελ. 163: «Στις 10 Ιουνίου 1930 ... των δύο χωρών».

44.  Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τις αντιδράσεις των προσφύγων που βρίσκονταν στην Ελλάδα, για την υποχρεωτική ανταλλαγή και να καταγράψετε τα επιχειρήματά τους. Μονάδες 25 [2005 Ε
ΑΠ: σελ. 151 «Όταν έγινε γνωστή … ελληνικού κράτους».

45.  Τι προέβλεπε η Ελληνοτουρκική Σύμβαση της Λοζάνης για τους πρόσφυγες και ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων (Μονάδες 15) [2005 ΟΕΦΕ
ΑΠ: σελ 149 – 151 «Στις 24 Ιουλίου 1923 … ελληνικού κράτους»
46.  Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να παραθέσετε τις ενέργειες της ΕΑΠ για την αποκατάσταση των προσφύγων και τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών. (Μονάδες 25) [2005 ΟΕΦΕ
ΑΠ: σελ. 155 «Η ελληνική κυβέρνηση … οριστική στέγαση» σελ. 158 – 159 «Η αγροτική αποκατάσταση … Αγροτική Τράπεζα» «Την αστική αποκατάσταση … αγροτική» σελ. 160 – 161 «Η αγροτική στέγαση … στέγασή τους»

47.  Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών ύστερα από την μικρασιατική καταστροφή στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή; Μονάδες 15 [2004
ΑΠ: Σχολ. Βιβλίο Σελ 165 – 166 «Η διάσταση προσφύγων και γηγενών εκφράστηκε κυρίως …………δραστηριότητες στη νέα πατρίδα τους».

48.  Αντλώντας στοιχεία από την παρακάτω πηγή και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αποτιμήσετε τη συμβολή των Μικρασιατών προσφύγων στην ανάπτυξη του τομέα της βιομηχανίας. Μονάδες 25 [2004 Ε
ΑΠ: σελ. 168-169 «Η άφιξη των προσφύγων … ετοίμων ενδυμάτων».

49.  α. Με ποια κριτήρια κατανεμήθηκαν οι πρόσφυγες στις συγκεκριμένες περιοχές και ποιες συνέπειες είχε αυτή η κατανομή στην εθνολογική σύσταση αυτών των περιοχών; Μονάδες 15 β. Με ποια άλλα κριτήρια προσπάθησε το ελληνικό κράτος να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες; Μονάδες 10 [2004 ΟΕΦΕ
ΑΠ: α. Η απάντηση θα βασιστεί στο χωρίο: σελ. 154: «.. δόθηκε προτεραιότητα … παραμεθόριες περιοχές». β. Η απάντηση θα βασιστεί στο χωρίο: σελ.153-154: «Για την αποκατάσταση … εργατικού προλεταριάτου»

50.  Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή στον τομέα της βιομηχανίας; Μονάδες 15 [2003
ΑΠ: 168-169. << Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε και τη βιομηχανία……. και τη βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων>>.

51.  Ποιες μορφές πήρε και ποιες συνέπειες είχε η καταπίεση του μικρασιατικού ελληνισμού το 1914- 1918; Μονάδες 14 [2003 Ε
ΑΠ: σελ. 139 «Οι καταπιέσεις … πολλές χιλιάδες».

52.    Ποιες διπλωματικές πράξεις (συνθήκες, συμφωνίες, σύμφωνα φιλίας) υπέγραψε η Ελλάδα την περίοδο 1918 – 1930 που ρύθμιζαν το προσφυγικό ζήτημα; [2003 ΟΕΦΕ
ΑΠ: σελ. 140: «Το Νοέμβρη του 1919 … πριν από την υπογραφή της συνθήκης». σελ. 149 – 152: «Στις 24 Ιουλίου του 1923 … κάποιων επίμαχων περιοχών». «Με βάση το άρθρο 11 … ανταλλαξίμων».

53.    18. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον πληθυσμό της Ελλάδας και στην εθνολογική του σύσταση, από την άφιξη των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή; Μονάδες 14 [2002
ΑΠ: (Σχολικό βιβλίο σελ. 166) β. Πληθυσμός / Εθνολογική σύσταση «Ο πληθυσμός της Ελλάδας ... ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό».

54.    19. Ποια ήταν η προσφορά των Μικρασιατών προσφύγων του 1922 στον τομέα του πολιτισμού; Μονάδες 13 [2001
ΑΠ: σχολικό βιβλίο σελ.169:"Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει...ταυτότητας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου