22.3.18


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2017-2018
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για πρόσφυγες στην ελλάδα το 1922


ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Πατριαρχική Επιτροπή (1918) 2015, 2013 ΟΜΟ, 2011, 2007 Ε, 2004
β. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως. 2015 ΟΜΟ, 2011 ΟΜΟ, 2005
γ. Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων.2010 Ε, 2007, 2004 Ε
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Α2      
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό   σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη:    
1.    Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη 2014
2.    Η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (1923) έγινε με κύριο κριτήριο το θρήσκευμα. . 2015
3.    Η αστική στέγαση των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922) συνάντησε περισσότερα εμπόδια από την αγροτική. 2012
4.    Το 1920 η Ελλάδα είχε 20% μη Έλληνες ορθόδοξους, ενώ το 1928 μόλις 6%. 2013
5.    Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών που αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 2007

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Να αιτιολογήσετε με συντομία 2015:
α. πώς η υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης συνδέεται με την πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, καθώς και με τις βλέψεις των ηγετών των δύο κρατών. (μ 5) [
β . Την προτεραιότητα που δόθηκε στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. (μ 5 )
γ . Την καλλιέργεια του μίσους από την πλευρά των αντιβενιζελικών εναντίον των προσφύγων. (μ 5 )
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β2
Να αναφέρετε τι γνωρίζετε α.σχετικά με τη σημασία που είχαν για το νεοελληνικό κράτος οι προσφυγικές μετακινήσεις το 19ο αιώνα. (μ. 5)
β. για το ̟προσφυγικό ρεύμα προς την Ελλάδα μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, καθώς και την περίοδο 1919-1921. (μ.8)
Μονάδες 13
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Χρησιμοποιώντας σχετικά χωρία από το πιο κάτω κείμενο και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τους στόχους του Ελευθερίου Βενιζέλου αναφορικά με την ελληνοτουρκική προσέγγιση κατά τα έτη 1928-30 (Μονάδες 12) και να αποτιμήσετε κατά πόσο οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν με τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες του 1930. (Μονάδες 13). 2006
Μονάδες 25
Κείμενο «Καθ’ ήν στιγμήν ο ελληνικός λαός μού αναθέτει με μεγάλην πλειοψηφίαν την διακυβέρνησίν του δια μίαν περίοδον τεσσάρων ετών, οφείλω να σας διαβεβαιώσω περί της ζωηράς επιθυμίας μου να συντελέσω εις την ρύθμισιν των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία θα τους εξησφάλιζε στενήν φιλίαν, επιβεβαιουμένην δι’ ενός συμφώνου φιλίας, μη επιθέσεως και διαιτησίας, περιεχομένου όσον το δυνατόν ευρυτέρου. Έχω πλήρη συνείδησιν του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις επί των εδαφών μας και μοι εδόθη χιλίας φοράς κατά την διάρκειαν της προεκλογικής περιόδου η ευκαιρία να δηλώσω δημοσία ότι η Ελλάς ουδεμίαν έχει βλέψιν επί των τουρκικών εδαφών, αποδεχομένη τας Συνθήκας της Ειρήνης ειλικρινώς και ανεπιφυλάκτως. Δεν δύναμαι λοιπόν να αμφιβάλλω ότι η ρύθμισις των σχέσεών μας, ως την αντιλαμβάνομαι, ανταποκρίνεται επίσης εις την επιθυμίαν της Εξοχότητός Σας. Δια την πραγματοποίησιν της κοινής αυτής επιθυμίας ουδέν εμπόδιον υφίσταται εκτός των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών, τα οποία προέκυψαν από την σύμβασιν περί ανταλλαγής των πληθυσμών και τας παρακολούθους συμφωνίας»
( Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Τούρκο πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού, 30.08.1928: Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΙΕ΄, σ. 354.)

ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τον πίνακα και τα κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε: α) τις επιπτώσεις από την άφιξη και την εγκατάσταση των προσφύγων στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (μονάδες 13) και β) τη συμβολή τους στην αγροτική οικονομία της χώρας. (μονάδες 12) 2014
ΚΕΙΜΕΝΟ Α:
[…] Στη Θράκη, όπου ο ελληνικός πληθυσμός είχε υποστεί δραστική μείωση μετά τη βουλγαρική κατοχή το 1913, η εγκατάσταση των προσφύγων ήταν άμεση προτεραιότητα για το ελληνικό κράτος. Το 1924, το ελληνικό στοιχείο έφτασε το 62,1% του πληθυσμού, ενώ, τέσσερα χρόνια αργότερα ένας στους τρεις κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας. […] Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος σε λόγο του το 1929, «…δεν υπήρξε ποτέ εθνικόν ελληνικόν κράτος εξίσου μεγάλον, όπως αυτό το οποίον έχουμε σήμερον (…) και μάλιστα τόσον ομοιογενές».
Γιώργος Γιαννακόπουλος, «Η Ελλάδα με τους πρόσφυγες», στο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1770-2000, τ. 7ος , Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 92.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β:
[…] Οι κυβερνήσεις […] εκτελούν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κυρίως σε τρεις περιοχές, στις πεδιάδες των Σερρών, της Δράμας και της Θεσσαλονίκης: διευθετούν προς όφελος της γεωργίας κοίτες χειμάρρων και μεγάλων ποταμών, όπως του Αξιού, του Στρυμόνα κλπ., που με τις πλημμύρες τους νέκρωναν τις παρόχθιες γαίες σε μεγάλο βάθος, αποξηραίνουν λίμνες […] και τις γαίες τις παραδίδουν σε ακτήμονες πρόσφυγες και γηγενείς. Ο Γερμανός Stephan Ronhart […] γράφει «Σήμερα η Ελλάδα, αφότου δέχθηκε στο έδαφός της τα πλήθη των προσφύγων, περικλείει στα σύνορά της ένα σχεδόν απόλυτα ομογενή από άποψη γλώσσας και θρησκείας λαό 6.550.000 ψυχών». Και σε άλλο σημείο: «Ο ελληνισμός σώζοντας τους πρόσφυγές του από την καταστροφή και την εξουθένωση έσωσε ο ίδιος τον εαυτό του και ανορθώθηκε πάλιν ηθικά, ενώ σύγχρονα συναρμολόγησε σφικτά ολόκληρο τον εθνικό του κορμό […]».
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σ. 383-385 στο Αξιολόγηση των μαθητών της Γ ΄τάξης του Ενιαίου Λυκείου στο μάθημα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, τχ. Β, ΚΕΕ, Αθήνα 2000, σ. 205
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:
[…] Δόθηκε ιδιαίτερη ώθηση σε τομείς της γεωργίας, όπως η αμπελουργία και η μεταξοσκωληκοτροφία ιδιαίτερα στις περιοχές Αξιούπολης, Βέροιας, Έδεσσας, Αριδαίας, Φλώρινας, και στη ροδοκαλλιέργεια για ροδέλαιο στις περιοχές Έδεσσας, Βέροιας και Δράμας. Παράλληλα, οι πρόσφυγες […] φύτεψαν αμπέλια αμερικανικής προέλευσης που δεν προσβάλλονταν από τη φυλλοξήρα. […]
Ρ. Αλβανού, «Οι πρόσφυγες και η αγροτική επανάσταση του Μεσοπολέμου» στο Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία , Οκτώβριος 2011, Αθήνα σ. 64.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. ΑΠ: Από σχολικό βιβλίο σελ. 142 143 (Κεφ. 4 Παλιννόστηση)
β. ΑΠ: Σχολ.βιβλίο,σελ.143:«Στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας...τις ασχολίες τους»
γ. ΑΠ: σελ.140 του σχολικού βιβλίου “ Το Νοέμβριο του 1919 … υπογραφή της Συνθήκης)”.

ΘΕΜΑ Α2      
Λάθος οι προτάσεις 2 και 5.

ΘΕΜΑ Β1
Α. σελ 151 «’όταν έγινε γνωστή η υπογραφή … του ελληνικού κράτους».
β . σελ 154 «Εξάλλου … παραμεθόριες περιοχές»,
γ . σελ 165 «Πριν ακόμη … εναντίον τους».


ΘΕΜΑ Β2
α. σελ. 156 «Για τις ποσφυγικές αυτές … του νέου ελληνικού κράτους».
β. σελ. 137 «Μετά την υπογραφή της συνθήκης … της ελληνικής κυβέρνησης» και σελ. 140 «Την περίοδο 1919-1921 … Αρμένιοι και Ρώσοι».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
ΑΠ: Σχολικό βιβλίο σελ. 161 : « Τον Αύγουστο του 1928 το κόμμα των φιλελευθέρων…Αυτό ήταν και η βασική επιδίωξη του Έλληνα πρωθυπουργού».
Από την πηγή αξίζει να τονιστούν τα σημεία:
è Η ζωηρή επιθυμία του Βενιζέλου για τη δημιουργία σχέσεων ειλικρινούς φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών.
è Η αποποίηση οποιονδήποτε διεκδικήσεων εκ μέρους της Ελλάδος πάνω σε τουρκικά εδάφη.
è Η βεβαίωση του Βενιζέλου πως δεν υφίσταται κανένα εμπόδιο το οποίο θα δυσχεράνει τις φιλικές σχέσεις των δύο χωρών, σχετικά με το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών  και της σωστής τήρησης των κανόνων της συμφωνίας.

ΘΕΜΑ Δ1
ΑΠ: α. Σχολικό βιβλίο σελ. 166/167 (ως πρόλογος): «Η Μικρασιατική καταστροφή … τομείς ζωής του νεοελληνικού έθνους» και «Ο πληθυσμός της Ελλάδας … ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό». β. Σχολικό βιβλίο σελ. 167-168: «Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων … σ’ αυτές τις ασχολίες στην πατρίδα τους».
Στο κείμενο Α γίνεται αναφορά στο δραματικό αφελληνισμό της Θράκης ως απόρροια της βουλγαρικής κατοχής (1913) και στην αναζωογόνησή του μετά το 1924 οπότε και μεταφέρθηκε εκεί σημαντικό τμήμα των Ελλήνων προσφύγων της ανατολής, ώστε μέχρι το 1929 είχε επιτευχθεί η ελληνική ομοιογένεια της περιοχής.
Στο κείμενο Γ, γίνεται αναφορά σε ποιους τομείς της αγροτικής παραγωγής δίνεται ώθηση και σε ποιες περιοχές της Μακεδονίας, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.
Αντίστοιχα, στο κείμενο Β, αναφέρονται τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα προς υλοποίηση του αγροτικού σχεδιασμού. Παράλληλα με την οικονομική πρόοδο στον αγροτικό τομέα, επιτεύχθηκε και η εθνική ομοιογένεια (γλωσσική, θρησκευτική) όπως επιβεβαιώνει ο Γερμανός Ronhart με τη χαρακτηριστική φράση πως «ο ελληνισμός έσωσε τον εαυτό του, σώζοντας τους πρόσφυγες και ανορθώθηκε ηθικά».
Με βάση τα δεδομένα του πίνακα παρατηρούμε πως από το 1921 ως το 1925 καταγράφεται μικρή αλλά σταθερή άνοδος στην παραγωγή δημητριακών, διπλασιασμός στα παραγόμενα καπνά και εντυπωσιακός τριπλασιασμός στην παραγωγή βάμβακος, δηλαδή στοιχεία που αποδεικνύουν την πρόοδο της γεωργίας στην Ελλάδα μετά την άφιξη των προσφύγων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου