9.9.15ΚΕΙΜΕΝΟ 5
Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
bello
α. δοτική ενικού
β. αφαιρετική ενικού
pulchri
α. γενική ενικού
β. ονομαστική πληθ.
suae
α. προσωπική αντων.
β. κτητική αντωνυμία
locis
α. αρσενικό γένους
β. ουδετέρου γένους
tenerum
α. αρσενικό γένους
β. ουδετέρου γένους
quod
α. αντωνυμία
β. σύνδεσμος

2. possidebat,studebat,honorabat,iacebat: να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι και να δηλωθεί σε ποια συζυγία ανήκει το καθένα.

3. Να χαρακτηρισθούν συντακτικά οι παρακάτω εμπρόθετοι προσδιορισμοί του κειμένου:


in locis:
in Campania:
de bello:
pro templo:4. Bάσει του κειµένου να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της A΄ στήλης µε τους συντακτικούς όρους της Β΄ αναγράφοντας τον αριθµό της αντίστοιχης λέξης της Α΄ στήλης. Στη Β΄ στήλη υπάρχουν τρεις όροι των οποίων δεν δίδεται η αντίστοιχη λέξη.
            Α                                 Β
1) poeta epicus           γενική διαιρετική
2) pulchri                   υποκείµενο
3) vitae                      γενική υποκειµενική
4) se                           αντικείµενο του ρ. «honorat»
5) gloriae                   κατηγορηµατικός προσδιορισµός
6) magistrum              παράθεση
7) quod                      επιθετικός προσδιορισµός
8) tenerum                αντικείµενο του ρ. «studebat»
                               κατηγορούµενο
                                γενική κτητική
                                 αντικείµενο του ρ. «tenebat»


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Β-Β-Β-Β-Α-Α
2.  possideo,possedi,possessum,possidere B' / studeo,studui,-,studere B'

/honoro,honoravi, honoratum,honorare A'/ iaceo,iacui,iacitum,iacere B'
3.

in locis:εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο στο possidebat.

in Campania: εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο στο tenebat.

de bello: εμπρόθετος προσδιορισμός αναφοράς στο libri.

pro templo: εμπρόθετος προσδιορισμός σε θέση κατηγορουμένου στο habebat.

4.
1) poeta epicus          3) γενική διαιρετική

2) pulchri                  7) υποκείµενο

3) vitae                      

4) se                          6) αντικείµενο του ρ. «honorat»

5) gloriae                   

6) magistrum            1)  παράθεση

7) quod                    8)  επιθετικός προσδιορισµός

8) tenerum               5)  αντικείµενο του ρ. «studebat»

                               2)  κατηγορούµενο

                               

                                4)   αντικείµενο του ρ. «tenebat»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου