2.9.15ΚΕΙΜΕΝΟ 3
Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet : «regia hostia deo placet!» Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; Belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat; Puellam videt et stupet forma puellae. Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Ο τύπος «forma» της δεύτερης προτάσεως του κειµένου είναι:

α) ονοµαστική ενικού.
β) δοτική ενικού.
γ) κλητική ενικού.
δ) αφαιρετική πληθυντικού.
ε) αφαιρετική ενικού.


Ο τύπος «hostia» του κειµένου είναι:

α) ονοµαστική ενικού.
β) δοτική ενικού.
γ) ονοµαστική πληθυντικού.
δ) κλητική πληθυντικού.
ε) αφαιρετική ενικού.
στ) αιτιατική πληθυντικού.


2. Σωστό- Λάθος

α) sua: προσωπική αντωνυμία
β) marinam: ουσιαστικό θηλυκού γένους
γ) quae: αναφορική αντωνυμία
δ) incolis: αφαιρετική πληθυντικού
ε) deo: δοτική ενικού
στ)tum: χρονικός σύνδεσμος
η) valde: ποσοτικό επίρρημα


3. habent, respondet, advolat, liberat: να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι και να δηλωθεί σε ποια συζυγία ανήκει το καθένα.
4. Bάσει του κειµένου να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της A΄ στήλης µε τους συντακτικούς όρους της Β΄ αναγράφοντας τον αριθµό της αντίστοιχης λέξης της Α΄ στήλης. Στη Β΄ στήλη υπάρχουν τέσσερις όροι των οποίων δεν δίδεται η αντίστοιχη λέξη.
            Α                                                          Β
1) se                                                                 γενική κτητική
2) marinam                                                       υποκείµενο
3) hostia                                                          γενική υποκειµενική
4) deo                                                              αντικείµενο του ρήµ. «respondet»
5) incolis                                                          κατηγορηµατικός προσδιορισµός
6) puellae                                                         γενική αντικειµενική
7) hasta                                                           επιθετικός προσδιορισµός
                                                                        αντικείµενο του ρήµ. «placet»
                                                                        κατηγορούµενο
                                                                        αφαιρετική του οργάνου
                                                                        αντικείµενο του ρήµ. «comparat»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1Ε-Α
2. Λ Λ Σ Λ Λ Λ Σ
3. habeo-habui-habitum-habere β΄/respondeo-respondi-responsum-respondere β΄/advolo-advolavi-advolatum-advolare α΄/libero-liberavi-liberatum-liberare  α΄.
 4. 6-γενική κτητική 3-υποκείµενο 5-αντικείµενο του ρήµ. «respondet» 2-επιθετικός προσδιορισµός 4- αντικείµενο του ρήµ. «placet» 7-αφαιρετική του οργάνου 1-αντικείµενο του ρήµ. «comparat».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου