12.9.12

ΕΝΟΤΗΤΑ 8


Ασκήσεις
Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ


Α.1. Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη στα δεξιά:


1. Οι οπαδοί της ομάδας μας επέδειξαν ………………… .
2. Ορίστηκε μεγάλο …………………………… για το νικητή.


Διάγραμμα ροής: Απόφαση πολλαπλών εξόδων: α. χρηματικό έπαθλο
β. επίπονο άθλημα
γ. αντιαθλητική συμπεριφορά
 3. Η πυγμαχία είναι ένα εξαιρετικά
 ………………………………. .

Α.2. Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη στην παρένθεση:
Κύλινδρος: αθλητισμός, πρωταθλητισμός, αθλητικογράφος, αθλητίατρος
α. Ο …………………….. έδωσε πληροφορίες για την εξέλιξη του αγώνα.
β. Χρειάστηκε να επιβεβαιωθεί από …………………. η ικανότητα του να συμμετάσχει στον αγώνα.
γ. Ο ………………… προάγει την ευγενή άμιλλα.
δ. Χρειάζεται εντατική προσπάθεια, αν στοχεύεις στον ………………………. .                                                                                
Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Β.1. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις, αφού αντιστοιχίσετε τα σωστά:
α. κατά          1. σοφός        ………………………….
β. α-                2. σαφής        ………………………….
γ. πας                        3. ωχρός        …………………………
δ. καλός         4. πιστός       …………………………

Β.2. Συμπληρώστε:

                                                                              β συνθετικό
                                                                               (μέρος του λόγου)                                        
α. αξιόπιστος: …………… + ………………… [……………………………]

β. πειθήνιος: …………..+……………………[………………………….]
γ. παιδαγωγός ……………..+…………………..[………………………]
δ. καλλίμορφος: ……………+…………………. [………………………]
ε. καλλίφωνος: ……………….+………………… [………………………]
στ. καλοήθης: ………………..+………………….[………………………]

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Γ.1. Συμπληρώστε τα κενά:
α. Οἱ στρατιῶται ………………… (μέλας) χιτῶνας ἐνεδύοντο.
β. Οἱ τύραννοι τους πολίτας ποιοῦσι ……………… (τάλας).
γ. ……………….. (πᾶς) καλοί φαίνονται.

Γ.2. Συμπληρώστε:
α. ψηφίζω (ευκτική παρακειμένου)                  γ’ εν. …………………..
                                                                                   β’ πλ. ………………….
α. κόπτω (ευκτική παρακειμένου)                    γ’ εν. …………………..
                                                                                   β’ πλ. ………………….
α. ἄρχω (ευκτική παρακειμένου)                       γ’ εν. …………………..
                                                                                   β’ πλ. ………………….
Γ.3. Μεταφέρετε τις παρακάτω ευκτικές στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού:


α. πεπειθώς εἴην: ………………………….
β. προτεταχυῖαι εἴητε: …………………….
γ. πεφυλαχός εἴη: …………………………
δ. βεβουλευκός εἶεν: ……………………..
ε. κεκρατηκυῖα εἴη: ………………………
στ. βεβαδικώς εἴης: ………………………….Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Δ.1. Να βρεθούν τα αντικείμενα των ρημάτων στις παρακάτω φράσεις:


α. Οὐ θαυμαστόν, εἰ μη τούτων ἐνεθυμήθησαν.
β. Οἰ στρατιῶται εἴποντο τοῖς στρατηγοῖς.
γ. Τῷ Ἀλκιδιάδῃ τινές εἰς λόγους ἦλθον.
δ. Ἢρξατο σε διδασκειν την στρατηγίαν.
ε. Ἀναμνήσω ὑμᾶς τους τῶν προγόνων τοῶς ἡμετέρων κινδύνους.
στ. Θάνατος χωρίζει τοῦ σώματος την ψυχήν.
ζ. Ἀνδρῶν τῶνδε την πόλιν ἐκένωσε.
η. Οἱ πολέμιοι προσέχοιεν τον νοῦν.
θ. Χρη τῆς οὐσίας μεταδιδόναι τοῖς φίλοις.
ι. Ἐκοινώνησαν τοῖς συμμάχοις τῆς δόξης.
ια. Προέταξαν τους ἱππέας τῶν φαλάγγων.
ιβ. Χάρις τίκτει την χάριν και ἔρις την ἔριν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου