24.10.11


Α. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Α.1. Αντιστοιχίστε:
Α΄                                            Β΄
α. ἀρχαῖος                             1. ἀνήρ
β. ἠθικός                                2. πάπυρος
γ. ἀνδρεῖος                             3. ἦθος
δ. χερσαῖος                            4. ἀκμή
ε. παπύρινος                          5. ἀρχή
στ. ἀκμαῖος                           6. χέρσος

Α.2. Από ποια ουσιαστικά παράγονται τα επίθετα;
α. ἀρόσιμος
β. ἐρωτικός
γ. θεῖος
δ. ψυχικός
ε. ἠγεμονικός
στ. ξένιος
ζ. κοσμικός
η. ἀστεῖος

Α.3. Συμπληρώστε:
Όνομα
Κατάληξη
Παράγ. επίθετο
σημασία
πατήρ
-ιος


ἀγέλη
-αιος


κύκνος
-ειος


συμπόσιον
-ακος


παχύς
-λός


κράτος
-ρός


στάδιον
-αῖος


οἴκησις
-μος
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β.1. Συμπληρώστε:
α. Τάς πόλεις ……………….. (κενῶ, οριστ. ενεστ. γ΄πληθ.) τῶν ἀνδρῶν.
β. Εἴθε τους ἀρίστους ἀεί ……………….. (ζηλῶ, ευκτ. ενεστ. β΄πληθ.), ὦ νέοι.
γ. Οἱ βάρβαροι τον Θεμιστοκλέα μεγίστων δωρεῶν ………………… (ἀξιῶ, οριστ. παρατατικού, γ΄πληθ.).
δ. Μη νόμιζε φίλε, κατά φύσιν ………………… (βιῶ, απαρέμφατο ενεστ.) , ὃταν οὐ ………………. (βιῶ, υποτακτ. ενεστ. β΄ενικό) κατ’ ἀρετήν.
ε. Οἱ νικηταί …………………. (ἀξιοῦμαι, οριστ. ενεστ. γ΄πληθ.) μεγίστων ἐπαίνων παρά πάντων.

Β.2. Συμπληρώστε:
                                                            
                                                             οριστ._________________________
α. συ (ἀξιῶ)                                       υποτακτ. __________________________
                                                            ευκτ. ___________________________
                                                            προστακτ._________________________

                                                             οριστ._________________________
β. οὗτος (ἐλευθερῶ)                        υποτακτ. __________________________
                                                            ευκτ. ___________________________
                                                            προστακτ.  _______________________
                                                             οριστ._________________________
γ. ὑμεῖς (ζηλῶ)                                 υποτακτ. __________________________
                                                            ευκτ. ___________________________
                                                            προστακτ._________________________

                                                             οριστ._________________________
δ. οὗτοι (πληρῶ)                              υποτακτ. __________________________
                                                            ευκτ. ___________________________
                                                            προστακτ._________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου