24.10.11Α. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Α.1. Συμπληρώστε:
Πρωτότυπη λέξη
Παραγωγική κατάληξη
Παράγωγο επίθετο
νέμομαι
-ας

ἐπιφαίνω
-ής

στίλβω (=λάμπω)
-νός

ἂρχω (=κυβερνώ)
-ικός

ἐρίζω (=φιλονικώ)
-τικος

φρονέω-ῶ
-ιμος

φυλάττω
-τήριος


Α.2. Από ποια ρήματα προέρχονται τα παρακάτω ρηματικά επίθετα και τι σημαίνουν;
ἐπαινετός:…………………………………..
διαβατός:…………………………………..
ἀναίσθητος: ……………………………….
θηρατός: ……………………………………
σεπτός: ………………………………………

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β.1. Συμπληρώστε:
α. Ἡμεῖς …………………… (ἐπαινῶ, οριστική ενεστώτα) τάς ἀρετάς.
β. Οὗτος ……………………… (ἐπικαλοῦμαι, οριστική παρατατικού) τους θεούς.
γ. Μηδένα ἀγνῶτα φίλον ………………… (ποιοῦμαι, προστακτική ενεστώτα).
δ. Ἐγώ θέλω ………………….. (βοηθῶ, απαρέμφατο ενεστώτα) ὑμῖν.
ε. Ἐγώ …………………… (ὁκνῶ, ευκτική ενεστώτα) ἂμ εἴς τα πλοῖα βαίνει.
στ. Ὁ δίκαιος οὐ βούλεται ………………… (ἀδικῶ, απαρέμφατο ενεστώτα).

Β.2. Συμπληρώστε τα κενά:
                                                            
                                                             οριστ._________________________
α. συ (ποιῶ)                                       υποτακτ. __________________________
                                                            ευκτ. ___________________________
                                                            προστακτ._________________________

                                                             οριστ._________________________
β. οὗτος (νομοθετῶ)                       υποτακτ. __________________________
                                                            ευκτ. ___________________________
                                                            προστακτ.  _______________________
                                                             οριστ._________________________
γ. ὑμεῖς (βοηθῶ)                              υποτακτ. __________________________
                                                            ευκτ. ___________________________
                                                            προστακτ._________________________

                                                             οριστ._________________________
δ. οὗτοι (ποιοῦμαι)                          υποτακτ. __________________________
                                                            ευκτ. ___________________________
                                                            προστακτ._________________________

Β.3. Γράψτε τις προτάσεις στον άλλον αριθμό:
α. Πάντες μισοῦσι τον προδότην:
β. Οἰ ἂρχοντες παρῄνουν ταῦτα τοῖς πολίταις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου