18.10.11


ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΣΤ: ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

1. Να αντικαταστήσετε τα επίθετα στους άλλους βαθμούς (ίδια πτώση, γένος, αριθμό):
Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
bonum (αρσ.)maiori (ουδ.)minimae (γεν. ενικού)

pluribus (αρσ.)

miserius (αρσ.)


exterum (αρσ.)2. Να αντικατασταθούν τα επιρρήματα των επιθέτων στους τρεις βαθμούς:
diu, magis, plurimum, misere, infelicius, optime

Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός3. Να κλιθούν τα επίθετα, στο συγκριτικό βαθμό, στο γένος που ζητείται:
posterus (θηλ.), fortis (αρσ.), facilis (ουδ.)

Ενικός αριθμός


Πληθυντικός αριθμός
Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου