24.10.11


ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Α. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Α.1. Συμπληρώστε τον πίνακα:
σύνθετη λέξη
συνθετικά
το α΄συνθετικό είναι:
εὔπιστος
εὖ + πιστός
επίρρημα
δυστυχή
δύς + τύχη

ἡμιθανής
ἡμί + θνήσκω

διαφθείρω
δια + φθείρω

ἀνόσιος
ἀν + ὅσιος

προκρίνω
προ + κρίνω


Α.2. Αντιστοιχίστε τις φράσεις με τη σημασία τους:
Α                                                                     Β
α. εις το πύρ το εξώτερον                 1. μέσα από κινδύνους και ταλαιπωρίες
β. άσβεστο πυρ                                 2. πολύ θυμωμένος
γ. δια πυρός και σιδήρου                 3. καίγομαι, καταστρέφομαι.
δ. (γίγνομαι) παρανάλωμα πυρός 4. στην κόλαση
ε. άρξατε πυρ                                                5. φωτιά διαρκώς αναμμένη για θρησκευτικούς λόγους.
στ. βάπτισμα του πυρός                  6. η πρώτη σημαντική εμπειρία σε κάτι
ζ. (είναι) πυρ και μανία                  7. πυροβολήστε        
η. γραμμή του πυρός                                   8. η πρώτη γραμμή της μάχης.

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β.1. Συμπληρώστε τα κενά:
α. Οἱ Κερκυραῖοι ὑπό τῶν Κορινθίων ………………….. (διώκομαι, οριστ. αορ.).
β. Οἱ νέοι ἐν τοῖς διδασκαλείοις …………………… (παιδεύομαι, οριστ. μέλλ.).
γ. Τῷ Ξενοφῶντι …………………….. (ἀγγέλλομαι, οριστ. αορ.) ὃτι οἱ πολέμιοι φεύγοιεν.
δ. Ἢλπιζον ………………….. (λαμβάνομαι, απαρέμφατο μελλ.) την πόλιν πολιορκίᾳ.

Β.2. Συμπληρώστε:
Παθητικός μέλλοντας β΄

γράφομαι
φθείρομαι
στρέφομαι
κλέπτομαι
α΄ενικό
β΄ενικό
Παθητικός αόριστος β΄
γ΄ενικό
γ΄πληθ.

Β.3. Συμπληρώστε:
ρήματα
παθ. μέλλ. α΄
παθ. αόριστος α΄
κατηγορεῖται


θεραπεύονται


λαμβάνεσθε


καλέσασθαι
Γ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Γ.1. Να εντοπίσετε το ποιητικό αίτιο:
α. Ὑπό Ξέρξου κήρυκες ἐπέμφθησαν.
β. Τα πραχθέντα ὑπό τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν.
γ. Ἥδε ἡ τάφρος ὑπό στρατιωτῶν ὠρύχθη.
δ. Πολλαί θεραπεῖαι τοῖς ἰατροῖς εὒρηνται.
ε. Ταῦτα ὠμολόγητο ἡμῖν τε και σοι.

Γ.2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
α. Οἱ ὁπλῖται ωυκτός την φυλακήν κατέλαβον.
β. Σωκράτης ἐδίδαξεν Ἀθηναίους την ἀρετήν.
γ. Οἱ πολέμιοι ἒλυσαν τας σπονδάς.
δ. Οἱ Ἕλληνες ἒπεμψαν κήρυκας.

Γ.3. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:
α. Οἱ δικασταί ὑπό τῶν κατηγόρων ἐπείσθησαν.
β. Τοῦτο ὑπό Ξενοφῶντος προσετάχθη.
γ. Τα ὃπλα ἀπαιτεῖται ἡμᾶς ὑπό τοῦ βασιλέως.
δ. Θεωροί ὑπό Κορινθίων ἐπέμφθησαν εῖς μαντεῖον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου