4.1.11

Τάξη Γ΄ Λυκείου

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. Να μεταφράσετε τα χωρία εντός παρένθεσης
(Iulia, Augusti filia, mature habēre coeperat canos quos legĕre secrete solebat. Hac re auditā Augustus voluit filiam deterrēre quominus id faceret. Eo consilio aliquando repente intervenit oppressitque ornatrices. Etsi super vestem earum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulavit eos vidisse et allis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis. Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva.) Cum illa respondisset “ego, pater, cana esse malo”, mendacium illi pater obiecit: “Non dubito quin calva esse nolis. Quid ergo non times ne istae te calvam faciant?”
Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longā vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populāri hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? (Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: “intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique”? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in liberā patriā mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet).
Μονάδες 40
Α. 1) Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται:
consilio: δοτική πληθυντικού
ornatrices: αιτιατική ενικού
vestem: αφαιρετική ενικού
sermonibus: γενική πληθυντικού
tempus: ονομαστική πληθυντικού
fines: δοτική ενικού
conspectu: δοτική πληθυντικού Σελίδα 1 από 3
Τάξη Γ΄ Λυκείου
domus: αιτιατική πληθυντικού
penates: κλητική πληθυντικού
mater: γενική πληθυντικού
Μονάδες 5
Α. 2) Να γράψετε την αιτιατική ενικού, στο ίδιο γένος με αυτό του κειμένου, στους τρεις βαθμούς των επιθέτων:
longā, minaci, miserrima (Μονάδες 3) και να γράψετε τα παραθετικά των επιρρημάτων τους (Μονάδες 4,5).
Α. 3) Να γράψετε την ίδια πτώση, στον άλλο αριθμό για τις αντωνυμίες:
hac, id, illi (από το πρώτο κείμενο)
nihil (από το δεύτερο κείμενο)
Μονάδες 2
Β. 1) Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα, στη φωνή που βρίσκονται, των ρημάτων:
induxit (από το πρώτο κείμενο)
oppugnaretur (από το δεύτερο κείμενο)
Μονάδες 5,5
Β. 2) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τα παρακάτω ρήματα:
solebat: β΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα / γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
voluit: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα / β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
deterrēre: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής / γ΄ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα μέσης φωνής
faceret: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής / β΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής
malo: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα / γ΄ ενικό υποτακτική παρατατικού
traxit: α΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής / αφαιρετική σουπίνου
populāri: β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα / γ΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
genuit: γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής / β΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
aluit: α΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής / απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής
pati: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα / β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα.
Μονάδες 10
Β. 3) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις.
Σελίδα 2 από 3
Τάξη Γ΄ Λυκείου
Σελίδα 1 από 3
Μονάδες 5
Β. 4) Να χαρακτηρίσετε την πρόταση : “quominus ... faceret” του πρώτου κειμένου.
Μονάδες 6
Γ. 1) Να χαρακτηρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου “Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur” (Mονάδες 4) και να επιφέρετε τις απαιτούμενες τροπές, ώστε να εκφράζει τα υπόλοιπα δύο είδη (Μονάδες 4)
Γ. 2) Hac re auditā, Augustus voluit: να αναλύσετε τη μετοχή σε αντίστοιχη πρόταση με τον ιστορικό cum.
Μονάδες 2
Γ. 3) Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?: να αναλύσετε τη μετοχή σε αντίστοιχη πρόταση.
Μονάδες 3
Γ. 4) at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με ρήμα εξάρτησης το Mater dixit
Μονάδες 6
Καλή επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου