4.1.11

Π Ρ Ω Τ Α Γ Ο Ρ Α Σ
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ (σς 49-52, 56-57)
1. Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει ο αφηγημένος
διάλογος Πρωταγόρας;
2. Πώς βρέθηκε ο Σωκράτης στο σπίτι του Καλλία; Διαφαίνεται ήδη από τον
πρόλογο του διαλόγου το ουσιαστικό του θέμα;
3. Ποια είναι τα κύρια πρόσωπα του διαλόγου και πώς τα περιγράφει ο
Πλάτων; Ποια στοιχεία της περιγραφής τονίζουν το γεγονός ότι πρόκειται
για έναν πλατωνικό φιλοσοφικό διάλογο;
4. Ποια είναι η βασική θέση του Πρωταγόρα στο ζήτημα: διδάσκεται ή όχι η
αρετή;
5. Να αναφέρετε τις πρώτες έντονες αμφιβολίες και τα παραδείγματα του
Σωκράτη στον αρχικό ισχυρισμό του Πρωταγόρα ότι η πολιτική αρετή
διδάσκεται.
6. Πώς ο Πρωταγόρας αντικρούει την πρώτη ένσταση του Σωκράτη για τους
πολίτες, ότι δηλαδή αυτοί χωρίς να επιλεγούν εκφράζουν τη γνώμη τους για
θέματα πολιτικής;
7. Να σχολιάσετε το δεύτερο μέρος της απάντησης του Πρωταγόρα. Γιατί,
κατά τον σοφιστή, ο Σωκράτης δεν έχει δίκαιο να υποστηρίζει ότι οι
μεγάλοι πολιτικοί δεν κατάφεραν να διδάξουν στους γιους τους την
πολιτική αρετή;
8. Ποια είναι τα βασικά θέματα του διαλόγου Πρωταγόρας και πώς οι δύο
ουσιαστικοί συνομιλητές τα προσεγγίζουν;
9. Περιγράψτε αδρομερώς τις μεθόδους φιλοσοφικής συζήτησης του Σωκράτη
και του Πρωταγόρα.
10. Αναπτύξτε ξεχωριστά τον καθένα από τους τρεις τρόπους που χρησιμοποιεί
ο σοφιστής Πρωταγόρας σε μια φιλοσοφική συζήτηση.

Σύντομο εισαγωγικό στις ενότητες του σχολικού βιβλίου
Μετά τη μυθική διήγηση του Πρωταγόρα μπορεί να εξαχθεί το
συμπέρασμα ότι η πολιτική αρετή είναι απλά μια φυσική καταβολή και άρα
όχι κάτι που χρειάζεται διδασκαλία. Για αυτό ο Πρωταγόρας περιορίζει τον
ρόλο της φύσης και τονίζει τον ρόλο της παιδείας στο θέμα της αρετής με το
επιχείρημα: οι συμβουλές, οι επιπλήξεις, οι ποινές έχουν τη θέση τους μόνο στη
θεραπεία ανθρώπινων αδυναμιών που μπορούν να εξαλειφθούν με προσπάθεια
και διδασκαλία· αφού λοιπόν οι ποινές επιβάλλονται κυρίως σε περιπτώσεις
που διαπιστώνεται έλλειψη αρετής, αυτό σημαίνει ότι εκείνος που τις επιβάλλει
(άρα και οι Αθηναίοι) πιστεύει ότι η αρετή μπορεί να διδαχθεί (320c – 324d).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου