6.12.10


ΑΡΧΑΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
1. Στις προτάσεις που ακολουθούν αν βάλετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του παρατατικού:

α. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀεί ………………………… (θύω) τοῖς θεοῖς.
β. Οὗτος τοῖς ἂρχουσι ……………………….. (ὑπακούω).
γ. Ἀμφότεροι ὦ Φαλίνε, Ἕλληνες ……………………….. (εἰμι).
δ. Ὁρῶντες την ἀρετήν τοῦ ἀνδρός ………………………. οὗτοι (θαυμάζω).
ε. Ἀλέξανδρος τῷ ξίφει ……………………………. τον δεσμόν (κόπτω).
στ.Περικλῆς ……………………….. (ἀγορεύω) ἐν τῇ ἀγορᾷ.

2. Να μετατρέψετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του παρατατικού:

σύ                                              ἐκπέμπω
                                                  ἀναρπάζω
                                                  ὁρίζω
οὗτοι                                         ἐκφράζω
                                                  κελευω
                                                  ὀνομάζω
                                                  οἰκτίρω

3. Να μεταφέρετε τις επόμενες προτάσεις στον παρατατικό:

α. Πρᾶος εἰμί και ταπεινός τῇ καρδίᾳ.
β. Φροντίδων ἐλεύθεροι ἐστέ.
γ. Μακάριοι ἐσμέν.
δ. Συ εἰ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός.
ε. Ὁ μέν θερισμός πολύς ἐστί. οἱ δε ἐργάται ὀλίγοι εἰσίν.
στ. Ὑμεῖς ἐστέ κατήγοροι μου.

4. Να σχηματίσετε τον παρατατικό των ρημάτων:


·         ἀγορεύω
·         ἀμείβω
·         ἂρχω
·         ἀλείφω
·         βασιλεύω
·         γράφω
·         διώκω
·         ἐλέγχω
·         θύω
·         συντρέχω
·         διαφυλάττω
·         ἀποπέμπω
·         ὁδεύω
·         παύω
·         στρατεύω
·         πιστεύω
·         λάμπω
·         τρέπω
·         λήγω
·         τάττω
·         γυμνάζω
·         τέρπω
·         συντρίβω
·         βουλεύω
·         κωλύω
·         πράττω
·         ἱππεύω
·         ὀνομάζω
·         κλέπτω
·         θεραπεύω
·         παιδεύω
·         πλέκω
·         διακηρύττω


Ε
Ε

Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου