6.12.10


ΑΡΧΑΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑ

1. Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό της οριστικής μέλλοντα:


·         τρέπεις:
·         φύει:
·         ρχομεν:
·         λήγετε:
·         κρύπτουσι:
·         τάττει:
·         τρίβομεν:
·         κηρύττετε:
·         γυμνάζεις:
·         κλέπτει:
·         παιδεύουσι:
·         πέμπομεν:2. Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό της οριστικής ενεστώτα:


·         φυλάξουσι:
·         λλάξεις:
·         κόψομεν:
·         βλάψετε:
·         ταράξεις:
·         παιδεύσετε:
·         πιστεύσουσι:
3. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με το αντίστοιχο ρήμα της παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα:

α. Ο νόμοι τον δμον ………………………….. ………………………….. (παιδεύω).
β. στρατιώτης …………………………….. ………………………………….. (ρύττω).
γ. μες ……………………………… …………………………… τους κήρυκας ες το φρέαρ (ίπτω).
δ. Σύ …………………………. ……………………………… τάς γνώμας τν νθρώπων (τρέπω).
ε. Οτοι εί κατά τους νόμους ……………………………. ………………………….. (πράττω).
στ. ν τ Πηλίῳ ὂρει ἡμεῖς ……………………….. ………………………………. (διατρίβω).

4. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλον αριθμό:

Ὁ δίκαιος οὐκ ἐθέλει ἀδικεῖν:
Ἡμεῖς φυλάττομεν τους ὂρκους:   
κύκνος διαβαίνει τον πόντον:
Οἱ πιστοί ἱκετεύουσι τον Θεόν:

5. Να μετατρέψετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του ενεστώτα:
ἡμεῖς –κηρύττω
          - βλάπτω
         - κομίζω
οὗτοι – κρύπτω
           - περιττεύω
          - ψηφίζω

6. Να μεταφέρετε στον άλλον αριθμό τις φράσεις:

Ὑμεῖς θύετε τοῖς θεοῖς:
Οἱ στρατηγοί κελεύουσι τοῖς δούλοις:
Ὁ ἂγγελος σπεύδει ταχέως:
Το ἂστρον λάμπει:
Ὁ Ἀθηναῖος λέγει τῷ φίλῳ λόγους ἀγαθούς:

7. Να μεταφέρετε στο μέλλοντα τα ρήματα, στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό:


·         βλάπτουσι:
·         στρατεύει:
·         ἂγεις:
·         διώκουσι:
·         πέμπετε:
·         λέγει:
·         πλέκεις:
·         γράφομεν:
·         πιστεύομεν:
·         θύουσιν:
·         ἱππεύει:
·         θεραπεύει:
·         κελεύουσι:
·         πράττομεν:
·         λείπει:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου