8.12.10


ΑΡΧΑΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

1. Να μετατρέψετε τους ρηματικούς τύπους των επόμενων προτάσεων στον αόριστο:

α. Ἐν τοῖς νήσοις το ἀρχαῖον οἱ κάτοικοι ἀμπέλους ἐθεράπευον.
β. Ἐχώριζον τἀς ἀμπέλους βάζοις και ἀτραποῖς.
γ. Ὁ στρατηγός τοῦ Δαρεῖου ἐπί τοῖς νήσοις ἐστράτευε.
δ. Τους οἲκους ἠφάνιζε και τους ἀνθρώπουε ἐφόνευε.

2. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο ρηματικό τύπο αντλώντας τον από την παράπλευρη στήλη:

α. Σύ φίλος …………………….. τῷ Θεῷ.                                        ἥρπασαν
β. Οἱ Πέρσαι τους αύλους νέους ἰσχυρῶς ……………………      διέπεμψε
γ. Λησταί Ἲβυκον φονεύσαντες το ἀργύριον ………………….   ἐκόλαζον
δ. Ἀγησίλαος μέσης νυκτός τους πιστοτάτους ………………..   ἦσθα
ε. Σύ μεν ……………………. τέχνας, ἐγώ δε την ἀλήθειαν.                                                                                                                                            ἐθεράπευσας

3. Συμπληρώστε τον πίνακα:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
φυλάττω γ΄πληθ.
συγγράφω γ’ ενικό
βλάπτω α’ πληθ.
κατακλέπτω β’ ενικό
συμβουλεύω β’ ενικό


4. Σχηματίστε τον αόριστο των ρημάτων:
·         βουλεύω
·         κωλύω
·         τρέπω
·         πράττω
·         κλέπτω
·         παιδεύω
·         πλέκω
·         θεραπεύω
·         γράφω
·         θύω
·         διαφυλάττω
·         ἀγορεύω
·         ἄρχω

1 σχόλιο: