9.12.10


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 8Η
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ

1. Ο Αριστοτέλης σε προηγούµενη ενότητα (6η) αναφέρθηκε στην αρετή του οφθαλµού, του ίππου κτλ., σε σχέση µε την ολοκλήρωση του έργου που η φύση έχει αναθέσει σε κάθε ζώο ή πράγµα. Με βάση αυτές τις απόψεις και µε τη βοήθεια των πληροφοριών που περιέχονται στο κείµενό σας, να δείξετε πότε µία τέχνη είναι «ενάρετη».
2. Χρησιµοποιώντας όρους της αριστοτελικής φιλοσοφίας, να δώσετε τον ορισµό των άριστων έργων και να τον αιτιολογήσετε.
3. Να δώσετε µε δικά σας λόγια τη σχέση της ηθικής αρετής µε την τέχνη και τη φύση. Ποιο κριτήριο χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης ως βάση σ' αυτόν τον συσχετισµό; Να αιτιολογήσετε την υπεροχή της φύσης και της ηθικής αρετής απέναντι στην τέχνη.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ
1. ἄγουσα τὰ ἔργα: Να δώσετε τη σηµασία των εκφράσεων:
(α) ἄγω καὶ φέρω (+ όνοµα πόλης ή χώρας) .......................................................
(β) ἄγω θεούς ...................................................................................................................
(γ) ἄγω τεῖχος ..................................................................................................................
(δ) ἡσυχίαν ἄγω ..............................................................................................................
(ε) ἑορτὴν ἄγω .................................................................................................................
(στ) ἄγω ἐπὶ τοὺς δικαστάς .......................................................................................

2. Να σχηµατίσετε ένα παράγωγο επίθετο για κάθε ρηµατικό τύπο, χρησιµοποιώντας την παραγωγική κατάληξη που σας δίνεται, και να γράψετε τη σηµασία του, όπως στο παράδειγµα :
νέµω -άς (-άδος) = νοµάς, άδος (= ο νεµόµενος, αυτός που γυρίζει από τόπο σε τόπο για να βρει βοσκή).
προβλέπω -ιµος: ............................................................................................................
ἀφελεῖν -τικος: ..............................................................................................................
φθειρούσης -τός: ...........................................................................................................
σῳζούσης -τήριος: ........................................................................................................
νοῦς + ἔχω -ὴς: ..............................................................................................................

3. ἀκριβέστερα : Α. Να δώσετε τη σηµασιολογική διαφορά µεταξύ των επιθέτων: ακριβής –ακριβός και των επιρρηµάτων: ακριβώς -ακριβά

4. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις σηµασιολογικά συγγενείς τους στη στήλη Β, γράφοντας µπροστά από τα γράµµατα της στήλης Α τον ή τους αριθµούς της στήλης Β. (Κανένα στοιχείο της στήλης Β δεν περισσεύει).
Α                                                             Β
(α) ακριβής                                          1. ακριβοπληρώνω
(β) ακριβός                                          2. ακριβοδίκαιος
3. ακριβολόγος
4. ακριβοθώρητος
5. µονάκριβος
6. ανακριβής
7. ανεξακρίβωτος

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου