14.12.10


ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΣΤ: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ
1. Αντιστοιχίστε (σε δύο στοιχεία της Α στήλης αντιστοιχούν δύο στοιχεία της Β στήλης):

Α
α. ειδικές
β. ενδοιαστικές
γ. πλάγιες ερωτήσεις
δ. αιτιολογικές
ε. τελικές
στ. συμπερασματικές
ζ. υποθετικές
η. χρονικές


Β
1. ὅτε, ἐπειδή, ἡνίκα.
2. ὡς, ἐπειδή, εἰ.
3. εἰ, ἐάν, ἂν.
4. ἐφ΄ᾧ + απαρέμφατο.
5. ποτέρα…ἢ, εἲτε…εἲτε.
6. ἵνα, ὅπως, ὡς.
7. ὅτι, ὡς.
8. μη, μη οὐ.
9. υποτακτική απορηματική.
10. υποκείμενο σε εκφράσεις φόβου.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αντιστοιχίστε:

α. αιτιολογική μετοχή.
β. τελική μετοχή.
γ. χρονική μετοχή.
δ. υποθετική μετοχή.
ε. εναντιωματική μετοχή.
στ. επιθετική μετοχή.
α. ἵνα + υποτακτική.
β. ὃς, ἥ, ὅ + αναφορική πρόταση.
γ. εἰ και + οριστική.
δ. ἐάν + υποτακτική.
ε. ἐπεί, ἐπειδή + οριστική.
στ. ὅτε, ἡνίκα + οριστική.

Γ. ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
1. Συμπληρώστε τα κενά των προτάσεων:
α. Οι κύριες προτάσεις κρίσης, με απλή οριστική στον πλάγιο λόγο γίνονται ………………………… ή ………………………………. ή ………………………….. .
β. Οι κύριες προτάσεις επιθυμίας στον πλάγιο λόγο γίνονται …………………………………… .
γ. Οι πλάγιες ερωτήσεις μετατρέπουν την οριστική σε ……………………….. , όταν εξαρτώνται από ιστορικό χρόνο.
δ. Οι δευτερεύουσες προτάσεις στον πλάγιο λόγο μετατρέπουν την υποτακτική σε ………………………………. αν εξαρτώνται από ιστορικό χρόνο.
ε. Η δυνητική ευκτική στον πλάγιο λόγο μετά από αρκτικό χρόνο μετατρέπεται σε …………………………………. .

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου