30.11.10

Β.2.2.3. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΦΥΛΟ

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζονται τα γενικά δεδομένα της τρίτης κατηγορίας, του πολιτικού πεδίου, σχετικά με το φύλο των συμμετεχόντων. Το πεδίο αυτό χαρακτηρίζεται από 192 αναφορές, από τις οποίες οι 109 (56,8%) προέρχονται από άνδρες και οι 83 (43,2%) από γυναίκες.

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Σχετικά με τον τόπο κατοικίας των υποκειμένων της έρευνας, τα χωριά που συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές στο συγκεκριμένο πεδίο είναι ο Κόμανος με ποσοστό 47,4%, ακολουθεί η Ολυμπιάδα (10,9%) και έπειτα ο Περδίκας με ποσοστό 9,9%. Ακολουθούν τα υπόλοιπα χωριά με λιγότερες αναφορές.

3. ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι αναφορές του πολιτικού πεδίου κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την ηλικία των υποκειμένων της έρευνας. Συγκεκριμένα, τις περισσότερες αναφορές (76) συγκεντρώνουν όσοι βρίσκονται μεταξύ 66 και 75 ετών, ακολουθούν όσοι εντάσσονται μεταξύ 76 και 85 ετών (54) και στις υπόλοιπες κατηγορίες αναλογούν μικρότερα ποσοστά και λιγότερος αριθμός αναφορών.

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Τις περισσότερες επίσης αναφορές σχετικά με το επάγγελμα των ατόμων, συγκεντρώνει ο κλωστουφαντουργικός τομέας με ποσοστό 56,3%, ακολουθούν όσοι απασχολούνται στη Δ.Ε.Η με 19,8% και ο αγροτο-γεωργο-κτηνοτροφικός τομέας με ποσοστό 18,2%.

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Οι αναφορές κατηγοριοποιήθηκαν και κατά το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Παρατηρούμε επομένως πως τις περισσότερες αναφορές (74) συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, με ποσοστό 38,5%. Ακολουθούν οι απόφοιτοι της Γ’ και Δ΄Δημοτικού με 39 αναφορές και ποσοστό 20,3%, καθώς και οι απόφοιτοι της Α’ και Β΄Δημοτικού με ποσοστό 15,6%. Ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες με μικρότερα ποσοστά.

6. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Στο γράφημα ταξινομούνται οι αναφορές ανάλογα με τρεις χρονικές περιόδους: παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των αναφορών (178) εντάσσεται στη  χρονική στιγμή του εμφυλίου, συγκεκριμένα από το 1940 έως το 1949 με ποσοστό 92,7% ενώ με το ίδιο ποσοστό 3,6% ακολουθεί η περίοδο εγκατάστασης των προσφύγων από το 1922 μέχρι το 1939 και το χρονικό διάστημα από το 1950 μέχρι σήμερα.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι αναφορές των υποκειμένων της έρευνας σχετικά με το πολιτικό πεδίο εντάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες, προκειμένου να αποτυπωθεί μια γενική αξιολόγηση της στάσης που κράτησαν οι γηγενείς απέναντι στους πρόσφυγες. Ο παραπάνω πίνακας και το γράφημα παρουσιάζουν την πλειοψηφία των αναφορών (110) να εντάσσεται στην κατηγορία της πολύ αρνητικής, με ποσοστό 57,3%. Λιγότερες αναφορές (46) συγκεντρώνει η κατηγορία της ουδέτερης στάσης με ποσοστό 24% και ακολουθεί η κατηγορία της αρνητικής στάσης με ποσοστό 16,7% και 32 αναφορές.

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στο γράφημα οι αναφορές της θεματικής του πολιτικού πεδίου ταξινομήθηκαν ανάλογα με τη συχνότητά τους σε τρεις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, τις περισσότερες αναφορές (83) τις συναντούμε στην κατηγορία της πολιτικής τοποθέτησης των γηγενών, με ποσοστό 60,9%, ακολουθεί η κατηγορία σχετικά με τη δοσιλογισμό των προσφύγων με ποσοστό 39,1% και έπειτα η κατηγορία της πολιτικής τοποθέτησης προσφύγων, με ποσοστό 17,7% και 34 αναφορές.

2. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι 192 αναφορές που σχετίζονται με τη θεματική του πολιτικού πεδίου, ταξινομήθηκαν σε ευρύτερες κατηγορίες, από τις οποίες μόνο μία, αυτή του δοσιλογισμού των προσφύγων, δεν επιμερίστηκε σε υποκατηγορίες.  Σε σύνολο λοιπόν 117 αναφορών των υποκατηγοριών, η πλειοψηφία εντάσσεται στην υποκατηγορία σχετικά με τα θύματα ανταρτών με ποσοστό 29,2%, ακολουθεί η υποκατηγορία της πολιτικής ένταξης των προσφύγων ως μέλη της οργάνωσης Π.Α.Ο (10,9%) και ακολουθεί η υποκατηγορία της πολιτικής τοποθέτησης των γηγενών, με ποσοστό 8,9%.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αναλυτικότερα, και σε κάθε κατηγορία έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

1.   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Το γράφημα παρουσιάζει τις αναφορές της πρώτης κατηγορίας του πολιτικού πεδίου, την πολιτική τοποθέτηση των προσφύγων, όπως την αντιλαμβάνονταν οι γηγενείς. Παρατηρούμε επομένως ότι η υποκατηγορία συγκεντρώνει 34 αναφορές, εκ των οποίων οι 20 εντάσσουν τους πρόσφυγες ως μέλη της ΠΑΟ με ποσοστό 58,8%, ακολουθούν 10 που τους χαρακτηρίζουν ως μέλη ανταρτών με ποσοστό 29,4% και μόνο 4 αναφορές τους παρουσιάζουν ως θύματα των ανταρτών.

Τα δεδομένα αυτά γίνονται καλύτερα κατανοητά αν συσχετιστούν με τα γενικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην έρευνα:

1. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

2. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


3. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
4. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
5. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
6. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
7. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρώτη κατηγορία του πολιτικού πεδίου σχετίζεται με την πολιτική τοποθέτηση των προσφύγων. Συγκεντρώνει 34 αναφορές, οι οποίες, αφού επιμερίστηκαν σε τρεις υποκατηγορίες, συσχετίστηκαν με τα γενικά δεδομένα των υποκειμένων της έρευνας.
Επομένως, σχετικά με το φύλο των συμμετεχόντων, παρατηρούμε πως 20 αναφορές αποδίδονται στις γυναίκες και 14 στους άνδρες. Τα δύο φύλα συμφωνούν στην άποψη ότι η πλειοψηφία των προσφύγων ήταν ενταγμένοι στην οργάνωση της ΠΑΟ. Ωστόσο είναι ευδιάκριτη η διαφορά στις αναφορές των δύο φύλων σχετικά με τους πρόσφυγες αρχικά ως μέλη και έπειτα ως θύματα των ανταρτών. Στις δύο αυτές υποκατηγορίες οι γυναίκες συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές σε σχέση με τους άνδρες.
Οι απόψεις επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των υποκειμένων. Τις περισσότερες αναφορές τις εντοπίζουμε στο χωριό Κόμανος και ακολουθούν χωρίς μεγάλες αποκλίσεις τα υπόλοιπα χωριά. Η πλειοψηφία των αναφορών (20), συμφωνεί με την άποψη που θέλει τους πρόσφυγες να είναι ενταγμένοι στην οργάνωση της ΠΑΟ και 10 αναφορές τους εντάσσουν στην υποκατηγορία ως μέλη των ανταρτών. Παρατηρούμε πως οι αναφορές που τους χαρακτηρίζουν ως θύματα των ανταρτών είναι ελάχιστες.
Σε σχέση εξάλλου με τη χρονική περίοδο, με την οποία σχετίζονται οι αναφορές, όλες εντοπίζονται στο χρονικό διάστημα του εμφυλίου, από το 1940 έως το 1949, όπου η πλειοψηφία χαρακτηρίζει τους πρόσφυγες ως μέλη της οργάνωσης ΠΑΟ και έπειτα ως μέλη ανταρτών. Η κατηγοριοποίηση των αναφορών στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ερμηνεύεται από την άποψη πως η πολιτική τοποθέτηση των ατόμων μέσα σε μια κοινωνία είναι περισσότερο ευδιάκριτη σε καταστάσεις πολέμου ή πολιτικής αναταραχής, όπου το αίσθημα ένταξης σε μια ομάδα –κοινωνική και κυρίως πολιτική- είναι ισχυρότερο.
Τέλος σχετικά με την αξιολόγηση της στάσης των γηγενών απέναντι στην πολιτική τοποθέτηση των προσφύγων, παρατηρείται πολύ αρνητική και αρνητική στάση. Το δεδομένο αυτό προκύπτει από την πλειοψηφία των αναφορών, οι οποίες συγκεντρώνονται στην υποκατηγορία της ένταξης των προσφύγων ως μέλη της ΠΑΟ. Επομένως στη συνείδηση και σκέψη των γηγενών οι πρόσφυγες χαρακτηρίζονται ως εκείνοι οι οποίοι με τη στάση τους την περίοδο του εμφυλίου, προκάλεσαν πολλά δεινά, καθώς προκαλούσαν το φόβο και το θάνατο στους γηγενείς κατοίκους της περιοχής. Την άποψη αυτή ενισχύουν και οι ελάχιστες αναφορές των γηγενών στην υποκατηγορία που εντάσσει τους πρόσφυγες ως θύματα των ανταρτών.
2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ
Γενικα έχουμε:

Το γράφημα παρουσιάζει τις αναφορές της δεύτερης κατηγορίας του πολιτικού πεδίου, την πολιτική τοποθέτηση των γηγενών. Παρατηρούμε επομένως ότι η κατηγορία συγκεντρώνει 83 αναφορές, οι οποίες επιμερίστηκαν σε τέσσερις υποκατηγορίες. Συγκεκριμένα, το 67,5% χαρακτηρίζει τους γηγενείς ως θύματα των ανταρτών και ακολουθεί το 20,5% που τους εντάσσει ως οπαδούς της κυβέρνησης. Το 10,8% των αναφορών τους συσχετίζει με τα μέλη των ανταρτών και μόνο το 1,2% τους παρουσιάζει ενταγμένους στην οργάνωση της ΠΑΟ.

Πιο αναλυτικά, οι παραπάνω υποκατηγορίες συσχετίστηκαν με τα γενικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην έρευνα:

1.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

2.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

3.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

4.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ


5.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

6.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

7.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δεύτερη κατηγορία του πολιτικού πεδίου, αναφέρεται στην πολιτική τοποθέτηση των γηγενών και συγκεντρώνει 83 αναφορές, οι οποίες επιμερίστηκαν σε τέσσερις υποκατηγορίες. Η πλειοψηφία αυτών σχετίζεται με τη θεώρηση των γηγενών, ότι κατά την περίοδο του εμφυλίου οι ίδιοι αποτέλεσαν τα περισσότερα θύματα των ανταρτών και ακολουθούν οι αναφορές ότι πολιτικά ήταν ενταγμένοι με την πλευρά τη κυβέρνησης.
Οι αναφορές σχετιζόμενες με τα γενικά δεδομένα των συμμετεχόντων μπορούν να μας οδηγήσουν σε κάποια επιφανειακά συμπεράσματα. Σε σχέση με το φύλο οι άνδρες συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές (50) και 33 ανήκουν στις γυναίκες. Επίσης και στη μεταβλητή αυτή η πλειοψηφία συντάσσεται με την άποψη πως οι γηγενείς υπήρξαν τα κυρίως θύματα των ανταρτών. Το ίδιο δεδομένο προκύπτει σχετικά με τον τόπο κατοικίας, αλλά και με τα γενικά προσωπικά στοιχεία (ηλικία, επάγγελμα, εκπαιδευτικό επίπεδο) των υποκειμένων της έρευνας.
Εξάλλου η πλειοψηφία των αναφορών εντάσσεται στο χρονικό διάστημα του  εμφυλίου, από το 1940 έως 1949, όπου οι γηγενείς συμφωνούν με την άποψη ότι οι ίδιοι αποτέλεσαν τα περισσότερα θύματα των ανταρτών και έπειτα πως στη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν ενταγμένοι με την πλευρά της κυβέρνησης.
Σε σχέση επίσης με το πώς αξιολογούν οι γηγενείς την πολιτική τους τοποθέτηση στα χρόνια του εμφυλίου, είναι εμφανής (βλ. πίνακας 7) μια ουδέτερη στάση (42 αναφορές), ακολουθεί η πολύ αρνητική (29 αναφορές) και έπεται η αρνητική στάση με 11 αναφορές.
Διαπιστώνουμε επομένως, πως σε αντίθεση με την πολύ αρνητική τους στάση απέναντι στην πολιτική τοποθέτηση των προσφύγων, σε αυτήν την κατηγορία οι γηγενείς στέκονται ουδέτερα. Αυτό προκύπτει από τη θεώρηση τους πως οι ίδιοι υπήρξαν τα περισσότερα θύματα των ανταρτών την περίοδο του εμφυλίου, χάθηκαν οι περιουσίες και οι οικογένειές τους και το γεγονός ότι οι ίδιοι ζημιώθηκαν περισσότερο, ενώ οι πρόσφυγες ήταν στρατολογημένοι στην οργάνωση της ΠΑΟ, προκαλούσαν φθορές και απειλούσαν τους γηγενείς.

3. ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

2. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

3. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
4. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

5. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
6. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

7. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η τρίτη κατηγορία του πολιτικού πεδίου σχετίζεται με τα φαινόμενα δοσιλογισμού από την πλευρά των προσφύγων. Συγκεντρώνει 75 αναφορές, οι οποίες συσχετίστηκαν με τα γενικά δεδομένα των υποκειμένων της έρευνας. Σχετικά με το φύλο των συμμετεχόντων, στην άποψη του δοσιλογισμού των προσφύγων συμφωνούν 45 άνδρες και 30 γυναίκες.
Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας, τις περισσότερες αναφορές συγκεντρώνει το χωριό Κόμανος και ακολουθεί το χωριό της Ολυμπιάδας. Εξάλλου από τις πέντε ηλικιακές ομάδες, συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές (30) όσοι ανήκουν στην ηλικία μεταξύ των 66 και 75 ετών και έπονται όσοι βρίσκονται μεταξύ 76 και 85 ετών. Επίσης ο κλωστοϋφαντουργικός τομέας υπερισχύει σχετικά με τη μεταβλητή του επαγγέλματος και συγκεντρώνει 44 αναφορές, ενώ στη μεταβλητή του εκπαιδευτικού επιπέδου των συμμετεχόντων, οι απόφοιτοι της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού εμφανίζουν τις περισσότερες αναφορές (25).
Ο δοσιλογισμός των προσφύγων εξάλλου έχει συσχετιστεί περισσότερο με το χρονικό διάστημα του εμφυλίου (1940-1949). Στο συγκεκριμένο πίνακα οι σχετικές αναφορές είναι 64 και ακολουθεί το διάστημα της εγκατάστασης των προσφύγων με 6 αναφορές, καθώς και το μεταπολεμικό διάστημα με 5 αναφορές αντίστοιχα. Εύλογη είναι επομένως η πολύ αρνητική στάση των γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες, σχετικά με το δοσιλογισμό των προσφύγων, με 63 αναφορές. Ακολουθεί η αρνητική στάση με 10 αναφορές και η ουδέτερη και θετική με μία αναφορά. Το δεδομένο αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό, καθώς σε περιόδους πολέμου και αναταραχής ο δοσιλογισμός ταυτίζεται με την προδοσία και την υποταγή στον εχθρό ή στους κατακτητές. Σε περίπτωση εξάλλου όπου φαινόμενα δοσιλογισμού επηρεάζουν και απειλούν τη διαβίωση μιας ομάδας, είναι φυσικό οι δοσίλογοι να αντιμετωπίζονται αρνητικά, ακόμα και εχθρικά.
Στο πολιτικό πεδίο συγκεντρώνονται 192 αναφορές οι οποίες επιμερίστηκαν σε τρεις κατηγορίες με τις αντίστοιχές τους υποκατηγορίες, με την πλειοψηφία των αναφορών να εντάσσεται στην κατηγορία της πολιτικής τοποθέτησης των γηγενών, που όπως παρατηρήθηκε, θεωρούν τους εαυτούς τους θύματα των ανταρτών και οπαδούς της κυβέρνησης. Αντίθετα, οι γηγενείς τοποθετούν πολιτικά τους πρόσφυγες κυρίως ως μέλη της οργάνωσης ΠΑΟ, οι οποίοι προξένησαν πολλά δεινά στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Έμφαση δίνεται επίσης και σε φαινόμενα δοσιλογισμού των προσφύγων, γεγονός που καθόρισε την πολύ αρνητική στάση των γηγενών απέναντί τους.
Από τα δεδομένα των πινάκων παρατηρούμε πως οι απαντήσεις των ατόμων συσχετίζονται κυρίως με το χρονικό διάστημα  αναφοράς, καθώς η πλειοψηφία των αναφορών εντοπίζεται κατά την περίοδο του εμφυλίου. Από τις τρεις κατηγορίες οι γηγενείς διαμορφώνουν μια αρνητική στάση απέναντι στους πρόσφυγες, καθώς τη συγκεκριμένη περίοδο, οι ίδιοι υπέφεραν πολλά, οι πρόσφυγες αντάρτες τους απειλούσαν, τους σκότωναν και έθεταν σε κίνδυνο τις οικογένειές τους. Παράλληλα εμφανίζουν τους εαυτούς τους ως τα περισσότερα θύματα των ανταρτών, σε αντίθεση με τους πρόσφυγες, όπου οι αναφορές ως θύματα είναι ελάχιστες.
Μεταξύ των απαντήσεων των ατόμων και των προσωπικών τους στοιχείων (τόπος κατοικίας-ηλικία-επάγγελμα-εκπαίδευση) δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα, διότι το δείγμα των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν είναι τυχαίο, ούτε αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού των γηγενών της Εορδαίας.
Παρατηρούμε επομένως, πως στο πολιτικό πεδίο σημαντικό ρόλο στις απαντήσεις των γηγενών διαδραματίζει το «κλίμα» (πολιτικό, πολεμικό) που επικρατούσε την περίοδο του εμφυλίου, καθώς και η στάση που κράτησαν οι πρόσφυγες και απέναντί στους ίδιους, αλλά και απέναντι στο κράτος.
Είναι χαρακτηριστική η τάση των γηγενών να τους ταυτίζουν με τα κακοποιά στοιχεία που δρούσαν εκείνη την περίοδο, με τους ανθρώπους που ενταγμένοι στις τάξεις των ανταρτών αλλά και της οργάνωσης ΠΑΟ, απειλούσαν και σκότωναν τους γηγενείς, οι οποίοι απλά ήταν οπαδοί της κυβέρνησης και ζούσαν ειρηνικά. Εξάλλου οι απόψεις των γηγενών συγκλίνουν και στα φαινόμενα δοσιλογισμού που διέκριναν τους πρόσφυγες, με αποτέλεσμα να τους ταυτίσουν στο μυαλό τους με τους προδότες και τους ανήθικους, που απλά κατέδιδαν αθώους πολίτες, προκειμένου να επιβιώσουν οι ίδιοι.
Β.2.2.4. ΕΘΝΟΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΦΥΛΟ
Το γράφημα παρουσιάζει την κατανομή των αναφορών στο εθνοτικό  πεδίο, σχετικά με το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα. Παρατηρείται επομένως πως σε σύνολο 112 αναφορών, η πλειοψηφία (65) προέρχονται από άνδρες με ποσοστό 58%, ενώ στις γυναίκες αναλογούν 47 αναφορές με ποσοστό 42%.

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Στον πίνακα καταγράφονται οι αναφορές των συμμετεχόντων αναφορικά με το εθνοτικό πεδίο, σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους. Η πλειοψηφία επομένως των αναφορών εντοπίζεται στο χωριό Κόμανος (54) με ποσοστό 48,2%, έπεται το χωριό Φούφας με 14 αναφορές και ποσοστό 12,5% και στην τρίτη θέση με τις περισσότερες αναφορές βρίσκεται το χωριό Περδίκας, 11 στον αριθμό και ποσοστό 9,8%. Αρκετά μεγάλο ποσοστό αναφορών επί του συνόλου εμφανίζουν και τα χωριά Ολυμπιάδα και Μαυροπηγή, συγκεκριμένα 7,1% και 5,4% αντίστοιχα.


3. ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι αναφορές στο εθνοτικό πεδίο κατηγοριοποιήθηκαν επίσης και με βάση την ηλικία των υποκειμένων της έρευνας. Όσοι εντάσσονται στην ηλικία των 66 έως 75 ετών συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές (42) με ποσοστό 37,5%. Λιγότερες αναφορές (34) εμφανίζουν όσοι ανήκουν στην ηλικία 76 έως 85 ετών, με ποσοστό 30,4%. Ακολουθούν όσοι βρίσκονται μεταξύ 55 και 65 ετών με 28 αναφορές (25%) και στις τελευταίες θέσεις με τα μικρότερα ποσοστά βρίσκονται όσοι εντάσσονται στις ηλικίες των 86 έως 95 και οι νεώτεροι των 55 ετών.

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τις περισσότερες επίσης αναφορές σχετικά με το επάγγελμα των ατόμων, συγκεντρώνει ο κλωστουφαντουργικός τομέας με ποσοστό 57,1%, ακολουθεί ο τομέας όσων εργάζονται στη Δ.Ε.Η (24%) και αγροτο-γεωργο-κτηνοτροφικός τομέας κατέχουν το 14,3%.

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι αναφορές κατηγοριοποιήθηκαν και κατά το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Παρατηρούμε επομένως πως τις περισσότερες αναφορές (40) συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, με ποσοστό 35,7%. Ακολουθούν οι απόφοιτοι της Α’ –Β- και Γ’ - Δ΄Δημοτικού με 21 αναφορές και ποσοστό 18,8% αντίστοιχα, καθώς και οι απόφοιτοι Γυμνασίου με ποσοστό 12,5%. Ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες με μικρότερα ποσοστά.


6. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Στον πίνακα ταξινομούνται οι αναφορές ανάλογα με τρεις χρονικές περιόδους: παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των αναφορών (69) εντάσσεται στην αρχική περίοδο εγκατάστασης των προσφύγων από το 1922 μέχρι το 1939, με ποσοστό 61,6%. Ακολουθεί το χρονικό διάστημα από το 1950 μέχρι σήμερα, με ποσοστό 19,6% και τέλος το χρονικό διάστημα του εμφυλίου, συγκεκριμένα από το 1940 έως το 1949, με ποσοστό 18,8%.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι αναφορές των υποκειμένων της έρευνας σχετικά με το εθνοτικό πεδίο εντάχθηκαν σε δύο κατηγορίες, προκειμένου να αποτυπωθεί μια γενική αξιολόγηση της στάσης που κράτησαν οι γηγενείς απέναντι στους πρόσφυγες. Ο παραπάνω πίνακας και το γράφημα παρουσιάζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών (79) να εντάσσεται στην κατηγορία της πολύ αρνητικής, με ποσοστό 70,5%. Λιγότερες αναφορές (30) συγκεντρώνει η κατηγορία της αρνητικής στάσης με ποσοστό 26,8%. Ελάχιστη απόκλιση στα ποσοστά, 1,8% και 0,9% συγκεντρώνουν η θετική και η ουδέτερη στάση αντίστοιχα.
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Οι αναφορές της θεματικής του εθνοτικού πεδίου ταξινομήθηκαν ανάλογα με τη συχνότητά τους σε δύο υποκατηγορίες. Συγκεκριμένα, τις περισσότερες αναφορές (92) τις συναντούμε στην υποκατηγορία της χρήσης εθνοτικών χαρακτηρισμών με ποσοστό 82,1% και η υποκατηγορία της αίσθησης εθνοτικής ανωτερότητας συγκεντρώνει 20 αναφορές και ποσοστό 17,9%.

2. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι 112 αναφορές που σχετίζονται με τη θεματική του εθνοτικού πεδίου, ταξινομήθηκαν σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, από τις οποίες μόνο μία, αυτή της χρήσης εθνοτικών χαρακτηρισμών, επιμερίστηκε σε δύο υποκατηγορίες. Σε σύνολο λοιπόν 91 αναφορών των υποκατηγοριών, η συντριπτική πλειοψηφία εντάσσεται στην υποκατηγορία σχετικά με την ύπαρξη εθνοτικού διαχωρισμού με ποσοστό 80,4% και μόνο μία αναφορά δε δέχεται την ύπαρξη της παραπάνω υποκατηγορίας.

1.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

2.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


3.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
4.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

5.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

6.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

7.   ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η θεματική του εθνοτικού πεδίου συγκεντρώνει 112 αναφορές, οι οποίες επιμερίστηκαν σε δύο υποκατηγορίες, από τις οποίες η πλειοψηφία σχετίζεται με τη χρήση εθνοτικών χαρακτηρισμών, οι οποίοι οδηγούν σε έναν σαφή εθνοτικό διαχωρισμό. Στο συγκεκριμένο πεδίο οι απόψεις των γηγενών συγκλίνουν στο ότι οι ίδιοι υφίσταντο έναν εθνικό κυρίως διαχωρισμό από τους πρόσφυγες, είτε με τη μορφή λεκτικών εκφράσεων, είτε με τη συμπεριφορά των προσφύγων, η οποία χαρακτηριζόταν από μια αίσθηση εθνοτικής ανωτερότητας.
Σχετικά με το φύλο των συμμετεχόντων και τις απαντήσεις των ατόμων, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει αρκετή συσχέτιση. Στην κατηγορία της χρήσης εθνοτικών χαρακτηρισμών συμφωνούν και τα δύο φύλα, ωστόσο στην κατηγορία της αίσθησης εθνοτικής ανωτερότητας, οι άνδρες συγκεντρώνουν την πλειοψηφία. Το δεδομένο αυτό πιθανότατα ερμηνεύεται από το ότι οι άνδρες συμμετείχαν περισσότερο σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο από τις γυναίκες και οι ίδιοι ήταν πιο «ευαίσθητοι» τη συγκεκριμένη περίοδο σε ζητήματα εθνικού προσδιορισμού.
Επηρεάζει επίσης αρκετά τις απαντήσεις των ατόμων και το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται. Οι περισσότερες αναφορές συγκεντρώνονται στο διάστημα της εγκατάστασης των προσφύγων και με ελάχιστη διαφορά ακολουθούν οι περίοδοι του εμφυλίου και μεταπολεμικά. Επομένως οι γηγενείς αισθάνονταν ένα σαφή εθνοτικό διαχωρισμό και τις τρεις περιόδους, διαχωρισμός ο οποίος προερχόταν κυρίως από τη χρήση από την πλευρά των γηγενών εθνοτικών χαρακτηρισμών, μειωτικών και προσβλητικών απέναντί τους.
Μεταξύ των απαντήσεων των ατόμων και των προσωπικών τους στοιχείων (τόπος κατοικίας-ηλικία-επάγγελμα-εκπαίδευση) δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα, διότι το δείγμα των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν είναι τυχαίο, ούτε αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού των γηγενών της Εορδαίας.
Σε θέματα επομένως εθνικού αυτοπροσδιορισμού παρατηρείται η τάση των γηγενών να αποδίδουν στους πρόσφυγες τη χρήση εθνοτικών χαρακτηρισμών, με αποτέλεσμα να αισθάνονται οτι διαχωρίζονται εθνοτικά από αυτούς. Το δεδομένο αυτό, μαζί με την αίσθηση, που εισέπρατταν οι γηγενείς από τους πρόσφυγες, ότι είναι ανώτεροι, οι μειωτικοί και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί, διαμόρφωσαν στη συνείδηση των γηγενών μια πολύ αρνητική στάση απέναντι στους πρόσφυγες, η οποία ταυτίστηκε με αισθήματα πίκρας και απογοήτευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου