30.11.10


ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΤΕΣΤ:  ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

1. Συμπληρώστε στην κατάλληλη στήλη:
Σ           Λ
α. Το ειδικό απαρέμφατο μπορεί και να συνοδεύεται από
το δυνητικό ἄν.
β. Το τελικό απαρέμφατο μεταφράζεται με το αν + υποτακτική.
γ. Από επίθετα μνήμης, λήθης, εξαρτάται απαρέμφατο της ανα-
φοράς.
δ. Με ρήματα διαφοράς και υπεροχής εξαρτάται απαρέμφατο της
αναφοράς.
ε. Οι φράσεις ὡς ἐπός επεῖν, ἑκών εἶναι, συντακτικά λειτουργούν
ως απόλυτα απαρέμφατα.
στ. Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας, το κατηγορούμενο του υπο-
κειμένου τίθεται σε αιτιατική.
ζ. Δίπλα στα ρήματα δεῖ, χρή, υπάρχει μια δοτική προσωπική.
η. Με τα ρήματα μέλλει, μεταμέλει, ως υποκείμενο τίθεται αφη-
ρημένο ουσιαστικό.
θ. Το υποκείμενο του απαρεμφάτου στην απρόσωπη σύνταξη τι-
θεται πάντα σε αιτιατική.
ι. Ως υποκείμενο απρόσωπης σύνταξης μπορεί να τεθεί και εν-
δοιαστική πρόταση.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Σ. α, β, δ, ε, ζ, θ, ι
Λ. γ, στ, η,
Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου