30.11.10


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΤΕΣΤ:  ΜΕΤΟΧΗ

1. Συμπληρώστε στην κατάλληλη στήλη:
Σ           Λ
α. Η έναρθρη επιθετική μετοχή χρησιμοποιείται και ως
ουσιαστικό.
β. Η έναρθρη επιθετική μετοχή χρόνου μέλλοντα ισοδυναμεί
με αναφορικο-αιτιολογική πρόταση.
γ. Η κατηγορηματική μετοχή δέχεται άρνηση οὐ.
δ. Η σύνταξη του ρήματος αἰσθάνομαι + γενική + κατηγορη-
ματική μετοχή, δηλώνει άμεση αντίληψη.
ε. Με ρήματα ψυχικού πάθους η κατηγορηματική μετοχή
αποδίδεται συχνά με το να.

2. Αντιστοιχίστε:

1. χρονική μετοχή
2. αιτιολογική μετοχή.
3. τελική μετοχή
4. υποθετική μετοχή
5. εναντιωματική μετοχή
6. τροπική μετοχή
α. ἅτε, οἷον
β. χρόνος μέλλοντας
γ. ἵνα + υποτακτική αορίστου
δ. ἐπεί, ὅτε + οριστική αορίστου.
ε. εκτός από χρόνο μέλλοντα.
στ. και, καίπερ, καίτοι.
ζ. ἄγων, φέρων, ἔχων.
η. ἐπειδάν + υποτακτική.
θ. χρόνος ενεστώτας.
ι. τι παθών, τι μαθών.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Σ. α, γ, δ. / Λ. β, ε

2.  1. η, δ / 2. α, ι / 3. β, γ.  / 4. ε / 5. στ / 6. ζ,θ
Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου