25.11.10

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΚΕΙΜΕΝΟ
Όλοι ασφαλώς, συµφωνούν ότι η ψυχαγωγία αποτελεί ανάγκη του ανθρώπου. Αυτό τουλάχιστον έχει καταδείξει η ιστορική εµπειρία. Όµως, για τη µελέτη του προβλήµατος είναι απαραίτητη η σύνδεσή του µε την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο στη συνέχεια. Όποια άλλη αντιµετώπιση του προβλήµατος έξω και πέρα από τις δύο αυτές παραµέτρους µάς οδηγεί σε λαθεµένη ερµηνεία. Και τούτο γιατί, αφού η εργασία έχει πάψει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να είναι χαρά και δηµιουργία, αφού – κατά βάση – η σύγχρονη αυτοµατοποίηση και τυποποίηση, παρά την πρόοδο της τεχνικής, λειτουργούν αλλοτριωτικά, µοιραίο είναι η ψυχοσωµατική κόπωση να αµβλύνει τη διάθεση του ανθρώπου. Κι αφού η ψυχαγωγία ως δραστηριότητα προϋποθέτει τη διάθεση, είναι ευνόητο πωςδεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστικήψυχαγωγία χωρίς αυτή.
Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πιεζόµενος από ένα πλέγµα αναγκών, που ολοένα διευρύνεται, εξαναγκάζεται να καταφεύγει στην «υπερεργασία» (υπερωρίες, δεύτερη ή και τρίτη πολλές φορές απασχόληση), καθιστά φανερό ότι και ο ελεύθερος χρόνος του περιορίζεται και η διάθεσή του λιγοστεύει. (Βέβαια, ο ελεύθερος χρόνος για τον άνεργο ή, πολύ περισσότερο, τον άεργο παίρνει άλλες διαστάσεις). Θα ήταν, όµως, απλοϊκό να δεχτούµε ότι µόνον η εργασία και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου συνθλίβουν το σηµερινό άνθρωπο των µεγαλουπόλεων. Υπάρχουν και άλλα προβλήµατα, όπως οι ανταγωνιστικές επαγγελµατικές και κοινωνικές σχέσεις, η σύγχρονη δόµηση, οι συγκοινωνίες, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η δυσάρεστη –τις περισσότερες φορές-πληροφόρηση που συντείνουν σ’ αυτό.
Προσεγγίζοντας, λοιπόν, µ’ αυτόν τον τρόπο το ζήτηµα, κατανοούµε την παθητικοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου, την καταφυγή του στην ψυχαγωγία της τηλεόρασης, που είναι, σ’ ένα µεγάλο βαθµό, παθητική ψυχαγωγία. Βέβαια, το αν και πώς θα εκµεταλλευτεί τον ελεύθερο χρόνο ο άνθρωπος, το αν θα τον εκµεταλλευτεί δηµιουργικά δεν εξαρτάται µόνο από την «ποσότητα» του ελεύθερου χρόνου, αλλά και από τα πρότυπα ζωής που έχει υιοθετήσει. Εν άλλοις λόγοις, είναι και θέµα παιδείας, κάτι που ασφαλώς συναρτάται και µε τηνκοινωνική θέση του καθενός και, σε τελευταία ανάλυση, µε τις οικονοµικές του δυνατότητες.
(Αθ. Κιτσάκης, Προβληµατισµοί της εποχής µας)
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ Α) Να κάνετε τηνπερίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις.
Μονάδες 25
Β) 1. Να δώσετε ένανπλαγιότιτλο για καθεµία από τις παραγράφους του κειµένου. Μονάδες 9
Β) 2. Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στο ακόλουθο απόσπασµα και να αιτιολογήσετε τη
χρήση της : «Όποια άλλη αντιµετώπιση του προβλήµατος έξω και πέρα από τις δύο αυτές παραµέτρους µάς
οδηγεί σε λαθεµένη ερµηνεία».
Μονάδες 7
Β) 3. Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµία απότις ακόλουθες λέξεις: σύνδεση, πρόοδο, περιορίζεται, έλλειψη, παθητικοποίηση, ανάλυση. Μονάδες 9Γ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Σε µία οµιλία που εκφωνείτε σε εκδήλωση του σχολείου σας όπου παρευρίσκονται και οι γονείς σας, να αναφερθείτε στις συνέπειες από την έλλειψη ελεύθερου χρόνου σε σας τους νέους και στους παράγοντες που πρέπει να κινητοποιηθούν ώστε να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα. (300 – 350 λέξεις)
Μονάδες 50

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου