8.11.10


Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση:

- Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ ___________ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπῶς, συγκρ.).
- Τῶν ἀνδρῶν ___________ ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες (ἀνδρείως, υπερθ.).
- Ἀσεβῶς οἱ φαῦλοι πρὸς τοὺς γονέας ___________ δὲ καὶ περὶ τοὺς θεοὺς ἔχουσιν (ἀσεβῶς, υπερθ.).
- Ἀνδρῶν ἁπάντων ___________ Σωκράτης (δίκαιος, υπερθ.).
- Οὐδὲν κτῆμά ἐστι ___________ ἀρετῆς (σεμνόν, συγκρ.).
- Ἀκούειν καλῶς ___________ ἤ πλουτεῖν θέλε (μάλα, συγκρ.).
- Εἴης, ὦ παῖ, πατρὸς ___________ (εὐτυχής, συγκρ.).
- Κῦρος ἦν παῖς ___________ καὶ ___________ (φιλομαθής, ἐπιμελής, υπερθ.).
-Οὐδὲν ___________ ἐστι τῆς ἀνάγκης (πικρόν, συγκρ.).

 Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:

σοφ_τερος                                        ἀνιαρ_τερος
δικαι_τερος                                      χρησιμ _τερος
πτωχ_ τερος                                     ἡσυχ_ τερος
ξηρ_ τερος                                        ἀκινδυν_ τερος
δυνατ_ τερος                                    βασιλικ_ τερος

Αντικατάστησε τους τύπους στους άλλους βαθμούς:

Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
τῷ εὐδαίμονι
τοὺς εὐτυχεῖς
εὐτυχῶς
τῶν σοφῶν
ταῖς πονηραῖς
τὸ σεμνοπρεπές
κάτω
διακαῶς
μάλα


Θετικός
ὀξέως


εὐώδεις


ὠφελίμοις


ταχέως


πολὺν


Εὖ


Μεγάλως


ἀγαθὴν

Συγκριτικός

πονηρότερα


σωφρονέστερα


εὐθύτερον


βαθύτερα


καλλίονα


χείρονες


μᾶλλον


μειζόνων


Υπερθετικός


δικαιοτάτοις


λυσιτελέστατα


ὁσιώτατοι


βελτίστας


ἐλάχιστα


πλείστους
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου