9.10.10ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α.1. Συμπληρώστε με τη σωστή λέξη από τον κύκλο:
λεξικό, λογομαχώ, αντίρρηση, παράλογος, πολυλογία, τιμολόγιο, λογοθεραπεία, πρόλογος

α. Η θεραπεία διαταραχών του λόγου ονομάζεται ……………………………. .
β. Ποτέ δε συμφωνούν μεταξύ τους και συνεχώς ………………………………. .
γ. Αυτό που ζητάς είναι ……………………….. . Δεν μπορεί να γίνει.
δ. Το αρχικό τμήμα μιας έκθεσης ιδεών ονομάζεται …………………………. .
ε. Δεν κατάλαβα τι σήμαινε η λέξη και συμβουλεύτηκα το ……………………… .
στ. Πάνω στο …………………………….. πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση του πελάτη.
ζ. Με κουράζει η ………………………….. . Προτιμώ λίγα λόγια και σαφή.
η. Σταμάτα να φέρνεις ……………………….. και κάνε ότι σου λέω!

Α.2. Αντιστοιχίστε τις αντίθετες λέξεις:

Α
α. λογοφέρνω
β. άρρητος
γ. απόρρητος
δ. μονολεκτικός
ε. επίλογος
στ. πολυλογία

Β
1. ρητός
2. πρόλογος
3. συμφωνώ
4. κοινός
5. λακωνικότητα
6. φλύαρος

Α.3. Αντιστοιχίστε τη σωστή σημασία:

Α
α. φιλόλογος
β. λογεῖο
γ. λογοτέχνης
δ. αερολογία
ε. προλέγω

Β
1. μιλώ εκ των προτέρων
2. ο φίλος του λόγου
3. απερίσκεπτα λόγια
4. ο τεχνίτης του λόγου
5. μέρος του θεάτρου


Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Β.1. Αντιστοιχίστε για να φτιάξετε σύνθετες λέξεις:

α. μετά
β. παῖς
γ. ἐκ
δ. ἀπό
ε. ἀεί
1. ἂγω
2. τρέφω
3. φέρω
4. γράφω
5. θάλλω

2. Να βρείτε τα συνθετικά των λέξεων:
1. ἀπράγμων: ………………….. + …………………………….. .
2. ἀνώμαλος: …………………… + ……………………………. .
3. φιλονικῶ: …………………….. + ……………………………. .
4. ἀκρόπολις: …………………… + ……………………………. .
5. παιδαγωγός: …………………. + ……………………………. .
6. ἀποκρύπτω: ………………….. + ……………………………. .
7. νικηφόρος: ……………………. + ……………………………. .
8. εἰσάγω: ………………………. + …………………………….. .

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Γ.1. Να γράψετε ό,τι ζητείται:

α. ὁ ὂρνις (γεν. ενικού):
……………………..
β. ἡ πατρίς (δοτ. πληθ.):
…………………….
γ. ὁ παιάν (αιτ. πληθ.):
……………………..
δ. ὁ μήν (δοτ. ενικού):
……………………….
ε. ὁ Ἕλλην (αιτ. ενικού):
……………………….
στ. ὁ χιτών (γεν. ενικού):
………………………
ζ. ὁ ἀγών (ονομ. πληθ.):
………………………….
η. ὁ ποιμήν (δοτ. πληθ.):
………………………..
θ. ὁ λιμήν (κλητ. ενικού):
………………………..
ι. ὁ Τιτάν (κλητ. πληθ.):
…………………………..

2. Συμπληρώστε τα κενά με τη σωστή πτώση των ουσιαστικών που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση:
α. Ἀλλά και τας τοῦ πατρός ………………….. (προαίρεσις) ἀναμνησθείς οἰκεῖον και καλόν ἕξεις …………………. (παράδειγμα).
β. Ὂρκον ἐπακτόν προσδέχου δια δύο ………………. (πρόφασις).
γ. Ὁ παῖς πλησιάζει τοῖς …………………… (λέων) και ………………. (ἐλέφας).
δ. Οἱ δε μετά Κύλωνος ἐν τῇ ………………….. (ἀκρόπολις) πολιορκούμενοι εἶχον σίτου και ὕδατος ἀπορίαν.
ε. Λακεδαιμόνιοι τους παῖδας ἐδίδασκον τοῖς ………………… (ἂρχων) πείθεσθαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου