6.8.10

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ΛΕΠΤΑ ΒΑΘΜΟΣ:
Ημερομηνία:…………………………………………………


Επώνυμο:……………………………………… Όνομα:………………………………………….

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ
«ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
(Ενότητες 1 – 4)

ΘΕΜΑ 1ο:

Πλάτωνος «Πρωταγόρας»
Αποσπάσματα από την 1η ενότητα (318E – 320C)

[…] Και βλέπω ότι, όποτε συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία του δήμου, όταν η πόλη πρόκειται να εκτελέσει κάποιο έργο οικοδομικό, καλούμε τους οικοδόμους ως συμβούλους στην οικοδομία, κι όταν πάλι πρόκειται για ναυπηγικό έργο, καλούμε τους ναυπηγούς, και με τον ίδιο τρόπο πράττουμε όταν πρόκειται για όλα τα αντίστοιχα έργα, για όσα δηλαδή θεωρείται πως είναι διδακτά και μπορεί κάποιος να τα μάθει με κατάλληλα μαθήματα. […]

[…] Όταν όμως πρέπει να αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της πόλεως, σηκώνεται και δίνει τις συμβουλές του γι’ αυτό εξίσου και ο οικοδόμος, και ο σιδεράς, και ο έμπορος ή ο ναυτικός, και ο πλούσιος, και ο φτωχός, και αυτός που είναι από μεγάλο γένος, και αυτός που δεν είναι από κάποια γενιά σπουδαία. […]

Αποσπάσματα από την 4η ενότητα (322Α – 323Α)

[…] Ἐρωτα̨̃ οὐ̃ν 'Ερμη̃ς Δία τίνα οὐ̃ν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδω̃ ἀνθρώποις• "Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὡ̃δε• εἱ̃ς ἔχων ἰατρικὴν πολλοι̃ς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί• καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδω̃ οὕτω θω̃ ἐν τοι̃ς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;" "'Επὶ πάντας," ἔφη ὁ Ζεύς, "καὶ πάντες μετεχόντων• […]

Ερώτημα:
Να παρουσιάσετε συνοπτικά τη συλλογιστική πορεία των επιχειρημάτων του Σωκράτη και του Πρωταγόρα για το διδακτό ή μη της πολιτικής αρετής, αξιοποιώντας και τα παραπάνω αποσπάσματα που σας δόθηκαν από τις ενότητες 1 και 4 του φιλοσοφικού διαλόγου «Πρωταγόρας». (μονάδες 10)
ΘΕΜΑ 2ο:

Να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά των όρων «ἔντεχνη σοφία», «αἰδώς» και «δίκη», όπως τους αντιλαμβάνεται ο Πρωταγόρας. (μονάδες 10)
[…] κλέπτει 'Ηφαίστου καὶ 'Αθηνα̃ς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί […]

[…] Ζεὺς οὐ̃ν δείσας περὶ τω̨̃ γένει ἡμω̃ν μὴ ἀπόλοιτο πα̃ν, 'Ερμη̃ν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδω̃ τε καὶ δίκην, ἵν' εἰ̃εν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. […]
(Τα παραπάνω χωρία δόθηκαν προκειμένου να θυμηθείτε την αναφορά του Πρωταγόρα στους όρους που σας ζητείται να σχολιάσετε).
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου