6.8.10

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (κατεύθυνσης)
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2006

Κείμενο
Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Ενότητα 15η – 16η )
Ἐπεὶ δ' ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων δ' ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος· ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν. Ὥστε τίνα χρή καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην· ἔστι γάρ τις ὅς ἐν δημοκρατία πολίτης ὤν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης. Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστὶν (καὶ γὰρ μέτοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως), οὐδ' οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καἰ δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων κοινωνοῦσιν)· ... πολίτης δ'ἀπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἤ τῳ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς. ... Τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γάρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν.

Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Ενότητα 20η )
Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν· τίς δ'ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρή παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων.
Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν μανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετήν οὔτε πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει μᾶλλον ἤ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος· ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἤ τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἤ τὰ περιττά (πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτάς τινας)· περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐθὲν ἐστιν ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ' εὐλόγως διαφέρονατι καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς.)

Ασκήσεις
1. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 10 ΜΟΝΑΔΕΣ
2. Ποιο είναι, σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο των Πολιτικών του Αριστοτέλη;
10 ΜΟΝΑΔΕΣ
Απόσπασμα 1ο
3. Πώς προσδιορίζει ο Αριστοτέλης το περιεχόμενο του όρου πολίτης;
10 ΜΟΝΑΔΕΣ
4. σύσταση, συγκατάθεση, σχετικός, ανύπαρκτος, ρήμα: Να συνδέσετε τις λέξεις που σας δίνονται με τις ομόρριζές τους λέξεις του κειμένου.
10 ΜΟΝΑΔΕΣ
Απόσπασμα 2ο
5. Με ποια επιχειρήματα επιδιώκει ο Αριστοτέλης να στηρίξει την άποψη ότι η παιδεία πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και να είναι κοινή για όλους; 10 ΜΟΝΑΔΕΣ
6. Θεωρείτε σωστό τον προβληματισμό για θέματα παιδείας σε ένα πολιτικό σύγγραμμα; Να αναπτύξετε το συλλογισμό σας. 10 ΜΟΝΑΔΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου