6.8.10

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ
«ΠΟΛΙΤΙΚΑ» ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Αριστοτέλους «Πολιτικὰ»

11η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (Α 1,1)

Η πόλη είναι η τελειότερη μορφή κοινωνίας.᾿Επειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική.


ΘΕΜΑΤΑ:

1. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το παραπάνω απόσπασμα από τα «Πολιτικὰ» του Αριστοτέλη. (5 μονάδες)
2. Ποιο εννοεί ο Αριστοτέλης ως «κυριώτατο αγαθό»; Με ποιον όρο το δήλωνε και ποιον ορισμό έδινε; (2,5 μονάδες)
3. «συνεστηκυῖαν», «δῆλον»: να γράψετε 5 ομόρριζα, απλά ή σύνθετα, για κάθε λέξη (στη νέα ελληνική). (2,5 μονάδες)
4. Με ποιον τρόπο συνδέονται νοηματικά – θεματικά τα έργα του Αριστοτέλη «Ἠθικὰ Νικομάχεια» και «Πολιτικά», ώστε μπορούμε να λέμε ότι το ένα είναι η φυσική συνέχεια του άλλου; Τι αποδεικνύει αυτό για την ανθρώπινη φιλοσοφία – κοσμοθεωρία του σταγειρίτη φιλοσόφου και γενικότερα για την εγκατεστημένη νοοτροπία στη συνείδηση των αρχαίων Ελλήνων; (10 μονάδες)
(Άριστα: 20 μονάδες)
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου