28.12.09

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σημασία και χρησιμότητα της γλωσσομάθειας
Η σημασία της γλωσσομάθειας στη σύγχρονη εποχή είναι μεγάλη, αφού υπάρχει έντονη πολιτική, πολιτιστική, οικονομική και εμπορική επικοινωνία· θα μπορούσε μάλιστα να χαρακτηριστεί και αυτονόητη ανάγκη των σύγχρονων ανθρώπων η εκμάθηση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.

Αρχικά, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η μετακίνηση και η εγκατάσταση οικονομικών μεταναστών στα διάφορα κράτη. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την ικανότητα τόσο των μόνιμων κατοίκων ενός κράτους όσο και των μεταναστών να συνεννοούνται επαρκώς μέσω κάποιας συγκεκριμένης γλώσσας, προκειμένου να διατηρείται η ομαλότητα των μεταξύ τους σχέσεων σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο ευρύτερα.

Άλλωστε, ακόμη και η απλή μετακίνηση ενός επαγγελματία σε χώρες του εξωτερικού - χωρίς τη μόνιμη εγκατάσταση του εκεί - απαιτεί τη δυνατότητά του να επικοινωνεί ικανοποιητικά με τους αλλόγλωσσους συνεργάτες του καθώς και να ενημερώνεται μέσω της ξένης βιβλιογραφίας για τις νέες εξελίξεις που αφορούν τον επαγγελματικό του χώρο.

Επιπλέον, η επαφή του σύγχρονου ανθρώπου με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι συνδεδεμένη και εξαρτωμένη ως ένα βαθμό από τη γλωσσομάθεια· είναι προαπαιτούμενη δηλαδή έστω η υποτυπώδης γνώση της αγγλικής γλώσσας, για να μπορεί να γίνει σωστός χειρισμός των υπολογιστών.

Στο επίπεδο της διεύρυνσης των ανθρώπινων σχέσεων παγκοσμίως, η γνώση ξένων γλωσσών εξυπηρετεί την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων ανάμεσα στα κράτη, διαδικασία που επιτυγχάνει την εξοικείωση των λαών μεταξύ τους, αφού αποκτούν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με δείγματα της πολιτιστικής ταυτότητας άλλων κρατών.

Η επαφή αυτή μπορεί να διευρύνει απλά τους ορίζοντές τους ή να τους καταστήσει ικανούς να εμπλουτίσουν το δικό τους πολιτισμό αφομοιώνοντας δημιουργικά στοιχεία που θεωρούν ότι ομοιάζουν στην ιδιοσυγκρασία της δικής τους χώρας.

Κατόπιν όλων αυτών, είναι σαφές πως η γλωσσομάθεια αποτελεί μέγιστη ανάγκη και όχι πολυτέλεια στη σύγχρονη κοινωνία, εφόσον τα μέλη της επιθυμούν και επιδιώκουν τη συνεχή εξέλιξη και πρόοδό τους.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις στο πλαίσιο:
[ομαλότητα-εγκατάσταση-γλώσσας-κοινωνικό-συνεννοούνται-απαραίτητη-συνηθισμένη]

Η σημασία της εκμάθησης της γλώσσας του χώρου
διαμονής των μεταναστών
Ιδιαίτερα συχνή και ………………….. είναι η μετακίνηση και η ………………………….. οικονομικών μεταναστών στα διάφορα κράτη. Το γεγονός αυτό καθιστά ……………………… την ικανότητα τόσο των μόνιμων κατοίκων ενός κράτους όσο και των μεταναστών να  ………………… επαρκώς μέσω κάποιας συγκεκριμένης ………………….. , προκειμένου να διατηρείται η ………………….. των μεταξύ τους σχέσεων σε επαγγελματικό και ………………….επίπεδο ευρύτερα.

  1. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες συνώνυμες:

Η γλωσσομάθεια είναι αναγκαία στην εποχή μας ιδιαίτερα, αφού πυκνώνουν οι σχέσεις ανάμεσα στα κράτη και αναπτύσσεται η επικοινωνία μεταξύ τους.
Η ανάγκη αυτή είναι πρακτική. Αφού δηλαδή η επικοινωνία είναι τόσο αναπτυγμένη, πρέπει να μπορούμε να συνεννοηθούμε με ανθρώπους άλλων κρατών.
Έπειτα, οι λόγοι που οδηγούν στη γλωσσομάθεια είναι επαγγελματικοί και επιστημονικοί.
Όσο το εμπόριο και οι συναλλαγές αυξάνουν, τόσο καθίσταται απαραίτητη η επικοινωνία με ξενόγλωσσους. Για τους επιστήμονες είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών για τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.
Τέλος, υπάρχουν και πολιτισμικοί λόγοι, γιατί γνωρίζοντας τη γλώσσα ενός λαού, γνωρίζουμε τον πολιτισμό του, τις συνήθειές του· μαθαίνουμε στοιχεία γι’ αυτόν, ενώ ταυτόχρονα αποκτούμε ομοψυχία και συνείδηση της δικής μας εθνικής ταυτότητας.

  1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη που σας δίδεται:
αλλόγλωσσος, κοσμοπολίτης, εκμάθηση, εθνικός, διευκολύνω, συμβάλλει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου