21.12.09

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
«Στην περιοχή σας οργανώνεται από το Δήμο και διάφορες οικολογικές ομάδες μια εκστρατεία διαφώτισης των πολιτών για τη μείωση της ρύπανσης και των σκουπιδιών. Η τάξη σας ανέλαβε να γράψει ένα κείμενο 5 παραγράφων, το οποίο θα απευθύνεται στους μεγαλύτερους συμπολίτες σας. Αφού πε¬ριγράψετε την κατάσταση, να προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρύπανσης και των σκουπιδιών στην πόλη σας.»

Πρόλογος Αγαπητοί μας συμπολίτες,
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί το περι¬βάλλον είναι το ίδιο μας το σπίτι, όπου ζούμε και ανα-πτυσσόμαστε. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε δυ¬στυχώς ότι υπάρχει αύξηση της ρύπανσης στο περιβάλ¬λον της πόλης στην οποία ζούμε. Ταυτόχρονα, η κατά¬σταση είναι το ίδιο άσχημη και σε ότι αφορά το θέμα των σκουπιδιών.

Κύριο Θέμα Η τάξη μας, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται από το Δήμο μας και τις διάφορες οικολογι¬κές ομάδες, ανέλαβε δράση προκειμένου να σας διαφω¬τίσει για το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και ταυτό¬χρονα να σας ευαισθητοποιήσει, ώστε να συμμετέχετε και εσείς δραστήρια στην επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων.

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση σχετικά με τη ρύ¬πανση του περιβάλλοντος στην περιοχή μας έχει γίνει δραματική και ανυπόφορη. Η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, η δημιουργία νέων εργοστασίων τα οποία λειτουργούν χωρίς αντιρρυπαντικά φίλτρα, καθώς και η λειτουργία ανεξέλεγκτων χωματερών, δημιουργούν μια ζοφερή πραγματικότητα που επιβαρύνει επικίνδυνα τη δημόσια υγεία.

Παρόμοια είναι και η κατάσταση και σε ό,τι έχει σχέ¬ση με τα σκουπίδια. Οι περισσότεροι από τους συμπολί¬τες μας δε σέβονται το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζού¬με και δεν πετούν τα σκουπίδια τους μέσα στους ειδι¬κούς κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί που τους καλοκαιρινούς μήνες δε σκέ¬φτονται τη δυσοσμία που προκαλούν τα σκουπίδια και αφήνουν τα σκουπίδια τους έξω από τους γεμάτους κά-δους, επειδή βαριούνται να τα μεταφέρουν λίγα μέτρα παρακάτω.

Επίλογος Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η προ¬στασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στα δικά μας χέρια και θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τη σωτηρία του. Η ευαισθητοποίησή μας σε θέματα περι¬βάλλοντος μπορεί να φέρει σωτήρια αποτελέσματα, μό¬νο αν είναι καθολική και συνειδητή.

«Στην πρόσφατη εκδρομή του σχολείου σας επισκεφτήκατε μια από τις ομορφότερες παραλίες του νομού ή της περιο¬χής σας και μείνατε έκπληκτοι από τον τεράστιο όγκο σκου¬πιδιών που «εγκατέλειψαν» εκεί οι διάφοροι επισκέπτες. Επιστρέφοντας στο σχολείο αποφασίσατε να στείλετε μια επιστολή στο Δήμαρχο της περιοχής διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που είδατε και απαιτώντας ταυτόχρονα να λάβει άμεσα μέτρα για την απομάκρυνση των σκουπιδιών. Στο τέλος της επιστολής να εκφράσετε την επιθυμία να βοη¬θήσετε εθελοντικά στο έργο αυτό.»

Πρόλογος Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Οι μαθητές της πρώτης τάξης του Γυμνασίου, αποφα¬σίσαμε να σας αποστείλουμε αυτή την επιστολή για να διαμαρτυρηθούμε για την άσχημη κατάσταση που επι¬κρατεί στην ομορφότερη παραλία της περιοχής μας. Θα θέλαμε μέσα από αυτή την επιστολή να σας εκθέσουμε τις προτάσεις μας για την επίλυση του προβλήματος.

Κύριο Θέμα Η εικόνα που παρουσιάζει η πιο ωραία παραλία του νομού μας είναι τραγική. Κατά μήκος της ακτής ήταν διασκορπισμένοι τόνοι σκουπίδια. Πολλά από αυτά επέπλεαν και στην επιφάνεια της θάλασσας. Θεωρούμε σίγουρο πως έχει γίνει μεγάλη καταστροφή και στο θα¬λάσσιο πλούτο της περιοχής.

Οι ρυπογόνες αυτές ου¬σίες είναι πιθανό να καταστρέψουν τους θαλάσσιους οργανισμούς. Κάνουμε λοιπόν παράκληση να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της καθαριότητας. Μάλιστα, μπορούμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Αρ¬χικά, θα πρέπει να καθαριστεί η ακτή από τα συνεργεία του Δήμου, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα ήταν επίσης σωστό να τοποθετηθούν πινακίδες σε διάφορα εμφανή σημεία της παραλίας, όπου θα αναγράφεται πως απαγορεύεται στους επισκέπτες να ρυπαίνουν την παραλία. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών θα μπορούσε ο Δήμος μας να τοποθετήσει φύλακες που θα επιτηρούν την παραλία.

Επίλογος Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπό¬θεση όλων μας. Γι' αυτό είμαστε πρόθυμοι να συμβάλ¬λουμε σ' αυτήν την προσπάθεια για τον καθαρισμό της ακτής. Όλοι οι μαθητές του σχολείου είμαστε στη διάθε¬ση των αρχών του Δήμου, για να προσφέρουμε εθελοντι¬κή εργασία.
Με σεβασμό,
Οι μαθητές της α' τάξης του Γυμνασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου