21.12.09

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

1. Να γραφεί η ίδια πτώση των ουσιαστικών στον άλλον αριθμό:

τῶν ἰδιωτῶν
τοῦ πλούτου
τῶν νεῶν
τοῖς πατριώταις
τον ἄρχοντα
τα τείχη
τοῦ ἰχθύος
τον πέλεκυν

2. Συμπληρώστε τον πίνακα:

ΟΝ.
ΓΕΝ.
ΔΟΤ. τῇ ἐλπίδι
ΑΙΤ.
ΚΛ.

ΟΝ. οἱ ποιμένες τα πυρά
ΓΕΝ.
ΔΟΤ. τοῖς υἱέσιν ταῖς γυναιξί
ΑΙΤ.
ΚΛ.


3. Εντοπίστε τα λάθη και διορθώστε:

α. τῶ αἰφνιδιῶ θάνατῳ
β. τοῖς βαθέσι ὑδασοις
γ. τοῦ ἐπιμελέος παιδός
δ. τῆς ἐνδόξου εἰσφορᾶς
ε. το σαφῆ σημεῖον
στ. οἱ μεγάλοι νῆσαι

4. Επιλέξτε το σωστό:

α. ὁ ταμίας (γενική πληθυντικού)
α. τῶν ταμιῶν β. τῶν ταμίων

β. ἡ γέφυρα (γενική ενικού):
α. τῆς γεφύρας β. τῆς γεφύρης

γ. ὁ δεσπότης (κλητική ενικού):
α. ὦ δεσπότη β. ὦ δέσποτα

δ. ὁ βουλευτής (αιτιατική πληθυντικού):
α. τους βουλευτές β. τους βουλευτάς

ε. το δῶρον (ονομαστική πληθυντικού):
α. τα δῶρα β. τα δώρα

στ. ἡ ὁδός (δοτική πληθυντικού):
α. τοῖς ὁδοῖς β. ταῖς ὁδοῖς

ζ. ἡ κρᾶσις (δοτική ενικού):
α. τῇ κράσῇ β. τῇ κράσει

η. ὁ βοῦς (γενική ενικού):
α. τοῦ βοός β. τοῦ βοέος

θ. ἡ δρῦς (γενική ενικού):
α. τῆς δρυός β. τῆς δρυώς

ι. ἡ κλῖμαξ (ονομαστική πληθυντικού):
α. αἱ κλίμακαι β. αἱ κλίμακες

5. Σωστό ή Λάθος; (διορθώστε τις λανθασμένες).

α. χάρις-ιδος: αιτιατική ενικού: την χάριν.

β. ὁ παῖς: κλητική ενικού ὦ παῖ.

γ. ὁ λύων: γενική ενικού τοῦ λύοντος.

δ. ἡ βαθμίς: αιτιατική πληθυντικού τας βαθμῖδας.

ε. ὁ γίγας: αιτιατική ενικού τον γίγαν.

στ. ὁ λιμήν: γενική ενικού τοῦ λιμῆνος.

ζ. ὁ κρατήρ:δοτική πληθυντικού τοῖς κρατήροις.

η. ὁ χειμών:κλητική πληθυντικού ὦ χειμῶνες.

θ. ὁ πατήρ: δοτική πληθυντικού τοῖς πατρᾶσι.

ι. το ἔθνος: ονομαστική πληθυντικού τα ἔθνει.

6. Συμπληρώστε τα κενά:

α. ἡ γυνή: αιτιατική ενικού ……………………. .
β. ὁ πρεσβευτής: ονομαστική πληθυντικού …………………….. .
γ. ὁ Ἂρης: δοτική ενικού …………………….. .
δ. το πῦρ: δοτική πληθυντικού ………………….. .
ε. ἡ ναῦς: γενική πληθυντικού ………………….. .
στ. το δόρυ: δοτική ενικού ………………………… .
ζ. ὁ μάρτυς: δοτική πληθυντικού …………………. .
η. ἡ χείρ: αιτιατική ενικού …………………………. .
θ. το οὖς: ονομαστική πληθυντικού ………………………. .
ι. το ὕδωρ: κλητική πληθυντικού ……………………… .

7. Συμπληρώστε τα κενά:

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
χρυσοῦς
ἀνδρεῖον
ἀθάνατον
ὑψηλή
γνήσιος
εὔνους
ἆκον
Σύνηθες
εὐδαίμων
βαθύς


8. Να γραφούν οι αντίστοιχοι τύποι στους άλλους βαθμούς:

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
κτῆμα βέβαιον
ἐλάχιστα ἀγαθά
μεγάλη ἀρχή
αἰσχίονες πράξεις

9. Να σχηματιστούν τα επιρρήματα των επιθέτων, στους τρεις βαθμούς:

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
σώφρονας
βραχέα
πολλά
χρήσιμοι
βελτίων


10. Σωστό ή Λάθος; (διορθώστε τα λανθασμένα).

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
πτωχός πτωχώτερος πτωχώτατος
νέος Νεώτερος νεώτατος
τίμιος Τιμιότερος τιμιότατος
ἔντιμος ἐντιμότερος ἐντιμότατος
εὐτυχής εὐτυχώτερος εὐτυχώτατος
λάλος Λαλίστερος λαλίστατος
παλαιός Παλιότερος παλιότατος

11. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου:

α. τῇ …………………… ἔλπίδι (καλλίων)
β. ταῖς …………………. ἐλπίσι (καλλίων)
γ. τῷ …………………… ἱππεῖ (θάττων)
δ. την …………………. δόξαν (μέγας)
ε. τῶν ………………….. ποιητῶν (ἔνδοξος)
στ. τῆς …………………. πατρίδος (ἡδύς)
ζ. τους …………………. πόδας (ὁξύς)
η. το ……………………. ἔργον (ἐμφανής ουδ. συγκριτικός)
θ. τα …………………… κτήματα (πολύς συγκριτικός)
ι. τῆς …………………… τύχης (χείρων)

12. Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί των επιθέτων/επιρρηματων.

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
ὀλίγιστος
πολύ
μᾶλλον
ἐχθρός
φίλος

13. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση:

- Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ ___________ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπῶς, συγκρ.).
- Τῶν ἀνδρῶν ___________ ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες (ἀνδρείως, υπερθ.).
- Ἀσεβῶς οἱ φαῦλοι πρὸς τοὺς γονέας ___________ δὲ καὶ περὶ τοὺς θεοὺς ἔχουσιν (ἀσεβῶς, υπερθ.).
- Ἀνδρῶν ἁπάντων ___________ Σωκράτης (δίκαιος, υπερθ.).
- Οὐδὲν κτῆμά ἐστι ___________ ἀρετῆς (σεμνόν, συγκρ.).
- Ἀκούειν καλῶς ___________ ἤ πλουτεῖν θέλε (μάλα, συγκρ.).
- Εἴης, ὦ παῖ, πατρὸς ___________ (εὐτυχής, συγκρ.).
- Κῦρος ἦν παῖς ___________ καὶ ___________ (φιλομαθής, ἐπιμελής, υπερθ.).
-Οὐδὲν ___________ ἐστι τῆς ἀνάγκης (πικρόν, συγκρ.).

14. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:

σοφ_τερος ἀνιαρ_τερος
δικαι_τερος χρησιμ _τερος
πτωχ_ τερος ἡσυχ_ τερος
ξηρ_ τερος ἀκινδυν_ τερος
δυνατ_ τερος βασιλικ_ τερος

15. Να γραφεί η αντωνυμία στο άλλο πρόσωπο από αυτό στο οποίο βρίσκεται.


οὐδέν
τούτων
ἡμῑν
Εγῶ
τινές
ἅτινες
σεαυτοῦ
οἷσπερ
τῷδε


16. Σχηματίστε τον παρατατικό των ρημάτων

Ενεστώτας Παρατατικός Ενεστώτας Παρατατικός
γράφω παραγράφω
βάλλω παραβάλλω
φεύγω ἐπιδιώκω
λαμβάνω ἀποπέμπω
κωλύω περιβάλλω
λέγω προλέγω
πίπτω προτρέχω
ὑπομένω ὁδεύω
εἰσβάλλω ἀγορεύω


17. Σχηματίστε το Μέλλοντα, τον Αόριστο, τον Παρακείμενο και τον Υπερσυντέλικο

Ενεστ. Μέλλ. Αόρ. Παρακ. Υπερσυντ.
παιδεύω
μηνύω
ἱδρύω
φυτεύω
στρατεύω
θύω
διώκω
πράττω
τάττω
βλάπτω
ἀναγκάζω
γυμνάζω
καταλύω
ἀπογράφω

18. Γράψτε τα απαρέμφατα των ρημάτων όπως στο παράδειγμα:

Ρήμα Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος
ἀγορεύω ἀγορεύειν ἀγορεύσειν ἀγορεῦσαι ἠγορευκέναι
ἄρχω
βουλεύω
διδάσκω
διώκω
θύω
καλύπτω
κελεύω


19. Σχηματίστε τη μετοχή και στα τρία γένη:

Ρήμα Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος
γράφω
λύω
πράττω
σκευάζω
πείθω


20. Να γραφούν οι χρόνοι των ρημάτων που ζητούνται:

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος
ἐργάζομαι
βάλλομαι
πέμπομαι
λέγομαι
κελεύομαι
ἂγομαι
φυλάττομαι
ἀγγέλομαι


21. Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους των ρημάτων που σας ζητούνται:

α. Ἐκείνοις μέν οὖν οὕτω ……………. (διάκειμαι, μτχ. ενεστ.) ὁ βίος οἰκτρός καί ὁ θάνατος εὐκτός. Οὗτοι δέ καί …………….. (ζῶ, μτχ ενεστώτα)καί …………….. (ἀποθνήσκω, μτχ β αορ.) ζηλωτοί παιδευθέντες μέν ἐν τοῑς τῶν προγόνων ἀγαθοῑς, ἄνδρες δέ ……………. (γίγνομαι, μτχ β αορ.) τήν τε ἐκείνων δόξαν ………………. (διασώζω, μτχ. αορίστου) καί τήν αὑτῶν ἀρετήν………………. (ἐπιδείκνυμι, μτχ. αορίστου). Πολλῶν μέν γάρ καί καλών αίτιοι …………….. (γίγνομαι, οριστ. παρακειμένου) τῇ ἑαυτῶν πατρίδι, ………………….. (ἐπανορθόω-ῶ, παρατατικός) δέ τά ὑφ΄ ἑτέρων δυστυχηθέντα, πόρρω δ' ἀπό τῆςτα αὑτῶν τόν πόλεμον ……………… (καθίστημι, οριστ. αορίστου).

β. Τί γάρ ἄν τοῡτον αὐτόν ………………. (οἴομαι, β΄ πληθ. ενεστ.) ποιεῑν λυθέντων τῶν νόμων, ὅς …………… (εἰμί, μτχ. ενεστώτα, γενική ενικού) κυρίων τοιοῡτός ἐστιν; Ἐπειδή τοίνυν οἱ νόμοι μετά τούς θεούς …………………. (ὁμολογῶ, γ’ πληθ. ενεστ.) σῴζειν τήν πόλιν, δεῑ πάντας ὑμας τον αὐτόν τρόπον, ὥσπερ ἄν εἰ καθῆσθε ἐράνου πληρωταί, τόν μέν πειθόμε¬νον τούτοις ὡς ……………. (φέρω, αιτ. ενικού, μτχ. ενεστ.) τήν τῆς σωτηρίας φοράν πλήρη τῇ πατρίδι (τιμῶ, απρμφ ενεστ.) καί ………………. (ἐπαινῶ, απρμφ. ενεστ.), τόν δ' ἀπειθούντα ……………… (κολάζω, απρμφ. ενεστ.).

γ. Ἀλλά και μετά πλείονος ἀσφαλείας ………………….. (πολιτεύομαι, απρμφ. ενεστ) ……………….. (δίδωμι, β’ πληθ., οριστ. παρακειμένου) τούτοις ἤ τοῑς ὑπέρ ὑμῶν λέγουσιν. Καίτοι …………………. (θεάομαι - ῶμαι, β’ πληθ. προστακτ. αορ.) ὅσας συμφοράς παρασκευάζει το τῶν τοιούτων …………….. (ἐθέλω, απρμφ. ενεστ.) ………………….. (ἀκροάομαι-ῶμαι, απρμφ. ενεστ). Λέξω δ’ ἒργα ἅ πάντες ……………….. (οἶδα, β΄πληθ., μέλλοντα).


22. Να γραφεί ο β’ αόριστος των ρημάτων:

• βαίνω: ἄγομαι:
• γιγνώσκω: ἕπομαι:
• ἔρχομαι: λείπομαι:
• ἔχω: λαμβάνομαι:
• πάσχω: πυνθάνομαι:
• τίθημι: φύομαι:
• τυγχάνω: ὑπισχνοῦμαι:

23. Να γραφεί το β’ ενικό ευκτικής και προστακτικής των ρημάτων:

Ευκτική Προστακτική
ποιῶ
τιμῶ
δηλῶ
ζῶ
χρῶμαι
δέομαι
πεινῶ
πλέω


24. Να γράφει ό,τι ζητείται:

• ζητέω-ῶ: προστακτική ενεστώτα, β΄ενικό και πληθυντικό.
• ἀξιόω-ῶ: απαρέμφατο και στις δυο φωνές.
• ἡγοῦμαι: γ’ ενικό ευκτικής και στις δυο φωνές.
• κινέομαι-οῦμαι: να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και στις δυο φωνές.
• πειράομαι-ῶμαι: να γραφεί το β’ και γ’ ενικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις.
• τελευτάω-ῶ: να γραφεί το απαρέμφατο και η μετοχή στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.

25. Συμπληρώστε τον πίνακα:

Οριστική Υποτακτ. Ευκτική Προστακτ. Απρμφ. Μτχ.
ἀντιτίθηση
συνέθηκας
διαιῆται
συνδοῖην
διίστασο
ἀφῆκες
φαμέν
ἂπιτε


26. Να γράψετε ό,τι σας ζητείται

 ᾑσθόμην : β΄ ενικό οριστικής
 ἔλιπον: απαρέμφατο
 ἐλαβόμην: β΄ πληθ. ευκτικής
 ἐπυθόμην: γ΄ πληθ. προστακτικής
 ἔπαθον: β΄ ενικό και πληθ. προστακτικής
 εἶπον: α΄ ενικό και πληθ. ευκτικής
 εἰδόμην: απαρέμφατο


27. Συμπληρώστε το σωστό τύπο ρήματος.

 Συ .......................... (κεκάλυμμαι, οριστική).
 Ὑμεῑς ....................... (βεβίασμαι , μτχ παρακειμένου).
 Το ὓδωρ ........................ (μεμίασμαι, υπερσυντ.)
 Ὁ παίς ...................... ( κέκρυμμαι, ευκτική).
 Ἐὰν ..................... ἡ πόλις (ηὒξημμαι, υποτακτική παρακειμ.).
 Ὁ λόγος ......................... (ἤγγελμαι, υπερσυντ.).
 Οὗτοι ............................. (κεκήρυγμαι, προστακτική παρακειμ.).
Ἡμεῑς ........................... (γεγέλασμαι, υπερσυντ

28. Αντιστοιχίστε:

• πέμψαντες 1. γ΄ πληθ. οριστ. παρατατικού
• περιαιρεῑν, 2. γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα
• ἐκέλευσαν 3. ονομ. πληθ. μετοχής ενεστώτα
• λέγοντες 4. αιτιατ. πληθ. μετοχής ενεστώτα
• πιστεύσειαν 5. απαρέμφατο ενεστώτα
• γενέσθαι 6. γ’ πληθ. οριστικής παρατατικού
• ἒφασαν 7. απαρέμφατο αορ. μέση φωνή
• φθονοῡντας 8. γ’ πληθ. οριστικής αορίστου
• προσπίπτοι 9. γ’ πληθ. ευκτικής ενεστώτα


29. Επιλέξτε το σωστό:


1. γ’ ενικό οριστικής παρακειμένου του λύω.
α. λέλυκε β. λέλυκαι

2. β’ ενικό προστακτικής του εἰμί:
α. ἲσθι β. ἲστι

3. α’ πληθ. ευκτικής μέλλοντα του λύομαι.
α. λύοιμι β. λυοίμην

4. β’ ενικό προστακτικής αορίστου του λύομαι.
α. λῦσον β. λῦσαι

5. β’ πληθ. ευκτικής παρακειμένου του λύομαι.
α. λελυκώς εἲητε β. λελυκότες εἶτε

6. απαρέμφατο του ἔβαλον.
α. βαλεῖν β. βάλειν

7. β’ πληθ. προστακτικής του ἐβαλόμην.
α. βάλεσθε β. βαλέσθε

8. α’ ενικό ευκτικής του τιμάω-ῶ.
α. τιμῶμι β. τιμοίην

9. γ΄ πληθ. προστακτικής του ποιέω-ῶ.
α. ποιείντων β. ποιούντων

10. β΄ πληθ. ευκτικής του χρῶμαι.
α. χροίσθε β. χρῶσθε

11. γ΄ενικό προστακτικής του δέομαι.
α. δείτω β. δείσθω

12. απαρέμφατο του πλέω.
α. πλεῖν β. πλέειν

13. β΄ πληθ. οριστικής β αορίστου του ἵσταμαι.
α. ἔστητε β. ἐστῆσθε

14. β΄ενικό προστακτικής του τίθημι.
α. τίθει β. τίθε

15. γ΄πληθ. προστακτικής του ἔγνων.
α. γνώντων β. γνόντων

16. απαρέμφατο του φημί.
α. φάναι β. φῆναι

17. α΄πληθ. οριστικής ενεστώτα του οἶδα.
α. ἲσμεν β. οἴδαμεν

18. απαρέμφατο του οἶδα.
α. εἰδέναι β. εἰδεῖν

19. απαρέμφατο του εἶμι.
α. ἰέναι β. εἰέναι

20. β΄ενικό παρατατικού του φημί.
α. ἔφης β. ἔφησθα30. Να αντικαταστήσετε χρονικά τους τύπους που σας δίδονται:
Ὑπάρχει, εἶναι, ἒχοντα διδάσκει,κτώμεθα, δεόμενοι, τυγχάνομεν, ἀμελοῡντες λελήθασι, φρονεῑν, πράττειν οἲεται, ἐπίστασθε, τῶν κατηγορηθέντων, μέμνηται, ἀποψηφίσασθαι, ὠμόσατε, δικάσειν, ἀπήχθην, ὑπολείπεται.

31. Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων.
Ὲδοξεν, συγγενέσθαι (β΄ενικό), δύναιτο, παῡσαι (γ΄πληθ.), ἒπεμψε, οἶδα (γ ενικό) φοβηθέντες (γ πληθ.), βουλόμενοι (γ΄ενικό), παθεῖν (β΄πληθ), ἀκούσας(β ενικό).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου