16.8.09

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΧΙ-ΧV

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Populus Romanus cIadem Cannensem pavidus audϊvit. In agro FaIerno Hannibal ex insidiis Fabiί Maximi se expedϊvit. Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthagi¬nienses eum ίη Africam revocaverunt.
Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parνula, ad complexum patris cucurrit. Pater fιlίae osculum dedit sed animadvertit eam esse tristiculam. « Quid est» inquit « mea Tertia? Cur tristis es? Quid tibi accidit?» « Μί pater» respondit illa « Persa periit».
Sic Iiberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. Quia ίllθ metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potui.
Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audϊre cupϊvit. Respondit ille se esse Orcum.
Locis frigidissimis pelles solum habent et ίη fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur.


Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστούν όλα τα αποσπάσματα.
Μονάδες 40

2. cladem, annos, vesperum, patris, pelles: να γραφούν η γενική και αφαιρετική ενικού, ονομαστική και γενική πληθυντικού.
10 μον.

3. domum, effigiei: να κλιθούν στους δύο αριθμούς
6 μον
4. liberales: να γραφούν και στα τρία γένη η ονομαστική και αφαιρετική ενικού – ονομαστική και γενική πληθυντικού.
3 μον.
5. eius, quae, ille: να κλιθούν στον άλλον αριθμό, στο γένος που βρίσκονται.
6 μον.
6. audivit, rediit, vicerat, potui, habent: να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων.
5 μον.
7. dederunt, concepit: να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων.
10 μον.
8. lavantur, potui: να κλιθεί ο ενεστώτας και ο παρατατικός των ρημάτων, στη φωνή που βρίσκονται.
12 μον

Γ. 1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι:
• cladem:
• pavidus:
• domum:
• filiae:
• exercitus:
• audire:
• Locis:
• effigiei:
8 μον.Καλή Επιτυχία!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου