16.8.09

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ 1 – 10

v Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet.

v Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus.

v «Hostes adνentare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant.. Vim hostium caνere debetis; hostes enim de collibus adνo­lare solent et caedem militum perpetrare possunt».

v Marιtus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit. et cultro se ipsam interficit . Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat.

v Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos feroces contundet, mores eis imponet et moenia con­det. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius, regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam. muniet.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω κείμενα.

40 μον.

Β. Να απαντήσετε στις παρακάτω γραμματικές ασκήσεις:

 1. corpora, mente, civitas, militum, ministri: να γραφεί η ονομαστική και γενική ενικού και να δηλωθεί ποιας κλίσης είναι το καθένα.

5 μον.

 1. oram, vim, lege, dolore, moenia: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις στους δύο αριθμούς.

5 μον.

 1. caedem, pater: να κλιθεί στους δύο αριθμούς.

6 μον.

 1. quae, ipsam: να γραφεί η γενική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού αριθμού, στα τρία γένη.

4 μον.

 1. ingens, mango, feroces: να γραφούν τα επιρρήματα των επιθέτων στους τρεις βαθμούς.

3 μον.

 1. α. habent, possunt, geret, solent, feres, interficit: να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι και να δηλωθεί σε ποια συζυγία ανήκουν τα ρήματα.

6 μον.

β. comparat, punire, extrahit: να γραφούν τα απαρέμφατα των ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται.

5 μον.

 1. α. transferet: να κλιθεί ο μέλλοντας του ρήματος στη φωνή που βρίσκεται.

5 μον.

β. solent: να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές του ρήματος, στη φωνή που βρίσκεται.

γ. possumus: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

5 μον.

Γ. Να απαντήσετε στις παρακάτω συντακτικές ασκήσεις:

 1. forma, sine mente, esse (possumus), se (ipsam), maestam: να αναγνωριστούν συντακτικά.

5 μον.

 1. Legum deniquepossumus: να μετατραπούν οι προτάσεις στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από την φράση “Cicero dixit”.

6 μον.

 1. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt: να γίνει η σύνταξη παθητική.

2 μον.

 1. Leges civitates continent: να μεταφερθεί η πρόταση στον άλλον αριθμό.

2 μον.

Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου