16.8.09

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΤΕΛΙΚΟ)

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor) ad Caesarem referuntur; magnus numerus hostium capitur atque interficitur; reliqui ex fuga in civitates discedunt. Postero die ad Caesarem legati mittuntur. Caesar iubet arma tradi ac principes produci.
.........................................................................................................
Magnus timor exercitum occupavit ex vocibus Gallorum ac mercatorum, qui Germanos ingenti magnitudine corporum et incredibili virtute esse praedicabant. Alius alia de causa discedere cupiebat. Nonnulli pudore adducti remanebant. Hi neque vultum fingere neque lacrimas tenere poterant; abditi in tabernaculis aut suum fatum querebantur aut cum familiaribus suis commune periculum miserabantur.
Μονάδες 40

Β. Παρατηρήσεις

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω συνεκφορές:
magna caedes : γενική πληθυντικού αριθµού
signa militaria : αιτιατική ενικού αριθµού
postero die : αφαιρετική πληθυντικού αριθµού
incredibili virtute : ονοµαστική ενικού αριθµού
Μονάδες 8

β. Να γράψετε τη γενική πληθυντικού αριθµού των παρακάτω τύπων: princeps, fuga, numerus, timor, vultum.
Μονάδες 2,5

γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω αντωνυµίες:
qui : αιτιατική πληθυντικού αριθµού του αρσενικού και ουδέτερου γένους.
hi : αιτιατική ενικού αριθµού του θηλυκού και ουδέτερου γένους.
Μονάδες 2

2α. referuntur: να γράψετε τα τρία πρόσωπα του ενικού αριθµού στην οριστική του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής.
Μονάδες 1,5

β. capitur: να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του ρήµατος στην οριστική όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής.
Μονάδες 3

γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους:
iubet: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής.
tradi: απαρέµφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής.
produci: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα µέσης φωνής.
esse: α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντελίκου.
remanebant: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου.
poterant: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και του υπερσυντελίκου.
miserabantur: ονοµαστική ενικού του αρσενικού γένους της µετοχής του ενεστώτα.
Μονάδες 8
3α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται η συντακτική λειτουργία της κάθε λέξης.
princeps: είναι ................ στο ................
numerus: είναι ................ στο ................
arma: είναι ................ στο ................
lacrimas: είναι ................ στο ................
suis: είναι ................ στο ................
Μονάδες 10
β. Postero die ad Caesarem legati mittuntur.
Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους της παραπάνω πρότασης.
Μονάδες 2,5

4α. Dux Arvernorum vivus in fuga a Romanis comprehenditur:
Να µετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
Μονάδες 8
β. Magnus timor exercitum occupavit.
Να µετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεµφατική µε εξάρτηση από τη φράση: Caesar dicit...
Μονάδες 4,5


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου