16.8.09

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ

POSSUM

Αρχικοί Χρόνοι: possum, potui, - , posse

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΚΜ

ΥΠΕΡΣ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

possum

potes

potest

possumus

potestis

possunt

poteram

poteras

poterat

poteramus

poteratis

poterant

potero

poteris

poterit

poterimus

poteritis

poterunt

potui

potuisti

potuit

potuimus

potuistis

potuerunt-potuere

potueram

potueras

potuerat

potueramus

potueratis

potuerant

potuero

potueris

potuerit

potuerimus

potueritis

potuerint

ΑΠΡΜΦ

posse

-

-

potuisse

-

-

ΜΤΧ

potens-potentis

Χρησιμεύει μόνο ως επίθετο (=δυνατός-η-ο)

-

-

-

-

-

EO

Αρχικοί Χρόνοι: eo, i(v)i, itum, ire

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΚΜ.

ΥΠΕΡΣ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

eo

is

it

imus

itis

eunt

ibam

ibas

ibat

ibamus

ibatis

ibant

ibo

ibis

ibit

ibimus

ibitis

ibunt

ii (ivi)

isti

iit

iimus

istis

ierunt-ere

ieram

ieras

ierat

ieramus

ieratis

ierant

iero

ieris

ierit

ierimus

ieritis

ierint

ΑΠΡΜΦ

ire

-

iturum,am,um/ ituros,as,a esse

isse

-

-

ΜΤΧ

iens-euntis

-

iturus,a,um

-

-

-

FIO

Αρχικοί χρόνοι: fio, factus sum, fieri

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΚΜ.

ΥΠΕΡΣ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

fio

fis

fit

fimus

fitis

fiunt

fiebam

fiebas

fiebat

fiebamus

fiebatis

fiebant

fiam

fies

fiet

fiemus

fietis

fient

factus sum

(a,um) es

est

facti sumus

(ae,a) estis

sunt

factus eram

(a,um) eras

erat

facti eramus

(ae,a) eratis

erant

factus ero

(a,um) eris

erit

facti erimus

(ae,a) eritis

erunt

ΑΠΡΜΦ

fieri

-

factum iri

factum,am,um/factos,as,a esse

-

factum,am,um/factos,as,a fore

ΜΤΧ

-

-

-

factus,a,um

-

-

FERO

Αρχικοί χρόνοι: fero,tuli, latum, ferre

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΚΜ.

ΥΠΕΡΣ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

fero

fers

fert

ferimus

fertis

ferunt

ferebam

ferebas

ferebat

ferebamus

ferebatis

ferebant

feram

feres

feret

feremus

feretis

ferent

tuli

tulisti

tulit

tulimus

tulistis

tulerunt

tuleram

tuleras

tulerat

tuleramus

tuleratis

tulerant

tulero

tuleris

tulerit

tulerimus

tuleritis

tulerint

ΑΠΡΜΦ

ferre

-

laturum,am,um/laturos,as,a esse

tulisse

-

-

ΜΤΧ

ferens-entis

-

laturus,a,um

-

-

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΚΜ.

ΥΠΕΡΣ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

feror

ferris

fertur

ferimur

ferimini

feruntur

ferebar

ferebaris

ferebatur

ferebamur

ferebamini

ferebantur

ferar

fereris

feretur

feremur

feremini

ferentur

latus sum

(a,um) es

est

lati sumus

(ae,a) estis

sunt

latus eram

(a,um) eras

erat

lati eramus

(ae,a) eratis

erant

latus ero

(a,um) eris

erit

lati erimus

(ae,a) eritis

erunt

ΑΠΡΜΦ

ferre

-

laturum,am,um/laturos,as,a esse

tulisse

-

-

ΜΤΧ

ferens-entis

-

laturus,a,um

-

-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου