16.8.09

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΡΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ

Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ

Χ

Ρ

Ο

Ν

Ο

Ι

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛΛΟΝΤ.

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΥΠΕΡΣΥΝΤ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

amo

amabam

amabo

amavi

amaveram

amavero

amas

amabas

amabis

amavisti

amaveras

amaveris

amat

amabat

amabit

amavit

amaverat

amaverit

amamus

amabamus

amabimus

amavimus

amaveramus

amaverimus

amatis

amabatis

amabitis

amavistis

amaveratis

amaveritis

amant

amabant

amabunt

amaverunt/ere

amaverant

amaverint

Α

Π

Α

Ρ

Ε

Μ

Φ

amare

-

amaturum am,um/

amaturos as,a

esse

amavisse

-

-

Μ

Ε

Τ

Ο

Χ

Ε

Σ

amans

amantis

-

amaturus,a,um

-

-

-

Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ

Χ

Ρ

Ο

Ν

Ο

Ι

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΥΠΕΡΣΥΝΤ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

deleo

delebam

delebo

delevi

deleveram

delevero

deleas

delebas

delebis

delevisti

deleveras

deleveris

deleat

delebat

delebit

delevit

deleverat

deleverit

deleamus

delebamus

delebimus

delevimus

deleveramus

deleverimus

deleatis

delebatis

delebitis

delevistis

deleveratis

deleveritis

deleant

delebant

delebunt

deleverunt/ere

deleverant

deleverint

Α

Π

Α

Ρ

Ε

Μ

Φ

delere

-

deleturum am,um/deleturos,

as,a esse

delevisse

-

-

Μ

Ε

Τ

Ο

Χ

Ε

Σ

delens

-

deleturus,a,um

-

-

-

Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ

Χ

Ρ

Ο

Ν

Ο

Ι

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΥΠΕΡΣΥΝΤ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

lego

legabam

legam

legi

legeram

legero

legis

legebas

leges

legisti

legeras

legeris

legit

legebat

leget

legit

legerat

legerity

legimus

legabemus

legemus

legimus

legeramus

legerimus

legitis

legebatis

legetis

legistis

legeratis

legeritis

legunt

legebant

legent

legerunt/ere

legerant

legerint

Α

Π

Α

Ρ

Ε

Μ

Φ

legere

-

lecturum,am,

um/lecturos,

as,a esse

legisse

-

-

Μ

Ε

Τ

Ο

Χ

Ε

Σ

legens

-

lecturus,a,um

-

-

-

Δ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ

Χ

Ρ

Ο

Ν

Ο

Ι

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΥΠΕΡΣΥΝΤ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

audio

audiebam

audiam

audivi

audiveram

audivero

audis

audiebas

audies

audivisti

audiveras

audiveris

audit

audiebat

audiet

audivit

audiverat

audiverit

audimus

audiebamus

audiemus

audivimus

audiveramus

audiverimus

auditis

audiebatis

audietis

audivistis

audiveratis

audiveritis

audiunt

audiebant

audient

audiverunt/ere

audiverant

audiverint

Α

Π

Α

Ρ

Ε

Μ

Φ

audire

-

auditurum,

am,um/au-

dituros,as,a

esse

audivisse

-

-

Μ

Ε

Τ

Ο

Χ

Ε

Σ

audiens

-

auditurus,a

um

-

-

-

ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ

Τα αποθετικά ρήματα κλίνονται κατά τη μέση φωνή, μα δανείζονται τύπους από την ενεργητική φωνή. Συγκεκριμένα δανείζονται:

  1. μετοχή ενεστώτα.
  2. μετοχή μέλλοντα
  3. απαρέμφατο μέλλοντα
  4. υποτακτική μέλλοντα
  5. σουπίνο
  6. γερούνδιο

κλίση αποθετικού α΄ συζυγίας : conor-conatus sum-conari

Χ

Ρ

Ο

Ν

Ο

Ι

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΥΠΕΡΣΥΝΤ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

conor

conabar

conabor

conatus,

a,um sum

conatus

a,um eram

conatus

a, um ero

conaris

conabaris

conaberis

es

eras

eris

conatur

conabatur

conabitur

est

erat

erit

conamur

conabamur

conabimur

conati

ae, a sumus

conati

ae, a eramus

conati

ae,a erimus

conamini

conabamini

conabimini

estis

eratis

eritis

conantur

conabantur

conabuntur

sunt

erant

erunt

Α

Π

Α

Ρ

conari

-

conaturum

um,am/conaturos,

a, um esse

(από την Ε.Φ.)

conatum,am

um/conatos,

as,a esse

-

conatum,am

um/conatos,

as,a fore

Μ

ΤΧ

conans (από την Ε.Φ.)

conaturus,a,um

(από την Ε.Φ.)

conatus,a,um

-

-

Χ

Ρ

Ο

Ν

Ο

Ι

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΥΠΕΡΣΥΝΤ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

amor

amabar

amabor

amatus,a,um

sum

amatus,a,um

eram

amatus,a,um

ero

amaris

amabaris

amaberis

es

eras

eris

amatur

amabatur

amabitur

est

erat

erit

amamur

amabamur

amabimur

amati,ae,a

sumus

amati,ae,a

eramus

amati,ae,a

erimus

amamini

amabamini

amabimini

estis

eratis

eritis

amantur

amabantur

amabuntur

sunt

erant

erunt

Α

Π

Α

Ρ

amari

-

amatum iri

amatum,am,

um/amatos,as

a esse

amatum,am,

um/amatos,as

a fore

-

Μ

Ε

Τ

-

-

-

amatus,a,um

-

-

ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ

Χ

Ρ

Ο

Ν

Ο

Ι

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΥΠΕΡΣΥΝΤ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

deleor

delebar

delebor

deletus,

a,um sum

deletus,

a,um eram

deletus,

a,um ero

deleris

delebaris

deleberis

es

eras

eris

deletur

delebatur

delebitur

est

erat

erit

delemur

delebamur

delebimur

deleti,

ae,a sumus

deleti,

ae,a eramus

deleti,

ae,a erimus

delemini

delebamini

delebimini

estis

eratis

eritis

delentur

delebantur

delebuntur

sunt

erant

erunt

Α

Π

Α

Ρ

deleri

-

deletum iri

deletum,

am,um/deletos,

as,a esse

-

deletum,am

,um/deletos,as,a fore

Μ

Ε

Τ

-

-

-

deletus,a,um

-

-

Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ

Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ

Χ

Ρ

Ο

Ν

Ο

Ι

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΥΠΕΡΣΥΝΤ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

legor

lebebar

legar

lectus,a,um

sum

lectus,a,um

eram

lectus,a,um

ero

legeris

legabaris

legeris

es

eras

eris

legitur

legebatur

legetur

est

erat

erit

legimur

legebamur

legemur

lecti,ae,a sumus

lecti,ae,a eramus

lecti,ae,a erimus

legimini

legebamini

legemini

estis

eratis

eritis

leguntur

legebantur

legentur

sunt

erant

erunt

Α

Π

Α

Ρ

legi

-

lectum iri

lectum,am,

um/lectos,as,a esse

-

lectum,am,

um/lectos,as,a

fore

Μ

Ε

Τ

-

-

-

lectus,a,um

-

-

Χ

Ρ

Ο

Ν

Ο

Ι

ΕΝΕΣΤ.

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛΛ.

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΥΠΕΡΣΥΝΤ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ

audior

audiebar

audiar

auditus,a,um sum

auditus,a,um eram

auditus,a,um ero

audiris

audiebaris

audieris

es

eras

eris

auditur

audiebatur

audietur

est

erat

erit

audimur

audiebamur

audiemur

auditi,ae,a sumus

auditi,ae,a eramus

auditi,ae,a erimus

audimini

audiebamini

audiemini

estis

eratis

eritis

audiuntur

audiebantur

audientur

sunt

erant

erunt

Α

Π

Α

Ρ

audiri

-

auditum iri

auditum,am,

um/auditos,as,a esse

-

auditum,am,

um/auditos,as,a fore

Μ

Ε

Τ

-

-

-

auditus,a,um

-

-

Δ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου