16.8.09

-->
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦ 1-5
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
1.habeo. urgeo, respondeo, video: να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι.
2.stupet: να γίνει χρονική αντικατάσταση.
delet: να κλιθεί ο παρακείμενος.
3. Διαγράψτε το λάθος.
marinam: αντικείμενο στο urget/επιθετικός προσδιορισμός στο belua.
calceis: αφαιρετική οργάνου/ποιητικού αιτίου.
forma: αφαιρετική της αιτίας/οργάνου.
4. Να μεταφερθεί η πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση το Oraculum incolis respondet.
-Regia hostia deo placet.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
1. pulchri: να γραφούν τα τρία γένη του επιθέτου και να γραφεί η αιτιατική στα τρία γένη, στους δυο αριθμούς.
2. Διαγράψτε το λάθος.
clarus: επίθετο/ουσιαστικό της β΄ κλίσης.
habebat: παρακείμενος habuerit/habuit.
puer: δοτική ενικού pueri/puero.
vir: ονομαστική πληθυντικού vires/viri.
3. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.
4. Να γίνει πλάγιος λόγος με εξάρτηση Silius dicit.
-Monumentum pro templo habebat.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
1. Σημειώστε αν οι προτάσεις είναι λανθασμένες ή ορθές.
civitate: αιτιατική πληθυντικού σε -es και -is.
ministri: είναι θηλυκού γένους ουσιαστικό.
iudices: αιτιατική ενικού σε –am.
liberi: είναι τύπος του δευτερόκλιτου επιθέτου liber, libera, liberum.
fons: είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους στον ενικό αριθμό.

possumus: η οριστική του μέλλοντα είναι possem.
stat: είναι πρώτης συζυγίας ρήμα με απαρέμφατο ενεστώτα stare.
sumus : ο παρακείμενος είναι fueram.

boni : ο συγκριτικός του επιθέτου είναι maior, -ius.
libenter : ο υπερθετικός του επιρρήματος είναι libentissime.

2. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
In ea civitate boni viri libenter leges servant.
3. Να γίνει μετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο, με εξάρτηση το ρήμα που δίνεται στην παρένθεση.
- Sic civitas sine lege non stat ( Cicero putat ):
- Mens et animus et consilium civitatis posita est in legibus ( Cicero dixit ):


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

1. Σημειώστε αν οι προτάσεις είναι λανθασμένες ή ορθές.
frumenti: είναι ουσιαστικό ουδετέρου γένους της τρίτης κλίσης.
legiones: αιτιατική ενικού σε –em.
Nerviis: αρσενικό, δεύτερης κλίσης, μόνο ενικό αριθμό.
castra: ετερόσημο ουσιαστικό, ουδέτερο, δεύτερης κλίσης.
verbis: γενική πληθυντικού σε –ium, γιατί είναι ισοσύλλαβο.
collibus: γενική ενικού σε –i και αφαιρετική ενικού σε –e.
vim: ονομαστική πληθυντικού αριθμού viri.

quibus: αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος quam.
his: τύπος της αντωνυμίας hic,hae,hoc.
multis: δευτερόκλιτο επίθετο.
omnes: αφαιρετική ενικού σε –ι και ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου σε –ia.
eos: δοτική πληθυντικού στο αρσενικό eis, iis, is.

remanere: απαρέμφατο παρακειμένου remansisse.
iubet: τρίτης συζυγίας ρήμα, με μέλλοντα οριστικής iubebo.
admonet: σουπίνο admonitum.
solent: μετοχή μέλλοντα soliturus, γιατί είναι αποθετικό.
possunt: παρακείμενος potueram.
2. Διαγράψτε το λάθος.
propter inipiam: εμπρόθετος αιτίας / τρόπου.
hiemare: τελικό / ειδικό απαρέμφατο.
legatos: αντικείμενο / υποκείμενο importare.
nostril: γενική κτητική / επιθετικός.
vim: αντικείμενο debetis / cavere.
militum: γενική αντικειμενική / υποκειμενική στο caedem.
3. Να γίνει παθητική η σύνταξη του απαρεμφάτου.
Legatos omnes frumentum in castra importare iubet.
4. Να γίνει πλάγιος λόγος με εξάρτηση Caesar dicit militibus.
Hostes adventare audio:
Vim hostium cavere debetis:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

1. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες ή ορθές.
natus: μετοχή του αποθετικού ρήματος nascor, natus sum, nasci.
omnes: γενική πληθυντικού αρσενικού γένους σε –um.
transit: ρήμα τέταρτης συζυγίας με παρακείμενο transii.
seiungunt: τρίτο ενικό μέλλοντα seiunget.
populus: αρσενικό ουσιαστικό, β΄ κλίσης.
agro: ονομαστική πληθυντικού agria.
componere: μετοχή μέλλοντα compositurus.
elephantis: κλίνεται κατά την β΄ και γ΄ κλίση.
gentes: αφαιρετική ενικού σε –i.
insidiis: ουσιαστικό μόνο πληθυντικού αριθμού.
dimicavit: συντελεσμένος μέλλοντας dimicaveram.
2. Να διορθώσετε συντακτικά τις προτάσεις.
gentes: κατηγορούμενο στο superavit.
cum elephantis: εμπρόθετος τρόπου.
Ubi in Italia fuit: δευτερεύουσα παραβολική πρόταση.
pavidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του ποσού.
se: υποκείμενο στο expedivit.
in Africa: εμπρόθετος προσδιορισμός από τόπου κίνηση.
3. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον πλάγιο λόγο.
Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. (Aliquis nuntiat)
Pοpulus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. (Aliquis nuntiat)
4. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
Hannibal, dux Carthaginiensis, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit:
Carthaginienses eum in Africam revocaverunt :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
1. Να επιλέξετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι εσφαλμένες ή ορθές.
legatus: αρσενικό τρίτης κλίσης, αφαιρετική ενικού –e.
adversus: δευτερόκλιτο επίθετο.
nocte: τριτόκλιτο επίθετο, γενική ενικού noctiis.
monstrum: δευτερόκλιτο ουσιαστικό.
terror: τριτόκλιτο ουσιαστικό, γενική ενικού terroris.
militum: δοτική πληθυντικού militibus.
motibus: ουσιαστικό πέμπτης κλίσης, ονομαστική πληθυντικού motes.
alacrem: επίθετο alacer, alacere, alacre.

defecerat: παρακείμενος defeci.
invaserat: μέλλοντας invadebo.
misit: σουπίνο mitum.
vicerat: τρίτο ενικό μέλλοντα vincet.
potuit: υπερσυντέλικος potuero.
2. Να μεταφερθούν οι κλιτοί τύποι των παρακάτω προτάσεων στον άλλον αριθμό.
Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarium vincere potuit.
Eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit.
3. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
…eoque modo S. Gallus exercitum alacrem in pugnam misit.
Sic liberals artes Galli adytum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

1. Επιλέξτε το σωστό.
confugit: ενεστώτας/παρακείμενος.
dederat: του do/dedo.
apparuit: σουπίνο appartum/apparitum.
apparuit: απαρέμφατο ενεστώτα apparire/apparere.
capitis : αιτιατική ενικού caput/capitem.
res : ουσιαστικό πέμπτης/τέταρτης κλίσης.
dies: μόνο ενικό/και τους δύο αριθμούς σε όλες τις πτώσεις.
somno: γενική ενικού somni/somnius.
homine: δοτική ενικού hominibus/homini.
servos : ονομαστική πληθυντικού servew/servi.
supplicio: ουσιαστικό ουδετερο/θηλυκό γένος.

fuerat: απαρέμφατο ενεστώτα esse/fuisse.
confugit: σουπίνο confusum/confugitum.
venire: ενεστώτας τρίτο πληθυντικό veniunt/venierunt.
aspexit : μέλλοντας aspiciam/aspiciebo.
adfecit: σουπίνο adfictum/adfectum.
2. Να διορθώσετε τις προτάσεις.
Parmensis: επιθετικός προσδιορισμός στο Cassius.
animum: έμμεσο αντικείμενο του dederat.
hominem: αντικείμενο στο venire.
facie: αφαιρετική του οργάνου.
mortui: γενική αντικειμενική στο effigiei.
somnii: δοτική αντικειμενική στο fidem.
capitis: γενική αντικειμενική στο supplicio adfecit.
3. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit.
Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit.
Cassius iterum se somno dedit. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

1. Να επιλέξετε το σωστό.
omnis: γενική πληθυντικού omium/omnum.
consistit: μέλλοντας consistebam/consistam.
lacte: ονομαστική πληθυντικού lactia/lactes.
locis: δοτική ενικού loco/loci.
pelles: ουσιαστικό τρίτης/δεύτερης κλίσης.
lavantur: σουπίνο lavatum/lautum.
civitas: αιτιατική ενικού civitatam/civitatem.
effeminantur: μέλλοντας παθητικής effeninabar/ effeminabor.
proeliantur: απαρέμφατο παρακειμένου μέση φωνή proeliaturum esse/proeliatum esse.
equis: ονομαστική ενικού eques/equis.
2. Να απαντήσετε τι είναι οι παρακάτω όροι συντακτικά.
in venationibus:
cadeo:
pelles:
necis:
proeliis:
a mercatoribus:
re:
3. Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις στον πλάγιο λόγο, εξάρτηση Aliquis tradit.
Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur.
Ephippiorum usus res turpis et iners habetur.
Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt.
4. Να γίνει η σύνταξη ενεργητική.
Lacte, caseo, et carne nutriuntur.
Germani in fluminibus lavantur.
Ephippiorum usus res turpis et iners habetur a Germanis.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου