16.8.09

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦ 1-5

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.poeta, epistulas, forunam, miseriae, iniuriam: πλάγιες πτώσεις στον ίδιο αριθμό.

2.Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλον αριθμό.

- Poeta epistulas Romam scriptitat:

-Tu narras de terra gelida:

-Poetas curae et miseriae excruciant:

3.Διαγράψτε το σκέλος που περιέχει λάθος.

poetae: γενική κτητική/δοτική αντικειμενική.

epistulis: δοτική/αφαιρετική του οργάνου.

querelarum: γενική περιεχομένου/αντικειμενική.

4. Να γίνει πλάγιος λόγος με εξάρτηση από το Ovidius dicitur.

Romam desideravit et fortunam adversam deploravit.

5. Να γίνει η σύνταξη παθητική.

-Epistulas Romam scriptitat:

-Poetam curae et miseriae excruciant:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

1.Filius, sociis, reginae, insidias: πλάγιες πτώσεις στον άλλον αριθμό.

2.Αντικαταστήστε τους υπογραμμισμένους τύπους με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας ille, illa, illud.

α. Aeneas filius Anchisae est.

β. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant.

γ. Aeneas cum sociis ad Italiam navigat.

δ. Venti pontum turbant.

3.Διαγράψτε το σκέλος που περιέχει λάθος.

reginae: άμεσο/έμμεσο αντικείμενο στο renarrat.

insidias: άμεσο/έμμεσο αντικείμενο στο renarrat.

dolo: αφαιρετική μέσου/τρόπου.

4. Να γίνει πλάγιος λόγος με εξάρτηση Vergilius narravit.

Ibi Dido gerina novam patriam fundat.

5. Να γίνει παθητική σύνταξη.

Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

1.habeo. urgeo, respondeo, video: να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι.

2.stupet: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

delet: να κλιθεί ο παρακείμενος.

3. Διαγράψτε το λάθος.

marinam: αντικείμενο στο urget/επιθετικός προσδιορισμός στο belua.

calceis: αφαιρετική οργάνου/ποιητικού αιτίου.

forma: αφαιρετική της αιτίας/οργάνου.

4. Να μεταφερθεί η πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση το Oraculum incolis respondet.

-Regia hostia deo placet.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

1. suppliciis, annis, ingenium: πλάγιες πτώσεις στον ίδιο αριθμό.

2. propulsabant: να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

1. pulchri: να γραφούν τα τρία γένη του επιθέτου και να γραφεί η αιτιατική στα τρία γένη, στους δυο αριθμούς.

2. Διαγράψτε το λάθος.

clarus: επίθετο/ουσιαστικό της β΄ κλίσης.

habebat: παρακείμενος habuerit/habuit.

puer: δοτική ενικού pueri/puero.

vir: ονομαστική πληθυντικού vires/viri.

3. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

4. Να γίνει πλάγιος λόγος με εξάρτηση Silius dicit.

-Monumentum pro templo habebat.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου