16.8.09

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΕΦ. 6-20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

1. Σημειώστε αν οι προτάσεις είναι λανθασμένες ή ορθές.
civitate: αιτιατική πληθυντικού σε -es και -is.
ministri: είναι θηλυκού γένους ουσιαστικό.
iudices: αιτιατική ενικού σε –am.
liberi: είναι τύπος του δευτερόκλιτου επιθέτου liber, libera, liberum.
fons: είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους στον ενικό αριθμό.

possumus: η οριστική του μέλλοντα είναι possem.
stat: είναι πρώτης συζυγίας ρήμα με απαρέμφατο ενεστώτα stare.
sumus : ο παρακείμενος είναι fueram.

boni : ο συγκριτικός του επιθέτου είναι maior, -ius.
libenter : ο υπερθετικός του επιρρήματος είναι libentissime.

2. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
In ea civitate boni viri libenter leges servant.
3. Να γίνει μετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο, με εξάρτηση το ρήμα που δίνεται στην παρένθεση.
- Sic civitas sine lege non stat ( Cicero putat ):
- Mens et animus et consilium civitatis posita est in legibus ( Cicero dixit ):


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

1. Σημειώστε αν οι προτάσεις είναι λανθασμένες ή ορθές.
frumenti: είναι ουσιαστικό ουδετέρου γένους της τρίτης κλίσης.
legiones: αιτιατική ενικού σε –em.
Nerviis: αρσενικό, δεύτερης κλίσης, μόνο ενικό αριθμό.
castra: ετερόσημο ουσιαστικό, ουδέτερο, δεύτερης κλίσης.
verbis: γενική πληθυντικού σε –ium, γιατί είναι ισοσύλλαβο.
collibus: γενική ενικού σε –i και αφαιρετική ενικού σε –e.
vim: ονομαστική πληθυντικού αριθμού viri.

quibus: αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος quam.
his: τύπος της αντωνυμίας hic,hae,hoc.
multis: δευτερόκλιτο επίθετο.
omnes: αφαιρετική ενικού σε –ι και ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου σε –ia.
eos: δοτική πληθυντικού στο αρσενικό eis, iis, is.

remanere: απαρέμφατο παρακειμένου remansisse.
iubet: τρίτης συζυγίας ρήμα, με μέλλοντα οριστικής iubebo.
admonet: σουπίνο admonitum.
solent: μετοχή μέλλοντα soliturus, γιατί είναι αποθετικό.
possunt: παρακείμενος potueram.
2. Διαγράψτε το λάθος.
propter inipiam: εμπρόθετος αιτίας / τρόπου.
hiemare: τελικό / ειδικό απαρέμφατο.
legatos: αντικείμενο / υποκείμενο importare.
nostril: γενική κτητική / επιθετικός.
vim: αντικείμενο debetis / cavere.
militum: γενική αντικειμενική / υποκειμενική στο caedem.
3. Να γίνει παθητική η σύνταξη του απαρεμφάτου.
Legatos omnes frumentum in castra importare iubet.
4. Να γίνει πλάγιος λόγος με εξάρτηση Caesar dicit militibus.
Hostes adventare audio:
Vim hostium cavere debetis:

ΚΕΙΜΕΝΟ 8

1. Σημειώστε αν οι προτάσεις είναι λανθασμένες ή ορθές.
salutem: ονομαστική και κλητική ενικού salus.
retia: αφαιρετική ενικού σε –e και –i.
stilus: τρίτης κλίσης ουσιαστικό με γενική ενικού stili.
pugillares: μόνο ενικός αριθμός.
solitudo: γενική πληθυντικού solitudinum.
montibus: αρσενικού γένους ουσιαστικό, δεύτερης κλίσης, με γενική πληθυντικού σε –ium.

suo: επίθετο δεύτερης κλίσης.
aliquid: αόριστη ουσιαστική αντωνυμία, aliquis, aliqua, aliquid.
tibi: τρίτο πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας ego, tu, - .

ridebis: απαρέμφατο μέλλοντα ridedurus esse.
interrogabis: παρακείμενος interrogavi.
errare: μετοχή παρακειμένου erratus.

cum in venationibus eris: παραβολική πρόταση, εκφράζει το πραγματικό.
tibi: δοτική προσωπική από το απρόσωπο licebit.
plenas: αντικείμενο ρήματος.
errare: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο videbis.
2. Να γίνει η πρόταση πλάγιος λόγος με εξάρτηση Gaius Plinius scripsit Cornelio Tacito:
… plenas tamen ceras habebam:
Silvae et solitudo sunt magna incitamenta cogitationis :


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

1.Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος.
dolore: γένους θηλυκού / αρσενικού.
regum: γένους θηλυκού / αρσενικού.
regum: αιτιατική ενικού / γενική πληθυντικού.
uxoris: γένους αρσενικού / γένους θηλυκού.
pater: γενική ενικού patris / patri.
filius: κλητική ενικού filii-i / filii.
filius: γενική ενικού filie / fili.
imperium: γενική ενικού imperii-i / imperii.
imperium: αιτιατική πληθυντικού imperia / imperios.
illis: γένους αρσενικού / θηλυκού.
se: γένους ουδετέρου / θηλυκού.
pater: γενική πληθυντικού partum / patrium.
lacrimis: γενική ενικού lacrimae / lacrimis.

interficit : μέλλοντας οριστικής, τρίτο ενικό interficet.
perdit : τρίτης συζυγίας ρήμα, με απαρέμφατο παρακειμένου perdidisse.
inveniunt : τρίτο πληθυντικό παρατατικού οριστικής inveniebant.
constituit : δεύτερο πρόσωπο υπερσυντελίκου οριστικής constitueras.
2. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες ή ορθές.
regum: αιτιατική ενικού σε –em.
maesta: επίθετο τρίτης κλίσης.
illis: αφαιρετική ενικού, αρσενικού γένους illo.
cultro: αρσενικό γένος, με γενική ενικού cultrius.
ipsam: ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο ipsae.
Tarquinio: δευτερόκλιτο κύριο όνομα.
imperium: γενική πληθυντικού imperiorum.
liber: θηλυκό γένος libere.
3.Να γίνει η σύνταξη παθητική.
Maritus et pate ream maestam inveniunt:
Brutus Tarquinio imperium ademit:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

1.Να σημειώσετε αν οι προτάσεις είναι λανθασμένες ή ορθές.
ingens: επίρρημα θετικού βαθμού ingenter.
mores: ουσιαστικό με ονομαστική πληθυντικού moria.
moenia: θηλυκό, μόνο πληθυντικό αριθμό.
caelum: δοτική πληθυντικού caelis.
nomine: ουδέτερο με δοτική ενικού nomini.
fine : αφαιρετική ενικού fini.
portas : κλητική ενικού porta.

feroces : αιτιατική ενικού θηλυκού γένους σε –em.
quos : δοτική στα τρία γένη cuius.

geret : σουπίνο gestum.
condet : μετοχή ενεστώτα conditus.
muniet : απαρέμφατο ενεστώτα audire, τέταρτης συζυγίας.
accipies : μέλλοντας οριστικής accipiam.
2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
populos: αντικείμενο / κατηγορούμενο ρήματος.
eis: αμεσο / έμμεσο αντικείμενο ρήματος.
duos: παράθεση / επιθετικός στο filios.
Romanis: δοτική προσωπική κτητική / χαριστική.
ab Iulo: εμπρόθετος καταγωγής/ τρόπου.
3. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
Aeneas bellum ingens geret in Italia:
Tu Aeneam ad caelum feres:
4. Να γίνει η πρόταση σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση το Aeneas debet.
Aeneas bellum ingens geret in Italia:
Populos feroces contundet, mores eis imponet et moenia condet:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

1. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες ή ορθές.
natus: μετοχή του αποθετικού ρήματος nascor, natus sum, nasci.
omnes: γενική πληθυντικού αρσενικού γένους σε –um.
transit: ρήμα τέταρτης συζυγίας με παρακείμενο transii.
seiungunt: τρίτο ενικό μέλλοντα seiunget.
populus: αρσενικό ουσιαστικό, β΄ κλίσης.
agro: ονομαστική πληθυντικού agria.
componere: μετοχή μέλλοντα compositurus.
elephantis: κλίνεται κατά την β΄ και γ΄ κλίση.
gentes: αφαιρετική ενικού σε –i.
insidiis: ουσιαστικό μόνο πληθυντικού αριθμού.
dimicavit: συντελεσμένος μέλλοντας dimicaveram.
2. Να διορθώσετε συντακτικά τις προτάσεις.
gentes: κατηγορούμενο στο superavit.
cum elephantis: εμπρόθετος τρόπου.
Ubi in Italia fuit: δευτερεύουσα παραβολική πρόταση.
pavidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του ποσού.
se: υποκείμενο στο expedivit.
in Africa: εμπρόθετος προσδιορισμός από τόπου κίνηση.
3. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον πλάγιο λόγο.
Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. (Aliquis nuntiat)
Pοpulus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. (Aliquis nuntiat)
4. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
Hannibal, dux Carthaginiensis, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit:
Carthaginienses eum in Africam revocaverunt :


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

1. Να διορθώσετε τις προτάσεις.
consuli: θηλυκό τρίτης κλίσης, αφαιρετική ενικού σε –ο.
bellum: δοτική πληθυντικού σε –a.
domum: ουδέτερο τέταρτης κλίσης, κλητική ενικού –e.
patris: ουσιαστικό δεύτερης κλίσης, ονομαστική πληθυντικού – ies.
catellus: γενική πληθυντικού –arum.
omen: αρσενικό δεύτερης κλίσης, ονομαστική πληθυντικού –es.
spem: αρσενικό πέμπτης κλίσης, γενική πληθυντικού sperum.

gerere: σουπίνο gesum.
rediit: απαρέμφατο ενεστώτα redere.
dedit: ρήμα δεύτερης συζυγίας.
respondit: μέλλοντας respondam.
accipio: παρακείμενος accipieram.
praesumpsit: σουπίνο praesumum.

tristis: υπερθετικός tristillime.
quae: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους quorum.
illa: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους illae.
2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με αυτές της στήλης Β΄. Κάποιες λέξεις περισσεύουν.
Α΄ Β΄
1. eius α. δεικτική αντωνυμία θηλυκού γένους.
2. quae β. προσωπική αντων. α΄ προσώπου.
3. quid γ. αναφορική αντων. ουδετέρου γένους.
4. mea δ. κτητική αντων. θηλυκού γένους.
5. mi ε. δεικτική αντων. αρσενικού γένους.
6. illa στ. ερωτηματική αντων. ουδετέρου γένους.
ζ. κτητική αντων. αρσενικού γένους.
η. αναφορική αντων. θηλυκού γένους.
3. Να μεταφερθεί η πρόταση σε πλάγιο λόγο.
Omen accipio (Pater dixit Tertiae…):
4. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
-Pater filiae osculum dedit.
-…quem puella multum amabat.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

1. Να επιλέξετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι εσφαλμένες ή ορθές.
legatus: αρσενικό τρίτης κλίσης, αφαιρετική ενικού –e.
adversus: δευτερόκλιτο επίθετο.
nocte: τριτόκλιτο επίθετο, γενική ενικού noctiis.
monstrum: δευτερόκλιτο ουσιαστικό.
terror: τριτόκλιτο ουσιαστικό, γενική ενικού terroris.
militum: δοτική πληθυντικού militibus.
motibus: ουσιαστικό πέμπτης κλίσης, ονομαστική πληθυντικού motes.
alacrem: επίθετο alacer, alacere, alacre.

defecerat: παρακείμενος defeci.
invaserat: μέλλοντας invadebo.
misit: σουπίνο mitum.
vicerat: τρίτο ενικό μέλλοντα vincet.
potuit: υπερσυντέλικος potuero.
2. Να μεταφερθούν οι κλιτοί τύποι των παρακάτω προτάσεων στον άλλον αριθμό.
Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarium vincere potuit.
Eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit.
3. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
…eoque modo S. Gallus exercitum alacrem in pugnam misit.
Sic liberals artes Galli adytum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

1. Επιλέξτε το σωστό.
confugit: ενεστώτας/παρακείμενος.
dederat: του do/dedo.
apparuit: σουπίνο appartum/apparitum.
apparuit: απαρέμφατο ενεστώτα apparire/apparere.
capitis : αιτιατική ενικού caput/capitem.
res : ουσιαστικό πέμπτης/τέταρτης κλίσης.
dies: μόνο ενικό/και τους δύο αριθμούς σε όλες τις πτώσεις.
somno: γενική ενικού somni/somnius.
homine: δοτική ενικού hominibus/homini.
servos : ονομαστική πληθυντικού servew/servi.
supplicio: ουσιαστικό ουδετερο/θηλυκό γένος.

fuerat: απαρέμφατο ενεστώτα esse/fuisse.
confugit: σουπίνο confusum/confugitum.
venire: ενεστώτας τρίτο πληθυντικό veniunt/venierunt.
aspexit : μέλλοντας aspiciam/aspiciebo.
adfecit: σουπίνο adfictum/adfectum.
2. Να διορθώσετε τις προτάσεις.
Parmensis: επιθετικός προσδιορισμός στο Cassius.
animum: έμμεσο αντικείμενο του dederat.
hominem: αντικείμενο στο venire.
facie: αφαιρετική του οργάνου.
mortui: γενική αντικειμενική στο effigiei.
somnii: δοτική αντικειμενική στο fidem.
capitis: γενική αντικειμενική στο supplicio adfecit.
3. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit.
Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit.
Cassius iterum se somno dedit.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

1. Να επιλέξετε το σωστό.
omnis: γενική πληθυντικού omium/omnum.
consistit: μέλλοντας consistebam/consistam.
lacte: ονομαστική πληθυντικού lactia/lactes.
locis: δοτική ενικού loco/loci.
pelles: ουσιαστικό τρίτης/δεύτερης κλίσης.
lavantur: σουπίνο lavatum/lautum.
civitas: αιτιατική ενικού civitatam/civitatem.
effeminantur: μέλλοντας παθητικής effeninabar/ effeminabor.
proeliantur: απαρέμφατο παρακειμένου μέση φωνή proeliaturum esse/proeliatum esse.
equis: ονομαστική ενικού eques/equis.
2. Να απαντήσετε τι είναι οι παρακάτω όροι συντακτικά.
in venationibus:
cadeo:
pelles:
necis:
proeliis:
a mercatoribus:
re:
3. Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις στον πλάγιο λόγο, εξάρτηση Aliquis tradit.
Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur.
Ephippiorum usus res turpis et iners habetur.
Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt.
4. Να γίνει η σύνταξη ενεργητική.
Lacte, caseo, et carne nutriuntur.
Germani in fluminibus lavantur.
Ephippiorum usus res turpis et iners habetur a Germanis.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

1. Διαγράψτε το σκέλος που περιέχει λάθος.
nostri: προσωπική/κτητική αντωνυμία.
hostes: αρσενικό/θηλυκό γένος.
hostes: γενική πληθυντικού hostum/hostium.
gladiis: αρσενικό/ουδέτερο γένος.
cohortes: γενική πληθυντικού cohortium/cohortum.
caedes: γενική πληθυντικού caedium/caedum.
princes: αφαιρετική ενικού principe/principi.
die : αρσενικό/θηλυκό γένος.
referuntur: ενεργητικός πρακείμενος rettuli/rettulerim.
referuntur : β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής referris/refereris.
referuntur : β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα μέσης φωνής referriw/refereris.
eo: επίρρημα/αντωνυμία.
deditur: του ρήματος do/dedo.
cernitur: μετοχή παρακειμένου conspectus/cretus.
2.Να μεταφερθούν οι κλιτοί τύποι των παρακάτω προτάσεων στον άλλον αριθμό.
• Nostri pila in hostes miserunt.
• Eis equites occurrunt.
• Ipse pro castris consedit.
3. Να γίνει η σύνταξη ενεργητική (ποιητικό αίτιο a Romanis).
• Fit magna caedes.
• Sedulius, dux et princes Lemovicum occiditur.
• Dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur.
• Magnus numerus hostium capirur atque interficitur.
4. Στις παραπάνω προτάσεις ο ευθύς λόγος να μετατραπεί σε πλά γιο με εξάρτηση τη φράση Aliquis tradiderat.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

1.Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με αυτές της στήλης Β΄. Κάποιες λέξεις περισσεύουν.
Α΄ Β΄
1. exercitum. α. ρήμα παθητικής φωνής.
2. suis. β. ουσιαστ. αρσενικού γένους β΄ κλίσης.
3. cupiebat. γ. επίθετο β΄ κλίσης.
4. miserabantur. δ. επίρρημα.
5. fatum. ε. ουσιαστ. αρσενικού γένους δ΄ κλίσης.
6. abditi. στ. δεικτική αντωνυμία.
7. neque. ζ. κτητική αντωνυμία για έναν κτήτορα.
8. obsignabantur. η. αποθετικό ρήμα.
9. hi. θ. σύνδεσμος.
10. paulatim. ι. ρήμα γ΄ συζυγίας.
11. alia. ια. ουσιστ. ουδετέρου γένους β΄ κλίσης.
ιβ. αντωνυμικό επίθετο.
ιγ. μετοχή.
ιδ. κτητική αντωνυμία για πολλούς κτήτορες.
2. Να επιλέξετε το σωστό.
corporum: αιτιατική ενικού corpus/corporem.
virtute: ουδέτερο/θηλυκό γένος.
praedicabant: του ρήματος praedico της πρώτης/τρίτης συζυγίας.
vultum: vultus-i/vultus-us.
fingere: αρχικοί χρόνοι fingo, finxi, finctum, fingere/fingo, finxi, fictum, fingere.
familiaribus: αρσενικό/θηλυκό γένος.
alia: ονομαστική ενικού ουδετέρου alium/aliud.
3. Να αντιστοιχίσετε τις σωστές απαντήσεις.
1. mercatorum. α. γενική κτητική.
2. pudore. β. τελικό απαρέμφατο.
3. adducti. γ. ειδικό απαρέμφατο.
4. esse. δ. αιτιολογική μετοχή.
5. tenere. ε. αφαιρετική εσωτερικού αναγκ. αιτίου.
6. corporum. στ. γενική υποκειμενική.
4. Να μετατρέψετε τις προτάσεις στην παθητική φωνή.
• Magnus timor exercitum occupat.
• Pudor adducebat milites in tabernaculis.
• Romani milites obsignabant testamenta.
5. Να μεταφερθούν οι κλιτοί τύποι των περιόδων στον ενικό αριθμό. Τα ρήματα να μετατραπούν στο β΄ ενικό πρόσωπο ενεστώτα και μέλλοντα οριστικής (για α΄ συζυγία) και μέλλοντα και παρακείμενο (για την γ΄ συζυγία) και να γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές.
• Abditi in tabernaculis aut suum fatum querebantur aut sum familiaribus suis commune periculum miserabantur.
• Nos vultus nostros non finximus.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

1. Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος.
locum: με την έννοια στο κείμενο σχηματίζει ονομαστική πληθ. loca/loci.
caudis: γενική ενικού caudae/caudis.
somno: του ουσιαστικού somnium-ii-i/somnus-i.
foras: αιτιατική πληθυντικού/επίρρημα.
fluvium: γενική ενικού fluvii-i/fluvii.
viribus: του vir/vis.
viribus: αρσενικό/θηλυκό γένος.
quosdam: quidam, quaedam, quoddam/quidam, quaedam, quidam.
gregem : αρσενικό/θηλυκό γένος.
partem: αρσενικό/θηλυκό γένος.
partem: γενική πληθυντικού partium/partum.
mugitus: mugitus-i/mugitus-us.
2. Να συμπληρωθούν τα κενά.
de via είναι……………………………... στο…………………………………
viribus είναι……………………………... στο…………………………………
caudis είναι……………………………... στο…………………………………
boum είναι……………………………... στο…………………………………
bovum είναι……………………………... στο…………………………………
tum είναι……………………………... στο…………………………………
clava είναι……………………………... στο…………………………………
3. Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους των προτάσεων στον άλλον αριθμό.
• Prope eum locum ille bovem refecisse fertur et ipse fessus ibi dormivisse.
• Tum pastores, freti viribus, boves quosdam in speluncas caudis traxerunt aversos.
4. Να γράψετε τα απαρέμφατα παρακειμένου ενεργητικής και μέλλοντα παθητικής των παρακάτω ρημάτων.
ΠΑΡΑΚ. Ε.Φ. ΜΕΛΛ. Π.Φ.
dicitur
fertur
traxit
pergit
vidit
confuses
prohibere
interficitur
5. Να γίνει η σύνταξη παθητική.
• Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos.
• Hercules boum vestigia foras versa vidit.
6. Να γίνει πλάγιος λόγος με εξάρτηση από το Aliquis tradit.
• Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos.
• Hercules boum vestigial foras versa vidit et confuses gregem ex loco infesto amovere coepit.
• Cacus, vi prohibere eum conatus, Herculis clava interficitur.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου