16.8.09

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ 6-10
Α .
Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα :

• Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat.
• Milites his verbis admonet: «Hostes adventare audio; Speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolαre solent et caedem militum perpetrare possunt.
• Tarquinius Superbus,septimus atque ultimus regum,hoc modo imperium perdit.Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae,ux o ris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit.

B. Παρατηρήσεις :

1. α. corpora nostra, his verbis: Να γράψετε τη γενική ,αιτιατική και αφαιρετική των παραπάνω συνεκφορών και στους δύο αριθµούς .
β. fons, milites, vim, collibus, lacrimis, cultro: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των παραπάνω λέξεων και στους δύο αριθµούς .
γ . caedem: Να κλιθεί και στους δύο αριθµούς .

2. α .perdit, inveniunt, debetis, stat: Να γράψετε το β ΄ ενικό πρόσωπο της Οριστικής όλων των χρόνων των ρηµάτων που σας δίνονται στη φωνή που βρίσκεται το καθένα .
β . possunt: Να κλιθεί ο Ενεστώτας , ο Μέλλοντας και ο Υπερσυντέλικος του ρήµατος στην Οριστική.
γ . aperit, interficit, cavere, nuntiant: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των παραπάνω ρηµάτων .

3.α. libertatis, sine lege, eos, de collibus, uxoris, maestam: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις .
β . Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

1. in legibus. Είναι εµπρόθετος προσδιορισµός στάσης σε τόπο ή κίνησης σε τόπο; (µεταφορική τοπική χρήση )
2. hostium. Είναι γενική αντικειµενική ή γενική κτητική ;
3. militum. Είναι γενική αντικειµενική ή γενική υποκειµενική ;
4. illis. Είναι άµεσο ή έµµεσο αντικείµενο του ρήµατος ;
5. cum lacrimis. Είναι εµπρόθετος προσδιορισμός αιτίας ή τρόπου;

4.α . Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit. Milites his verbis admonet. Να µετατρέψετε την Ενεργητική Σύνταξη σε Παθητική . Τα ρήµατα να τεθούν στον Ενεστώτα ( να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου