9.7.09

ONΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και να προσδιοριστεί ο συντακτικός τους ρόλος.

1. Ἀκούσας Ξενοφν λεγεν τι ρθς τιῶντο κα ατ τ ργον ατοῖς μαρτυροίη.

2. Ἀπεκρίνατο τι οτ’ ν ατς Σερίφιος ν νομαστς γένετο οτ΄ κενος θηναος.

3. Δῆλόν ἐστιν τι οκ ν προὔλεγεν, ε μ πίστευεν ληθεύσειν.

4. Ζες ον δείσας περ τ γένει μῶν μ πόλοιτο πν ρμν πέμπει γοντα ες νθρώπους αδ τε κα δίκην.

5. Φοβεῖσθε μ δυσκολώτερόν τι νν διάκειμαι ν τ πρόσθεν βίῳ.

6. Ἐφοβούμην μ ατν με λίθον τ φωνίᾳ ποιήσειεν.

7. Ἔτι δ μο κα τόδε σκέψαι, ε ρα ξυνομολογήσεις.

8. Τν στρατηγν πιμελεῖσθαι δε πως σῶο τε σονται ο στρατιῶται κα τ πιτήδεια ξουσιν.

9. Οκ οδα ,τι δε με λίαν κριβς πολογεῖσθαι.

10. θεν ον νάγκασμαι κατηγορεῖν ατν, περ τούτων επεῖν βούλομαι.

11. ον Ζες κα ο λλοι θεο βουλεύοντο ,τι χρ ατος ποιῆσαι.

12. Θαυμάζω πόλις πως ποτ’ π τ χερον κλινεν.

13. σως εποιεν ν πολλο τι οκ ν ποτε δίκαιος δικος γένοιτο.

14. Βασιλες δ’ α κουσε Τισσαφέρνους τι ο λληνες νικῷεν τ καθ’ ατος κα ες τ πρόσθεν οχονται διώκοντες.

15. Ο δ πήγγελλον τι λον οτως ναπαύοιτο τ στράτευμα.

16. Δεινν φαίνετο εναι, μ τινα κα ες τος λλους λληνας διαβολν σχοῖεν κα ο στρατιῶται δῦσνοι πρς τ πράγματα σιν.

17. Δέδοικα μ λόγοις τισ ψευδέσιν ντετυχήκαμεν.

18. Ἄξιον δ΄ νθυμηθῆναι κα λογίσασθαι τ πράγματα ν καθέστηκε νυν τὰ Φιλίππου.

19. Νν αρεσίς στιν μῖν, πότερ’ μᾶς κε χρ πολεμεῖν πάρ’ ἡμῖν κενον.

20. Ἡρακλς πόρει ποτέραν τν δν τράπηται.

21. Οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πεφευγὼς εἴη.

22. Λέγουσιν οἱ σοφισταὶ ὡς οὐδὲν δέονται χρημάτων.

23. Βούλομαί σε τοῦτο διδάσκειν, ὡς ἡμῖν οὐκ ὀρθῶς ἀπιστεῖς.

24. Δέδοικα μὴ ἡμᾶς ἐξαπατήσῃ.

25. Κίνδυνός ἐστι μὴ μεταβάλωνται διαθέσεις.

26. Ἐδεδοίκειν μὴ ἐν τῷ κρατῆρι φάρμακα μεμειγμένα εἴη.

27. Ἐβουλεύοντο πῶς ἄν τὴν μάχην συμφορώτατα ποιήσαιντο.

28. Ἠρώτων αὐτὸν εἰ ἀναπλεύσοιεν ἔχων ἀργύριον.

29. Οὐκ οἶδα ὅπως πράξω.

30. Λέγε οὖν εἰ χρὴ ἐμὲ ἀπελθεῖν ἤ μή.

31. Φίλιππός ἔστι ὅ,τι ἄν εἴποι τις.

32. Τούτων Διοκλῆς ἦρχεν, ὅς ἦν φυγὰς ἐξ Ἄνδρου.

33. Τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὅν πάλαι ζητεῖς, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε.

34. Ἐδέδισαν μὴ καταλυθείη ἄν ὁ δῆμος.

35. Δῆλόν ἐστιν ὅτι νῦν οὐ περὶ δόξης πολεμοῦσιν.

36. Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύει αὐτῷ.

37. Φοβοῦμαι μὴ οὐ δυνηθῶ διὰ τὴν ἀπαιρίαν δηλῶσαι.

38. Ἐβουλεύοντο οἱ Πλαταιεῖς εἴτε κατακαύσωσιν αὐτοὺς εἴτε τι ἄλλο χρήσωνται.

39. Οὐκ αἰσχύνεσθε τοὺς θεοὺς οἵτινες προὔδοτε ἡμᾶς.

40. Ἦν τις Φυλλίδας, ὅς ἐγραμμάτευε τοῖς πολεμάρχοις.

²µ¹µ²

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αιτιολογικές – Τελικές – Αποτελεσματικές

Β. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις, να δικαιολογήσετε την εκφορά τους και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο.

1. Χρ ες τοιοτον γώνα μηδέποτε καταστῆναι, στε πάντα λαβεν πάντα ποβαλεῖν.

2. Δια τοῡτο ἐπιτιμῶ, ὃτι πάλαι ἄν ἄπαντα ἀπωλέσατε.

3. Κα στρατηγος αροῦνται τούτου νεκα, να πρς τοτο ατοῖς γεμόνες σιν.

4. Κῦρος τ Κλεάρχ βόα γειν τ στράτευμα κατ μέσον τ τν πολεμίων, τι κε βασιλες εη.

5. Μένων δῆλος ν πιθυμν ρχειν, πως πλείω λαμβάνοι, πιθυμν δ τιμᾶσθαι, να πλείω κερδαίνοι.

6. Τος στρατηγος ζημίωσαν, ς δώροις πεισθέντες ποχωρήσειαν.

7. Ο πολλο δέω χάριν χειν, βουλή, τ κατηγόρ τι μοι παρεσκεύασε τν γώνα τουτονί.

8. δόκει ατοῖς πιέναι π τ στρατόπεδον, μ τις πίθεσις γένηται.

9. Πείσομαι ο τοσοῦτον οδέν, στε μ ο καλς θανεῖν.

10. Ο ν θώμ ξυνέβησαν πρς Λακεαιμονίους, φ΄ τε ξίασιν κ Πελοποννήσου.

11. Τιρίβαζος λάθρα δωκε χρήματα νταλκίδα πως ν ο τε θηναοι κα ο σύμμαχοι ατν μλλον τς ερήνης προσδέοιντο.

²µ¹µ²

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Γ. Να αναγνωρίσετε σε ποιο είδος ανήκει ο καθένας από τους παρακάτω υποθετικούς λόγους.

1. τίμα δ’ ε τι καλν πράττοιεν, παρίστατο δ’ εἴ τις συμφορ συμβαίνοι.

2. Ε σε πολάβοιεν πρς τος γονες χάριστον εναι, οδες ν νομίσειεν ε σ ποιῆσας χάριν πολήψεσθαι.

3. Ε τοτο λέγουσιν, μολογοίην ν γωγε ο κατ τούτους εναι ῥήτωρ.

4. Ἢν πολέμιοι πίωσιν, ρήξουσιν (= θα βοηθήσουν) τ χώρᾳ.

5. Ε ον περιεμείνατε λίγον χρόνον, π το ατομάτου (=μόνον του) ν μῖν τοτο γένετο.

6. Οτω δ΄ ν μάλιστα βουλεύεσθαι παροξυνθείης, ε τς συμφορὰς τς κ τς βουλίας πιβλέψειας.

7. Σωκράτης οκ πινεν, ε μ διψῴη οδ’ σθιεν, ε μ πεινῴη.

8. Ε μ εχομεν φς, μοιοι τος τυφλοῖς ν ἦμεν.

9. Ε σαν νδρες γαθοί, ξῆν ατοις τν ρετν δεικνύναι.

10. Ε δ φοβησόμεθα τος κινδύνους, ες πολλς ταραχὰς καταστήσομεν μᾶς.

11. Ε ον σαν ο κίνδυνοί τε κα πόνοι φέροντες ες φελείαν, εχεν ν τινα λόγον.

12. Ε μν λπς στιν σωθῆναι, μ παραδίδοτε τ πλα.

13. Ε γρ οόν τ’ ἦν θανάτους εναι, ξιον ν πενθεῖν τος ν τ πολέμ πεσόντας.

14. Ἐάν τι κακν πιτηδεύσωσιν, οθ’ ο δυνατο οθ’ ο σθενες, ν γαθ πολιτείᾳ πολυθήσονται τς τιμωρίας.

15. Ἐὰν τ δύνατα θηρεύῃς, δυστυχίαν τ σ βίῳ παρέχεις.

16. Ε δέοι πολεμεῖν, μεινον ν πολεμοῖμεν χοντες τ πλα παραδόντες.

17. Ε τις καλς πηρετήσειε Φιλίππῳ, οδεν ν εασε τν προθυμίαν χάριστον.

18. Ο λληνες τ πάλαι, ε βούλοιντο ες λόγους λθεῖν πρς λλήλους, κήρυκας πεμπον.

19. λιος ε μ ν, ν νυκτ ν διήγομεν.

20. Ε δέ τις λλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω.

Δ. Να αναγνωρίσετε τα μέρη των υποθετικών λόγων και σε ποιο είδος ανήκει ο καθένας τους.*

1. Εἴπερ οὕτω κακῶς βουλευόμεθα, πῶς σῳζόμεθα;

2. Εἰ γὰρ μετὰ τὴν μάχην ἐκεῖνοι ἡσυχίαν εἶχον, οὔτ’ ἄν οὗτος ἔσχε ποιήσασθαι τὴν ἐρώτησιν.

3. Ἐγὼ δ’ εἰ μὲν πρὸς ἄλλους τινάς ἐπεχείρουν οὕτω διεξιέναι περὶ τῶν πραγμάτων, εἰκότως ἄν εἶχον τὴν αἰτίαν ταύτην.

4. Δεῖ γὰρ ἡμᾶς, εἴπερ βουλόμεθα διαλύσασθαι τὰς διαβολάς, παύσασθαι τῶν πολέμων.

5. Ἐν τῇ δίκῃ ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασθαι, εἰ ἐβούλου.

²µ¹µ²

Ε. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων σε παρένθεση:

1. Εἰ γὰ ἡμεῖς τοιαῦτ’ ἐξημαρτάνομεν, …………………. ἄν (γιγνώσκω) ὅσῳ κρεῖττον ἐστι τὸ σωφρονεῖν τοῦ πολυπραγμονεῖν.

2. Εἴπερ οὕτω κακῶς χρώμεθα τοῖς συμμάχοις, πῶς …………………….. (τυγχάνω) κεκτημένοι δύναμιν οὐδεμιᾶς πόλεως ἐλάττω;

3. Εἰ γὰρ Ὄλυνθον Φίλιππος καταστρέψεται ………………… τις ἐμοὶ (φράζω), τι το καλῦον αὐτὸν καὶ ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν βαδίζειν;

4. Εἴ τις νῦν τὸν Φίλιππον ὁρῶν φοβερὸν προσπολεμῆσαι …………………….. (νομίζω), σώφρονι λογισμῷ χρῆται.

5. Καὶ εἴ τις ὑμῶν ταῦτα μὲν οὕτως ἔχειν ἡγεῖται οὐκ ὀρθῶς …………………… (γιγνώσκω).

6. Εἰ ἐθελήσουσιν ἅπαντες εἰρήνην ἄγειν, οὐ ………………………. (βοηθῶ) τοῖς Μεγαλοπολίταις.

7. Εἰ τουδὶ καταψηφιεῖσθε, ………………………….. (δοκῶ) ἡμαρτηκέναι.

8. Εἰ μὲν ἐλπὶς ἐστιν ὑμῖν σωθῆναι, ………………………. (συμβουλεύω) μὴ παραδιδόναι τὰ ὅπλα.

9. Εἰ δὴ ἔγωγε τῶν νέων τοὺς μὲν διαφθείρω, τοὺς δὲ διέφθαρκα, ……………………….. (χρὴ) δήπου νυνὶ αὐτοὺς ἐμοῦ κατηγορεῖν.

10. Εἰ μὲν ἐρᾷς χρημάτων, ἑτέρους συμβούλους σοι παρακλητέον ………………………….. (εἰμί).

11. Ταῦτα οἱ Πέρσαι οὐκ ………………………. (δύναμαι), εἰ μὴ καὶ διαίτῃ μετρίᾳ ἐχρῶντο.

12. Εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ……………………. (πορεύομαι ἐπὶ βασιλέα).

²µ¹µ²

ΣΤ. Να συνδυάσετε τα πρώτα με τα δεύτερα μέρη, ώστε να σχηματισθούν σωστοί υποθετικοί λόγοι.

α. Εἰ προεῖτο Φίλιππος ἀμφίπολιν

β. Εἰ λέγεις ταῦτα,

γ. Εἰ μὲν ἐπίδειξιν ἐποιούμην

δ. Εἰ μὴ συνῄδειν, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις κακῶς ἐμὲ ποιεῖν,

ε. Εἰ νομίζετε θεοὺς ἀνθρώπων φροντίζειν,

στ. Εἰ οὗτοι μὴ δώσουσι ταὴν ἐσχάτην δίκην

α΄. ἁμαρτάνεις.

β΄. ἐπειρώμην ἄν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα διαφεύγειν.

γ΄. οὐκ ἄν ἀμελοῖτε αὐτῶν.

δ΄. πολλὴν ἄν εἶχον χάριν αὐτοῖς.

ε΄. Οὐδ’ ἄν ἐδύνατο ἀσφαλῶς ἐν Μακεδονίᾳ μένειν.

στ΄. τίς ποτε πρὸς τὴν πόλιν θαρρῶν πορεύσεται;

²µ¹µ²

Η. Να προσδιορίσετε το είδος των παρακάτω υποθετικών λόγων.

1. Εἰ μὲν γὰρ ἄλλην τινά ἀπολογίαν ἐποιοῦντο, οὐδεὶς ἄν εἶχεν τοῖς ἀποψηφισαμένοις ἐπιτιμᾶν.

2. Ἐὰν κατὰ μέρος φυλάττωμεν, ἧττον ἄν δύναιντο ἡμᾶς θηρᾶν οἱ πολέμιοι.

3. Ἐγὼ δ’ εἰ μὲν πρὸς ἄλλους τινάς πρότερον ἐπεχείρουν διαλέγεσθαι περὶ τούτων ἢ πρὸς τὴν πατρίδα τὴν αὑτοῦ, ὡμολόγουν ἄν πλημμελεῖν.

4. Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης ἀναστὰς λέγει ὅτι, ἐὰν αὐτὸν ἕλησθε περὶ ταῆς εἰρήνης πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ποιήσει ὥστε μήτε των τειχῶν διελεῖν μήτε ἄλλο τι ταὴν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν.

5. Ἤν ἐθέλωμεν ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τῶν δικαίων , εὐδοκιμήσομεν, εἰ δὲ φοβησόμεθα τοὺς κινδύνους, εἰς ταραχὰς ἡμᾶς αὐτοὺς καταστήσομεν.

6. Ἐὰν μὴ τὸν πόνον φεύγει τις, πάντα ἐστίν ἐξευρεῖν.

²µ¹µ²

Θ. Να χαρακτηρίσετε τον παρακάτω υποθετικό λόγο και να τον τρέψετε σε όλα τα υπόλοιπα είδη.

Οὐ γὰρ ἄν ποθ’ οἱ λόγοι περὶ αυτῶν τοσοῦτον χρόνον διέμειναν, εἰ μὴ τὰ πραχθέντα πολὺ τῶν ἄλλων διήνεγκεν.

²µ¹µ²* Οι ασκήσεις που ακολουθούν προέρχονται από το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας, που διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου